• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

”Nästa läsår ser vi förhoppningsvis fler medvetna val och fler behöriga lärare i SvA”

Den särskilda insatsen kring att utveckla undervisning och organisation av svenska som andraspråk har pågått sedan 2018. Imorgon tisdag startar implementeringen.
­— Samtliga rektorer kommer få delta i totalt fem seminarietillfällen under läsåret. Förhoppningen är att det ska leda till fler medvetna val, vilket i sin tur kommer ge den enskilde eleven det den har rätt till, säger Kärnhusets enhetschef för modersmål och migration, Christer Jönsson Essunger.

skolgård med hopphage och träd med höstlöv, bild två en man med blå skjorta

Insatsen består blandat annat av ett reviderat stödmaterial med förslag på organisationsmodeller, information om urval och bedömningsstöd. Arbetet har letts av en styrgrupp, skötts av en arbetsgrupp och materialet har man testat på en referensgrupp bestående av rektorer från skolor med olika elevunderlag.
— Vart och ett av de fem rektorstillfällena kommer ha ett tema. Vi börjar med bakgrund och urval och går vidare med undervisning och organisation. Det kommer bli diskussionsfrågor och även en exitfråga om hur de har upplevt det. Sista tillfället blir i maj, berättar Christer Jönsson Essunger.

Insatsen Utvecklad undervisning svenska som andraspråk har funnits med i utvecklingsplanen de senaste fyra åren. En lägesbedömning visade då på låga resultat inom ämnet, vilket politikerna i barn- och ungdomsnämnden uppmärksammade och bad om åtgärd mot.­
— Nästa läsår bör vi se fler medvetna val på våra skolor och en ökad andel behörig personal.

Du hittar stödmaterialet på intranätet Länk till annan webbplats. under ämnet Hjälp och stöd och därefter under Arbetsrutiner/Arbeta i förskola och skola/Undervisning/Språkundervisning.