• Halmstads webbplatser

Farliga verksamheter i Halmstad

I Halmstads kommun finns det verksamheter som hanterar farliga ämnen som kan innebära fara för människor eller miljö om det sker en olycka. Dessa verksamheter omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad sevesolagstiftningen.

Om du bor nära en anläggning där det hanteras farliga ämnen är det viktigt att du har information om vad som kan hända vid en olycka och hur du ska agera.

Om det sker en olycka

Om en olyckshändelse inträffar kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds av räddningsledaren, med hjälp av personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT Text sidan 599 Länk till annan webbplats..

Kommunens ansvar

Kommunen har ett ansvar att ta fram en plan för räddningsinsats vid en olycka samt se till att allmänheten blir informerad. I Halmstad kommun del görs detta av Räddningstjänsten i Halmstad.

 • Informera allmänheten om de anläggningar som hanterar farliga ämnen och vilka risker det finns med hanteringen.
 • Upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter på den högre kravnivån och att öva planerna minst var tredje år.
 • Genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar anläggningar som hanterar farliga ämnen från annan verksamhet.

Två kravnivåer

Företag som hanterar farliga ämnen är indelade i två nivåer, lägre och högre kravnivån. Vilken kravnivå verksamheterna hamnar på beror på hur mycket kemikalier de hanterar. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen och har därför högre krav på säkerhet.

Högre kravnivå

I Halmstad kommun finns de här anläggningarna som klassificeras in enligt den högre kravnivån i lagstiftningen:

OKQ8

Lokalisering

Oljedepån ligger i Halmstads oljehamn cirka 1,5 kilometer sydost om Halmstad centrum.

Beskrivning av verksamheten

Depån hanterar brandfarliga varor som till exempel bensin diesel samt etanol. Den största delen av produkterna transporteras till depån via tankfartyg som är dubbelbottnade, det vill säga säkrare för transport av petroleumprodukter. Tankfartygen pumpar produkterna i land via rörledningar till depåns lagertankar. Därefter lastas produkterna upp på tankbilar och distribueras vidare till exempelvis bensinstationer, industrier och bostäder.

Kemikalier och risker

Följande farliga ämnen hanteras på anläggningen:

 • Bensin, Etanol, E85: Mycket brandfarligt, giftigt och miljöfarligt
 • Diesel, eldningsolja: Brandfarligt, giftigt och miljöfarligt
 • Biobränsle (FAME): Brandfarligt, giftigt och miljöfarligt

Riskerna är produktutsläpp och brand. Dessa olyckor bedöms inte medföra personskador på människor som vistas utanför anläggningen. Däremot kan rökspridning från en brand medföra obehag för människor som vistas i vindriktningen. Förorenat släckvatten och utsläpp av kemikalier kan orsaka skador i miljön.

Information och kontaktuppgifter

 • Verksamhetsutövare: OKQ8
 • Kontaktperson: Räddningstjänsten Halmstad
 • Adress: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad
 • Telefon: 035-16 00 00
 • E-post: raddningstjansten@halmstad.se

Gaslager Skallen

Lokalisering

Gaslager Skallen ligger utanför Kvibille.

Beskrivning av verksamheten

Gaslager Skallens huvudsakliga funktion är ett kommersiellt lager där upphandlad kund förvarar tilldelad gas.

Kemikalier och risker

Verksamhetens aktivitet är lagring och transport av naturgas/biogas (gasen), som således är det helt dominerande ämnet slutet inom anläggningen. Gasen består av en blandning av olika brännbara kolväten som är i gasfas.

Huvudbeståndsdelen i gasen är metan > 87 procent tillsammans med små mängder av etan, propan, butan inklusive mindre beståndsdelar av tyngre kolväten samt inerta gaser som koldioxid, kväve och syre.

Gasen är inte klassad som giftig, dock är den brandfarlig. Faroklassificering H220 och H280.

Gasen kan orsaka kvävning genom att den tränger undan luften och att syrehalten på så sätt minskar.

Kvävning är inte aktuellt för områden utomhus i fria luften.

Gasen är alltid luktsatt med ämnet tetrahydrotiofen. Detta för att gasen alltid ska uppfattas av människans luktsinne, inblandningen är 10mg/Nm3 (10 ppm/Nm3).

Gas är lättare än luft, varför eventuella läckage stiger upp i atmosfären, densiteten för gasen är mellan 0.6–0,8kg/m3, medan luft ligger på 1,29 kg/m3.

Ren gas kan inte brinna eller explodera. För att brand eller explosion ska kunna uppstå, krävs att gasen blandas med luft i bestämda koncentrationer 5–15 procent och att det finns en tändkälla.

Risk för explosion finns endast om gas/luftblandningen koncentreras i ett slutet utrymme och nämnda nivåer uppnås.

Säkerhetsdatablad för gasen finns på respektives lagerkunds informationskanal.

