• Halmstads webbplatser

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism innebär att man tar till våld för att stödja och främja sin ideologi. Det är olagligt och drabbar människor genom otrygghet, skador på människor och deras liv.

Den våldsbejakande extremismen hotar även de demokratiska värdena som det svenska samhället är uppbyggt på – de om allas lika värde, yttrandefrihet, religionsfrihet och åsiktsfrihet. Dessa saker sätts under press då man genom våld försöker övertyga andra om sin ideologi.

Kommunens fokusområden

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism fokuserar på de tre identifierade våldsbejakande miljöerna i Sverige; vänsterextremism, högerextremism och islamistisk extremism. Det är viktigt att arbeta med alla tre miljöer för att arbetet ska vara så heltäckande som möjligt och motverka stigmatisering och polarisering.

Kommunens arbete

Kommunen har en handlingsplan för den strategiska och övergripande riktningen på arbetet. Kommunen har också dedikerade medarbetare som samordnar arbetet kring dessa frågor.

Målen med handlingsplanen är:

  • Att minimera riskerna för att kommuninvånare lockas in i våldsbejakande extremistiska grupper eller organisationer.
  • Att tydliga strukturer identifieras för hur arbetet kring våldsbejakande extremism ska bedrivas inom kommunens ansvarsområden.
  • Att höja kunskapsnivån kring vårt samhälles grundläggande demokratiska värderingar, vilket i sin tur skapar en tryggare vardag för kommunens invånare.

Projekt Opal

Halmstads kommun och lokalpolisområde Halmstad är först i landet med att prova en ny samverkansmodell för att arbeta mot våldsbejakande islamistisk extremism. Projekt Opal är ett gränsöverskridande arbete mellan flera olika myndigheter.

Projektet har initierats av Redex som är Polismyndighetens och Säkerhetspolisens gemensamma arbete för att reducera våldsbejakande extremism. Tillsammans med Halmstads kommun ser dessa myndigheter ett behov av att arbeta aktivt och samordnat för att både förebygga extremism och minska den problematik som redan finns.

Projekt Opal arbetar aktivt med att samla de goda krafterna i samhället i syfte att förebygga radikalisering samt påverka personer och grupper i den våldsbejakande extremistiska miljön i Halmstad.