• Halmstads webbplatser

Kamera­bevakning

Halmstads kommun kameraövervakar delar av kommunens offentliga platser och byggnader. Syftet med övervakningen är för att skapa trygghet och säkerhet samt förebygga brott och för att kunna användas som bevis vid brott.

Kamerabevakning utomhus

På några av kommunens skolor och andra fastigheter sker kamerabevakning utomhus. På dessa finns tydlig information om att det sker. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter 30 dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är: Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig är teknik- och fastighetsnämnden.

Kamerabevakning inomhus

Grund- och gymnasieskolor 

På några kommunens grundskolor och gymnasieskolor sker kamerabevakning inomhus. På dessa finns tydlig information om att det sker. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter 14 dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är: Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Personuppgiftsansvarig för grundskolorna är barn- och ungdomsnämnden
Personuppgiftsansvarig för gymnasieskolorna är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Serverrum och andra utrymmen

I några kommunens serverrum och andra utrymmen sker kamerabevakning inomhus. Utanför rummen finns tydlig information att dessa utrymmen är kamerabevakade. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter 30 dagar samt vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse kopplat till kommunens behov av att skydda sina datorsystem. Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e). Personuppgiftsansvarig är servicenämnden.

Parkeringshus

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra och utreda brott samt att upptäcka störningar av allmän ordning. Uppgifterna lagras i 30 dagar och spelas sedan över. Den rättsliga grunden är allmänt intresse. Personuppgiftsansvarig är teknik- och fastighetsnämnden.

Räddningstjänstens stationer

Alla räddningstjänstens stationer är kamerabevakade. Syftet är operativt stöd och bevakning. Uppgifterna lagras i 30 dagar och spelas sedan över.

Uppgifterna kan lämnas ut till polismyndighet vid misstanke om brott.

Personuppgiftsansvarig är räddningsnämnden.

Din rätt till information

Den som blir registrerad har rätt till information, registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandling och att lämna klagomål.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Har du klagomål på vår personuppgiftshantering har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..