Information och kontaktuppgifter

 • Verksamhetsutövare: Nordion Energi AB
 • Kontaktperson: Bobby Odenhag, Anläggningschef
 • Adress: Susegården 310 44 Getinge
 • Telefon: 010-178 84 00
 • E-post: bobby.odenhag@nordionenergi.se

Lägre kravnivå

I Halmstad kommun finns de här anläggningarna som klassificeras in enligt den lägre kravnivån i lagstiftningen:

Preem AB

Lokalisering

Preem AB:s anläggning bedrivs på fastigheten Halmstad 2:8, med adress Oljevägen, 302 60 Halmstad.

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten innefattar inpumpning av produkt från fartyg, lagring i upp till tre cisterner och utlastning till fartyg.

Kemikalier och risker

Verksamheten hanterar diesel och gasolja som är brandfarligt, giftigt och miljöfarligt.

Riskanalys för anläggningen har genomförts i enlighet med Preems rutiner för att säkerställa att risker som ändringen kan medföra för miljö, hälsa och säkerhet hanteras på ett säkert sätt. Den händelse som har identifierats att ge de största konsekvenserna, en allvarlig kemikalieolycka, är:

 • Stort eller mycket stort produktutsläpp som riskerar att spridas till omgivningen och ge negativ miljöpåverkan genom förorening av mark, yt- och grundvatten.
 • Brand eller varmgång i elektrisk utrustning med efterföljande antändning av produkt. Vid en antändning riskeras skador på personer, miljö och anläggning av brand och rökgaser.

Sannolikheten för dessa händelser har bedömts som mycket låg, vilket resulterar i en acceptabel risknivå. Dessa risker bedöms inte kunna medföra personskador på personer som befinner sig utanför anläggningen. Men rökspridning ifrån en brand kan innebära obehag för personer som befinner sig i vindriktningen. Förorenat släckvatten och utsläpp av kemikalier kan orsaka skador i miljön.

Information och kontaktuppgifter

 • Verksamhetsutövare: Preem AB
 • Kontaktperson: Jan Svensson
 • Adress: Warfvinges väg 45, 112 80, Stockholm
 • Telefon: 010-450 19 27

Spånstad bergtäkt

Lokalisering

Spånstad 832

Beskrivning av verksamheten

Det primära syftet med täktverksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Brytning av berg sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen är sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Inga sprängmedel förvaras på täktområdet.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Information och kontaktuppgifter

Biskopstorps bergtäkt

Lokalisering

Täktområdet ligger 2 kilometer ostsydost om Kvibille samhälle.

Beskrivning av verksamheten

Biskopstorps bergtäkt producerar förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Brytning av berg för produktionen sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Risken för explosion räknas som låg.

Information och kontaktuppgifter

 • Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
 • Kontaktperson: Magnus Sundqvist, Site Manager
 • Adress: Biskopstorp 117, 305 78 Biskopstorp
 • Telefon: 070-589 82 79
 • E-post: magnus.sundqvist@ncc.se

Stena Recycling

Lokalisering

Oljevägen, 302 60 Halmstad

Beskrivning av verksamheten

Stena Recycling AB bedriver en anläggning inom oljedepåområdet i Halmstad för behandling och upparbetning av olika oljeavfall. Processen går ut på att med hjälp av värme och mekanisk bearbetning ta bort fysiska föroreningar, lätta fraktioner och vatten. Vatten som avskiljs i processen behandlas i egen anläggning innan det avleds till recipient, hamnbassängen.

Kemikalier och risker

Följande farliga ämnen hanteras på anläggningen:

 • Avfallsolja – brandfarlig, hälsofarlig och miljöfarlig
 • Oljeförorenat vatten – miljöfarlig och hälsofarlig

Information och kontaktuppgifter

www.stenarecycling.se Länk till annan webbplats.

Sydkraft Thermal Power

Lokalisering

Tubringatan 10, 302 50 Halmstad

Beskrivning av verksamheten

Gasturbinanläggningen i Halmstad utgörs av två gasturbinaggregat, G11 och G12 som eldas med Eldningsolja 1. Gasturbinerna är avsedda för spetslast och som störningsreserv, vilket innebär i allmänhet mycket korta årsdrifttider för anläggningen. Vanligtvis är drifttiden mindre än 100 timmar per år.

Till anläggningen finns två oljecisterner på 15 000 m3 eldningsolja 1.

Anläggningen är vanligtvis obemannad och startas och stoppas från kontrollrummet på Karlshamnsverket. Anläggningen kan också startas från Svenska Kraftnät.

Kemikalier och risker

Eldningsolja 1: Miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer. Eldningsolja 1 är även klassificerat som brandfarlig vätska. För människor är eldningsolja hälsoskadligt vid förtäring eller kraftig inandning och irriterande vid kontakt med hud.

Information och kontaktuppgifter

Stjärnarps bergtäkt

Lokalisering

Täktområdet är beläget cirka 10 kilometer sydost om Halmstad.

Beskrivning av verksamheten

Det primära syftet med täktverksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Brytning av berg sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen är dieselolja för drift av maskiner.

Information och kontaktuppgifter

 • Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
 • Kontaktperson: Magnus Sundqvist, Site Manager
 • Adress: Stjärnarp, Eldsberga
 • Telefon: 070-589 82 79
 • E-post: magnus.sundqvist@ncc.se

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten utförs enligt Sevesolagen av Länsstyrelsen i Halland.

Läs mer om Sevesolagen och anmäl din verksamhet