• Halmstads webbplatser

Halmstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys

Vi lever i ett tryggt land men vi kan drabbas av kriser och samhällsstörningar som gör att samhället inte fungerar som vanligt. Grunden för samhällets krisberedskap finns i kommunerna.

Halmstads kommun driver många verksamheter som måste fungera även under kriser. Det kan till exempel vara skola, räddningstjänst, äldreomsorg och vattenförsörjning. Kommunen har enligt lag till uppgift att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra förmågan att förebygga, motstå, och hantera kriser och extraordinära händelser. Detta är en sammanfattning av Halmstads kommun risk- och sårbarhetsanalys för perioden 2023-2027.

Vårt krishanteringsarbete

Det traditionella krishanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat, som en följd av en omvärld i förändring med nya hot och riskbilder.

Frågorna som kommunens krisberedskapsfunktioner ska hantera växer i omfattning och blir alltmer komplexa. Halmstads kommun ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta sig från, samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Risker i Halmstads kommun

Vi har identifierat oönskade händelser ur ett brett perspektiv och har utgått från olika riskområden i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen.

Händelser har identifierats inom följande områden:

  • Elförsörjning
  • Dricksvattenförsörjning
  • IT-säkerhet
  • Informationssäkerhet
  • Kommunikation
  • Livsmedelsförsörjning
  • Sociala risker

Fler riskområden

Väder- och klimatrelaterade risker

Halmstads kommun har återkommande störningar till följd av väderrelaterade händelser. Kommunen är sårbar för höga flöden, översvämningar, ras och skred. De väderrelaterade riskerna förväntas öka till följd av ett förändrat klimat. Temperaturen förväntas öka och antalet dagar med värmebölja kan bli fler. Nederbörden förväntas bli kraftigare och översvämning kommer att öka.

Sammantaget kan klimatförändringarna leda till ökad smittspridning och föroreningar i dricksvattnet, bräddning av sårbara avloppspumpstationer, ökad risk för elavbrott samt risk för skada på infrastruktur och byggnader. Ökad förekomst av värmebölja kan leda till högre dödlighet bland äldre. Risken för erosion, ras och skred kan komma att öka på grund av den ökade nederbörden. Antalet dagar per år med låg markfuktighet, då exempelvis risken för skogsbrand är större, förväntas bli fler.

Kärnkraftsberedskapen

Vid en allvarlig kärnkraftsolycka kan både människor och miljö utsättas för höga doser av skadlig strålning. Halmstads kommun ligger inom planeringszonen för Ringhals kärnkraftverk.

Det betyder att vi behöver ha en beredskap för att kunna fortsätta hålla igång våra verksamheter om en olycka skulle inträffa.

Halmstads kommuns krisberedskapsförmåga

Analysen från de sju utvalda scenarierna 2023 ger ett underlag till fortsatt arbete för att minska sårbarheter och öka förmågan att hantera händelser.

Sammantaget bedöms Halmstad ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser och samhällsstörningar. Det finns en förberedd plan för hur kommunen ska hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser samt planering för kriskommunikation. Kommunen har en Tjänsteman i Beredskap (TiB), en kriskommunikatör i beredskap samt andra viktiga krisberedskapsresurser inom kommunens egen organisation.

Därutöver finns samverkan med andra samhällsviktiga verksamheter i kommunen.

Fortsatt arbete

Halmstads arbete med krisberedskap, systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsskydd utgår från kommunledningsförvaltningens enhet för säker och trygghet. Enheten arbetar aktivt med att ta ett helhetsgrepp kring säkerhet- och trygghetsarbetet i kommunen.

Det behövs kontinuerliga insatser för att skapa en trygghet i arbetet med krisberedskap. Övning och utbildning är en sådan åtgärd. Kommunen behöver också säkerställa att det finns alternativ i förhållande till sina kritiska beroenden såsom vatten och livsmedel samt kommunikationsmedel.

Därutöver har kommunen flera områden som behöver särskilda insatser framöver. Det gäller bland annat insatser kring det civila försvaret, antagonistiska hot och risker i socialt utsatta områden.

Vill du läsa hela risk- och sårbarhetsanalysen — kontakta Halmstads kommun.