• Halmstads webbplatser

Elevhälsa

Elevhälsa är ett samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik för alla elever i förskoleklass till och med gymnasiet. Det finns också visst stöd för barn i förskola. Elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt.

Inom elevhälsan finns olika yrkesgrupper som var och en på sitt sätt ser till att du som elev alltid har tillgång till professionell hjälp.

Skolsköterskor och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Arbetet ska främst vara hälsofrämjande, förebyggande och stötta dig att må bra och nå utbildningens mål.

Skolsköterskorna bjuder in dig till hälsosamtal och hälsoundersökning i förskoleklassen, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 7 och en gång under första året på gymnasiet. I samtalet pratar du och skolsköterskan bland annat om hälsosamma levnadsvanor, livsstil, hur du mår och det som är aktuellt för dig.

När du går i grundskolan kommer skolsköterskan att bland annat kontrollera din syn, hörsel och tillväxt. Det är också skolsköterskan som erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Du som elev är välkommen att själv kontakta skolsköterskan om du har tankar och funderingar kring hur du mår och känner dig.

Det finns en skolsköterska på alla skolor i kommunen. Tid hos skolläkare bokas vid behov genom skolsköterskan.

Skolkuratorer och skolpsykolog

Skolkuratorerna erbjuder stöd till dig i psykosociala frågor genom samtal. Deras uppdrag är att medverka i att du som elev får en så givande studietid som möjligt, kunskapsmässigt, socialt och emotionellt. I vissa situationer kan andras hjälp behövas. Då vet de vem eller vilka man kan vända sig till och kan förmedla en kontakt.

Skolpsykologerna arbetar i elevhälsoteam, i handledning och utbildning av personal. Du kan träffa skolpsykologerna om det görs utredning i intellektuell funktionsnedsättning.

Specialpedagoger

Specialpedagogerna tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Målet för specialpedgogernas arbete är att alla elever ska lyckas så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. En av skolans huvuduppgifter är att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära på det sätt som passar eleven bäst.

Specialpedagogerna kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. De
genomför pedagogiska utredningar, utformar och genomföra åtgärdsprogram.

Hörselpedagog i förskola och grundskola

Om ditt barn har hörselnedsättningar kan förskolan eller skolan få stöd från en hörselpedagog.

Hörselpedagogen ger råd till förskolan och skolan kring dess lärmiljö, stöttar och ger tips på anpassningar och åtgärder utifrån hörselnedsättningens konsekvenser, och informerar kring ditt barns eventuella hörhjälpmedel.

Din förskola eller skola ansöker om stöd av hörselpedagog genom rektor oavsett om ditt barn går i kommunal eller fristående verksamhet.

Logopeder

Om ditt barn behöver hjälp med sin kommunikativa och språkliga förmåga kan du få stöd av en logoped. Till exempel om ditt barn har svårt att uttala vissa ord eller ljud.

Skola med språkprofil

I Halmstads kommun finns en språkprofil på Nyhemsskolan för barn som har behov av extra stöd i sin kommunikation.

Utredning av läs- och skrivsvårigheter

Logopederna Hallands sjukhus Halmstad genomför också utredning av läs- och skrivsvårigheter. Du som vårdnadshavare kan själv kontakta logopederna på Hallands sjukhus Halmstad Länk till annan webbplats..

Arbetsterapeut

För närvarande finns arbetsterapeut bara på Kattegattgymnasiet.

Arbetsterapeuten utreder och bedömer vad som orsakar studiesvårigheterna och söker ihop med eleven strategier, tillvägagångssätt och hjälpmedel för att kompensera för dessa. Arbetsterapeuten ser till hela dygnets aktiviteter och hjälper eleven att uppnå aktivitets- och energibalans.

Särskilda behov

Om du som elev har svårt att nå målen för din utbildning, kan det vara så att du behöver extra anpassningar eller särskilt stöd på skolan. Elevhälsan kan erbjuda stöd av fysiska, psykiska, sociala eller pedagogiska skäl. Stödet kan vara tillfälligt eller under hela skoltiden.

Skolhälsovård i grundskolan

  • Du som är elev i grundskolan är välkommen på hälsosamtal med syftet att främja hälsa och förebygga ohälsa.
  • Alla elever erbjuds vaccination enligt nationella barnvaccinationsprogrammet. Du som är vårdnadshavare ska samtycka innan ditt barn vaccineras.
  • Varje elev har en skolhälsovårdsjournal som följer eleven genom hela skoltiden.

  Basprogram för alla elever från förskoleklass till årskurs 8

  • Förskoleklassen: hälsosamtal, tillväxt-, syn- och hörselkontroll
  • Årskurs 2: tillväxtkontroll, vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
  • Årskurs 4: hälsosamtal samt tillväxt- och ryggkontroll
  • Årskurs 5: flickor och pojkar erbjuds vaccination mot HPV
  • Årskurs 7: hälsosamtal samt tillväxt- och ryggkontroll
  • Årskurs 8: vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta