Farliga verksamheter i Halmstad

I Halmstads kommun finns det verksamheter som hanterar farliga ämnen som kan innebära fara för människor eller miljö om det sker en olycka. Dessa verksamheter omfattas av Sevesolagstiftningen, vilket innebär att de ska förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Om du bor nära en anläggning där det bedrivs farlig verksamhet är det viktigt att du har information om vad som kan hända vid en olycka och hur du ska agera.

Två kravnivåer

Företag som hanterar farliga ämnen är indelade i två nivåer, lägre och högre kravnivån. Vilken kravnivå verksamheterna hamnar på beror på hur mycket kemikalier de hanterar hamnar. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen och har högre krav på säkerhet.

Högre kravnivå

Högre kravnivå innebär särskilda krav på en hög säkerhetsnivå då en händelse på anläggningen kan medföra en allvarlig kemikalieolycka.

I Halmstad finns de här anläggningarna som klassificeras in enligt den högre kravnivån i lagstiftningen:

OKQ8

Lokalisering

Oljedepån ligger i Halmstads oljehamn cirka 1,5 kilometer sydost om Halmstad centrum.

Beskrivning av verksamheten

Depån hanterar brandfarliga varor som till exempel bensin diesel samt etanol. Den största delen av produkterna transporteras till depån via tankfartyg som är dubbelbottnade, det vill säga säkrare för transport av petroleumprodukter. Tankfartygen pumpar produkterna i land via rörledningar till depåns lagertankar. Därefter lastas produkterna upp på tankbilar och distribueras vidare till exempelvis bensinstationer, industrier och bostäder.

Kemikalier och risker

Följande farliga ämnen hanteras på anläggningen:

 • Bensin, Etanol, E85: Mycket brandfarligt, giftigt och miljöfarligt
 • Diesel, eldningsolja: Brandfarligt, giftigt och miljöfarligt
 • Biobränsle (FAME): Brandfarligt, giftigt och miljöfarligt

Riskerna är produktutsläpp och brand. Dessa olyckor bedöms inte medföra personskador på människor som vistas utanför anläggningen. Däremot kan rökspridning från en brand medföra obehag för människor som vistas i vindriktningen. Förorenat släckvatten och utsläpp av kemikalier kan orsaka skador i miljön.

Om en olycka skulle inträffa, hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds av räddningsledaren, med hjälp av personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT Text sidan 599 Länk till annan webbplats..

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten utförs enligt Sevesolagen av Länsstyrelsen i Halland.

Information och kontaktuppgifter

 • Verksamhetsutövare: OKQ8
 • Kontaktperson: Räddningstjänsten Halmstad
 • Adress: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad
 • Telefon: 035-16 00 00
 • E-post: raddningstjansten@halmstad.se

Gaslager Skallen

Lokalisering

Gaslager Skallen ligger utanför Kvibille.

Beskrivning av verksamheten

Gaslager Skallens huvudsakliga funktion är att förse kunderna med naturgas när det uppstår variationer i naturgasförbrukningen eller om det uppstår driftstörningar i systemet. De huvudsakliga anläggningsdelarna består av bergrumslager, rörsystem med tryckkärl, kompressorsystem, pannsystem, elkraftförsörjningssystem, säkerhetssystem och övervakningssystem.

Kemikalier och risker

Verksamhetens aktivitet är lagring och transport av naturgas, som är det helt dominerande farliga ämnet inom anläggningen.

Naturgas består av en blandning av olika brännbara kolväten som vid normalt tryck och temperatur befinner sig i gasfas. Huvudbeståndsdelen i naturgas är metan, (CH4). Förutom metan innehåller naturgas etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10) och små mängder av ännu tyngre kolväten. Vanligen förekommer även mindre mängder koldioxid, kväve och syre.

Naturgas är inte klassad som giftig, dock är den brandfarlig. Naturgas kan orsaka kvävning genom att den tränger undan luften och att syrehalten på så sätt minskar. Kvävning är inte aktuellt för områden utomhus i fria luften. Naturgas är luktfri. För att man snabbt ska kunna upptäcka eventuella läckage tillsätts därför luktämnen. I Sverige tillsätts ämnet tetrahydrothiophene, (C4H8S). Naturgas är lättare än luft, varför eventuella läckage stiger upp i atmosfären. Ren naturgas kan inte brinna eller explodera. För att brand eller explosion ska kunna uppstå, krävs att gasen blandas med luft i bestämda koncentrationer (5-15 % naturgas) och att det finns en tändkälla. Risk för explosion finns endast om gas/luftblandningen koncentreras i ett slutet utrymme.

Det kan konstateras att riskerna för en större kemikalieolycka för den aktuella anläggningen i stort sett helt är kopplade till utläckande gas. Det vill säga att gas i oacceptabel mängd läcker från det slutna högtryckssystem som består av bergrumslagret, ledningar, ventiler, kompressor etc.

Inom anläggningen hanteras naturgasen i ett helt slutet system. För att en olycka med naturgas ska kunna ge allvarliga följder måste gasen dels läcka ut i stor mängd, dels antändas och brinna. Eventuella skador orsakas av värmestrålning. Någon risk för att naturgas ska explodera i fria luften finns inte.

Om en olycka skulle inträffa, hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds av räddningsledaren, med hjälp av personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT Text sidan 599 Länk till annan webbplats..

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten utförs enligt Sevesolagen av Länsstyrelsen i Halland.

Information och kontaktuppgifter

 • Verksamhetsutövare: Swedegas AB
 • Kontaktperson: Eva-Lena Bjur, Chef Anläggning
 • Adress: Susegården 310 44 Getinge
 • Telefon: 031-439 366
 • E-post: eva-lena.bjur@swedegas.se

Kommunens ansvar

 • Informera allmänheten om de farliga verksamheter som bedrivs och vilka risker det finns med hanteringen.
 • Upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter på den högre kravnivån och att öva planerna minst var tredje år.
 • Genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Sevesoverksamheter från annan verksamhet.

Lägre kravnivå

I Halmstad kommun finns de här anläggningarna som klassificeras in enligt den lägre kravnivån i lagstiftningen:

Preem AB

Lokalisering

Preem AB:s anläggning bedrivs på fastigheten Halmstad 2:8, med adress Oljevägen, 302 60 Halmstad.

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten innefattar inpumpning av produkt från fartyg, lagring i upp till tre cisterner och utlastning till fartyg.

Kemikalier och risker

Verksamheten hanterar diesel och gasolja som är brandfarligt, giftigt och miljöfarligt.

Riskanalys för anläggningen har genomförts i enlighet med Preems rutiner för att säkerställa att risker som ändringen kan medföra för miljö, hälsa och säkerhet hanteras på ett säkert sätt. Den händelse som har identifierats att ge de största konsekvenserna, en allvarlig kemikalieolycka, är:

 • Stort eller mycket stort produktutsläpp som riskerar att spridas till omgivningen och ge negativ miljöpåverkan genom förorening av mark, yt- och grundvatten.
 • Brand eller varmgång i elektrisk utrustning med efterföljande antändning av produkt. Vid en antändning riskeras skador på personer, miljö och anläggning av brand och rökgaser.

Sannolikheten för dessa händelser har bedömts som mycket låg, vilket resulterar i en acceptabel risknivå. Dessa risker bedöms inte kunna medföra personskador på personer som befinner sig utanför anläggningen. Men rökspridning ifrån en brand kan innebära obehag för personer som befinner sig i vindriktningen. Förorenat släckvatten och utsläpp av kemikalier kan orsaka skador i miljön.

Om en olycka skulle inträffa, hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds av räddningsledaren, med hjälp av personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT Text sidan 599 Länk till annan webbplats..

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten utförs enligt Sevesolagen av Länsstyrelsen i Halland.

Information och kontaktuppgifter

 • Verksamhetsutövare: Preem AB
 • Kontaktperson: Jan Svensson
 • Adress: Warfvinges väg 45, 112 80, Stockholm
 • Telefon: 010-450 19 27

Spånstad bergtäkt

Lokalisering

Spånstad 832

Beskrivning av verksamheten

Det primära syftet med täktverksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Brytning av berg sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen är sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Inga sprängmedel förvaras på täktområdet.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Om en olycka skulle inträffa, hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds av räddningsledaren, med hjälp av personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT Text sidan 599 Länk till annan webbplats..

