• Halmstads webbplatser

Så får ditt barn vara i förskola

Barn får vara i förskolan under tiden du arbetar eller studerar. Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att lämna barn på förskolan 15 timmar per vecka. Om du har semester eller annan ledighet får du inte lämna barnet på förskolan.

När får ditt barn vara på förskolan

Om du arbetar eller studerar

Om du arbetar eller studerar får du lämna barn på förskolan under tiden du arbetar eller studerar, inklusive restiden till och från arbetet eller skolan.

Om du är arbetssökande

Om du är arbetssökande får du lämna barn på förskolan 15 timmar per vecka. Förskolan beslutar om vilka tider under veckan du kan lämna barnet.
Om du arbetar men blir arbetssökande ska du ändra schema och grund för placering i e-tjänsten. Barnet har rätt till sitt tidigare schema i 30 dagar efter att du blivit arbetssökande.

Om du är föräldraledig eller får graviditetspenning

Om du är föräldraledig i samband med barns födelse eller har graviditetspenning har äldre syskon rätt att vara 15 timmar per vecka i förskola. Rektorn beslutar om vilka tider under veckan du kan lämna barnet.

Vid föräldraledighet eller graviditetspenning ska du ändra schema i appen IST Home och grund för placering i e-tjänsten. Om du arbetar fram till förlossningen har syskonet rätt till sitt tidigare schema i 30 dagar efter förlossningen.

Det barn som du är föräldraledig för får inte lämnas på förskolan.

Allmän förskola för barn som är 3–5 år

Från och med september det år barnet fyller tre år till det året barnet fyller fem år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola under 15 timmar i veckan.

Erbjudande om plats om ditt barn inte redan går i förskola

Om ditt barn inte redan går i förskola kommer barnet erbjudas en plats på en förskola 15 timmar i veckan oavsett vilken sysselsättning du som vårdnadshavare har. Den allmänna förskolan följer läsårets tider, vilket innebär att det är upphåll under lov och planeringsdagar. Du får mer information och erbjudande om plats i början av det år ditt barn fyller tre år.

Faktura och avgifter - allmän förskola

Om barnet behöver mer tid i förskola

Om barn har behov av mer tid i förskola än barnet normalt har rätt till, kan en särskild prövning göras av förskolans rektor.

Mer tid i förskola på grund av familjens situation

Barn som har behov av mer tid i förskola på grund av familjens situation kan ha rätt till mer än 15 timmar per vecka, till exempel när vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller sjuk- eller förtidspensionerad.

Om ditt barn är allvarligt sjukt kan du ansöka om utökad omsorgstid för syskonet. I ansökan ska det finnas ett intyg eller utlåtande från en läkare där det framgår vilka tider och i vilken omfattning det sjuka syskonet behöver ha båda sina föräldrar hos sig. Vid ensam vårdnad bedöms syskonets behov enbart utifrån en förälder. Den beviljade utökningen av omsorgstid kan aldrig sträcka sig utanför förskolans normala öppettider.

Kontakta kommunen om du behöver ansöka om mer tid i förskola. Rektorn beslutar om vilka tider barnet får lämnas utifrån den pedagogiska verksamheten, barnets behov av särskilt stöd och familjens situation. Den utökade tiden i förskola är tidsbestämd och gäller inte tillsvidare. Du betalar vanlig avgift för barnets plats i förskolan.

Mer tid i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan erbjudas plats i förskola skyndsamt och det stöd som krävs. Det kan till exempel vara på grund av funktionsnedsättningar av olika svårighetsgrader eller sociala svårigheter. Rektorn gör en bedömning av vilka insatser som är lämpliga tillsammans med personal och barnets vårdnadshavare.

Kontakta kommunen om du behöver ansöka om mer tid i förskola. Rektorn beslutar om vilka tider barnet får lämnas utifrån den pedagogiska verksamheten, barnets behov av särskilt stöd och familjens situation. Den utökade tiden i förskola är tidsbestämd och gäller inte tillsvidare. Förskolan är avgiftsfri 15 timmar i veckan. Om ditt barn är i förskolan mer än 15 timmar betalar du avgift för barnets plats.

Förskola om vårdnadshavare eller syskon är sjuka

Om du är sjuk får du lämna barn på förskolan som vanligt så länge barnet är friskt. Om du behöver vara hemma med ett barn som är sjukt har syskon rätt att vara på förskolan som vanligt så länge de är friska.

Om du får sjukpenning får du lämna barn på förskolan samma tider som innan du blev sjukskriven. Om sjukpenning övergår till sjukersättning får du lämna ditt barn 15 timmar per vecka.

Om du och ditt barn ska vara lediga

Om du har semester eller annan ledighet får du inte lämna barnet på förskolan. När ditt barn ska vara borta en längre tid från förskolan behöver du meddela personalen på förskolan och ändra ditt barns schema.

Du får behålla platsen i tre månader

Om du meddelat förskolan att barnet ska vara ledigt får du behålla och betala för platsen i tre månader utan att barnet är där. Därefter sägs platsen upp och du behöver ansöka om ny plats om barnet ska börja förskola igen. Då finns det ingen garanti att plats erbjuds på samma förskola som innan.

Om du inte meddelar sägs platsen upp efter en månad

Om ditt barn uteblir från förskolan mer än en månad utan att du meddelat det, kommer du att få information om att platsen sägs upp om du inte hör av dig till förskolan.

Säg upp platsen om du inte längre behöver den.