• Halmstads webbplatser

Medborgar­löften för ökad trygghet

Vartannat år ger kommunen och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra.

Svara på enkät om trygghet

Ett medborgarlöfte grundas på på invånarnas förslag och upplevelser. Löftet förnyas vartannat år efter nya enkäter och dialoger.

Medborgarlöftet 2023–2024

Polisen och kommunen lovar att:

  • Samverkan med andra aktörer arbeta för att skapa en levande och trygg stadskärna.
  • Bevaka och värdera nya arbetsmetoder för att öka tryggheten.
  • Följa upp arbetet i samband med framtagande av nytt medborgarlöfte.

Kommunen lovar att:

  • Vid utveckling av den fysiska miljön beakta hur tryggheten kan förstärkas. Följande platser kommer beröras under perioden för medborgarlöftet, under stadsbiblioteket, hörnet Karl XI:s väg/Klammerdamsgatan, Lilla torg, Stora torg och Köpmansgatan.
  • Arbeta utifrån metoden Purple Flag med trygghet och kvällsekonomi för en återcertifiering.

Polisen lovar att:

  • Polisen ska under 2023-2024 ha fokus på arbete som riktar sig till att förhindra eller försvåra att brott begås, arbeta kontakt- och trygghetsskapande genom att närvara med synlig uniformerad polis inom stadskärnan.

Medborgarundersökning 2022

Till grund för löftet ligger bland annat den medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2022 och som fick 1 695 svar. Sammanställningen visar bland annat att:

70 procent uppger att de är trygga i sitt bostadsområde. Det skiljer dock mycket mellan olika områden. I områdena Andersberg, Vallås, Nyhem/Linehed, Centrum öst och Östra stranden uppger sammantaget 49 procent att de känner sig trygga i sitt bostadsområde. Som jämförelse med områdena Centrum väst, Rotorp, Söndrum, Furet/Frennarp och Kärleken/Sofieberg där sammantaget 73 procent uppger att de känner sig trygga.

Närmare 80 procent av kvinnorna upplever att det finns otrygga platser i kommunen och 60 procent av männen. Den plats som omnämns flest gånger är stadskärnan med 838 gånger och därefter kommer Andersberg med 338 gånger. Däremellan kommer det som upplevs som mörka platser på kvällstid (573).

Kvinnor är överlag mer oroliga än män. Störst skillnad är oron för att utsättas för sexualbrott där närmare 60 procent av kvinnorna och en procent av männen uppger oro.