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten utförs enligt Sevesolagen av Länsstyrelsen i Halland.

Information och kontaktuppgifter

Biskopstorps bergtäkt

Lokalisering

Täktområdet ligger 2 kilometer ostsydost om Kvibille samhälle.

Beskrivning av verksamheten

Biskopstorps bergtäkt producerar förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Brytning av berg för produktionen sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Risken för explosion räknas som låg.

Om en olycka skulle inträffa, hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds av räddningsledaren, med hjälp av personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT Text sidan 599 Länk till annan webbplats..

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten utförs enligt Sevesolagen av Länsstyrelsen i Halland.

Information och kontaktuppgifter

 • Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
 • Kontaktperson: Magnus Sundqvist, Site Manager
 • Adress: Biskopstorp 117, 305 78 Biskopstorp
 • Telefon: 070-589 82 79
 • E-post: magnus.sundqvist@ncc.se

Stena Recycling

Lokalisering

Oljevägen, 302 60 Halmstad

Beskrivning av verksamheten

Stena Recycling AB bedriver en anläggning inom oljedepåområdet i Halmstad för behandling och upparbetning av olika oljeavfall. Processen går ut på att med hjälp av värme och mekanisk bearbetning ta bort fysiska föroreningar, lätta fraktioner och vatten. Vatten som avskiljs i processen behandlas i egen anläggning innan det avleds till recipient, hamnbassängen.

Kemikalier och risker

Följande farliga ämnen hanteras på anläggningen:

 • Avfallsolja – brandfarlig, hälsofarlig och miljöfarlig
 • Oljeförorenat vatten – miljöfarlig och hälsofarlig

Om en olycka skulle inträffa, hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds av räddningsledaren, med hjälp av personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT Text sidan 599 Länk till annan webbplats..

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten utförs enligt Sevesolagen av Länsstyrelsen i Halland.

Information och kontaktuppgifter

www.stenarecycling.se Länk till annan webbplats.

Sydkraft Thermal Power

Lokalisering

Tubringatan 10, 302 50 Halmstad

Beskrivning av verksamheten

Gasturbinanläggningen i Halmstad utgörs av två gasturbinaggregat, G11 och G12 som eldas med Eldningsolja 1. Gasturbinerna är avsedda för spetslast och som störningsreserv, vilket innebär i allmänhet mycket korta årsdrifttider för anläggningen. Vanligtvis är drifttiden mindre än 100 timmar per år.

Till anläggningen finns två oljecisterner på 15 000 m3 eldningsolja 1.

Anläggningen är vanligtvis obemannad och startas och stoppas från kontrollrummet på Karlshamnsverket. Anläggningen kan också startas från Svenska Kraftnät.

Kemikalier och risker

Eldningsolja 1: Miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer. Eldningsolja 1 är även klassificerat som brandfarlig vätska. För människor är eldningsolja hälsoskadligt vid förtäring eller kraftig inandning och irriterande vid kontakt med hud.

Om en olycka skulle inträffa, hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds av räddningsledaren, med hjälp av personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT Text sidan 599 Länk till annan webbplats..

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten utförs enligt Sevesolagen av Länsstyrelsen i Halland.

Information och kontaktuppgifter

Stjärnarps bergtäkt

Lokalisering

Täktområdet är beläget cirka 10 kilometer sydost om Halmstad.

Beskrivning av verksamheten

Det primära syftet med täktverksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Brytning av berg sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen är dieselolja för drift av maskiner.

Om en olycka skulle inträffa, hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds av räddningsledaren, med hjälp av personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT Text sidan 599 Länk till annan webbplats..

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten utförs enligt Sevesolagen av Länsstyrelsen i Halland.

Information och kontaktuppgifter

 • Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
 • Kontaktperson: Magnus Sundqvist, Site Manager
 • Adress: Stjärnarp, Eldsberga
 • Telefon: 070-589 82 79
 • E-post: magnus.sundqvist@ncc.se