• Halmstads webbplatser

Drogfri skola

Varje skola arbetar för att förebygga och förhindra missbruk samt langning av alkohol eller narkotika med mål om en trygg och drogfri skoltid.

Under skoltid är det inte tillåtet att

 • Röka (tobak, e-cigarett eller vattenpipa). Vi avråder också från att nyttja rökfria tobaksvaror som snus.
 • Vara påverkad av alkohol, droger eller andra preparat som tas i berusningssyfte
 • Att inneha, överlåta, förmedla och sälja något av det nämnda ovan.

Enligt svensk lag är det ett grovt brott att langa alkohol eller narkotika. Att använda narkotika eller ”bara” ha hand om narkotiska preparat är också ett brott. Därför är det en uppgift för alla att göra något om man misstänker hantering eller langning av narkotika, både under skoltid och fritid.

Stöd till elever

Har du som är elev själv provat på någon drog och vill ha någon att tala med eller är orolig för någon kompis så ta kontakt med någon skolpersonal som du har förtroende för. Då får du hjälp.

Om du misstänker användning av droger

Du, elev och vårdnadshavare, som misstänker någon form av hantering eller användning bör omedelbart kontakta någon anställd på skolan. Elev och förälder har rätt att vara anonym vid denna kontakt, dock ej skolpersonal.

Vad gör skolan vid misstanke om droger?

Skolan har rutiner för hur de agerar när det framkommit eller finns starka skäl, att misstänka ett missbruk, hantering eller langning av droger.

Det kan innebära att:

 • rektor och elevhälsa kopplas in och pratar med eleven om vad som hänt.
 • vårdnadshavare informeras om eleven är under 18 år, men först får eleven möjlighet att själv berätta.
 • eleven rekommenderas att ta ett drogtest, som utgångspunkt för fortsatta stödinsatser.
 • eleven får hjälp till behandlingsinsatser och uppföljning av dessa.
 • anmälan görs till socialförvaltning för att elev och familj ska få stöd på bästa sätt.
 • anmälan görs till polis, vid innehav eller langning eller om eleven är uppenbart påverkad.
 • avstängning kan bli aktuellt om eleven utsätter sig själv eller andra på skolan för fara eller hot.

Förebyggande arbete i gymnasiet

Halmstads kommunala gymnasieskolor arbetar med förebyggande insatser genom:

 • att systematiskt följa närvaro- och frånvarostatistik.
 • samtal med elever, gruppdiskussioner samt enskilda hälsosamtal genom elevhälsan.
 • samverkan med lokala och regionala myndigheter och instanser.
 • slumpmässiga drogtester (urinprov) erbjuds elever. Testet är frivilligt, men är eleven under 18 år och tackar nej så informeras vårdnadshavare.
 • att ge utrymme i undervisningen för information och kunskap, för samtal och lärande, för att ge eleverna förutsättningar för att kritiskt kunna värdera och reflektera kring droganvändning och dess konsekvenser.
 • att elever och vårdnadshavare får information om drogplan och rutiner vid skolstart.