• Halmstads webbplatser

Försäkringar för barn och elever

Halmstads kommun har en kollektiv olycksfalls­försäkring för barn, elever, ungdomar, vuxna och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

När och för vem gäller försäkringen?

Försäkrade under heltid (dygnet runt)

Nedan grupper är olycksfallsförsäkrade under skoltid, fritid samt lov.

 • Barn i förskola och familjedaghem
 • Elever i förskoleklass
 • Elever i grundskola och anpassad grundskola
 • Elever i gymnasieskola
 • Heltidsstuderande komvuxelever
 • Personer som erhåller boende/vistelse enligt LSS och SoL
 • Av socialnämnden placerade barn och ungdomar i familjehem eller HVB
 • Av socialnämnden placerade barn och ungdomar i stödboende
 • Barn och ungdomar som vistas i kontaktfamiljer efter biståndsbeslut av socialförvaltningen

För elev som avslutar studier på grund-, anpassad grund-, eller gymnasieskola eller kommunvux gäller försäkringen fram till 1 september samma år.

Försäkrade under verksamhetstid

För nedan grupper gäller försäkringen under ordinarie verksamhet i skolan, lektion och rast eller motsvarande, samt resa till och från.

 • Öppen förskola
 • Personer som ingår i arbetsmarknadspolitiska insatser och vars ersättning är försörjningsstöd samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och deltagare i insatser inom ramen för svenska EFS-rådets områden
 • Brukare vid daglig verksamhet enligt LSS
 • Ungdomstjänst
 • Personer med funktionshinder som erhåller andra insatser enligt LSS och SoL
 • Personer som på kommunens (kulturförvaltningens) uppdrag bedriver kultur- och fritidsverksamhet
 • Barn och ungdomar (som ej går i förskola och skola i kommunens regi) - som går på aktiviteter inom kulturförvaltningens verksamheter
 • Personer i tester (räddningstjänsten)
 • Tolkar i verksamhet
 • Destination Halmstad AB, Funktionärer
 • Praktikanter inom Samordningsförbundets verksamhet

Försäkringen gäller även i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Detta kan du få ersättning för

Försäkringen omfattar olyckfall, det vill säga den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller inte för sjukdom. 

Försäkringen gäller inom Norden.

Försäkringen har ingen självrisk.
Ett basbelopp är 52 500 kr (2023).

Försäkringen omfattar:

 • Läkarvård, tandbehandling och resekostnader: Nödvändiga och skäliga kostnader. Om behov finns och läkare föreskriver att skol- eller verksamhetsarbete kan utföras om särskilt transportmedel måste anlitas, så ersätter försäkringen merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbets- eller praktikplats eller skola under tiden för läkarbehandling. Ersättning för resa till och från skola ingår då grundskoleelev skadas (det vill säga försäkringen gäller oavsett i förhållande till kommunens skyldighet att tillse att skolpliktig elev får sin undervisning).
 • Dödsfall oavsett orsak och ålder på försäkrad: 1 basbelopp
 • Medicinsk och ekonomisk invaliditet (Ekonomisk invaliditet avser olycksfallsskada med nedsättning till minst 50 % av arbetsoförmågan). Ersättningsbeloppet utbetalas som ett engångsbelopp.
  Vid invaliditetsgrad:
  • lägre än 50 % beräknas ersättningen på 15 basbelopp
  • högre än 50 % beräknas ersättningen på 30 basbelopp
   Vid flera skador på flera kroppsdelar vid samma olycksfall utges ersättning med det högsta beloppet. Invaliditet på grund av självmordsförsök ingår.
 • Skadade personliga tillhörigheter: 0,25 basbelopp
  Om olycksfallsskadan har krävt läkar- eller tandläkarbehandling ersätts skadade kläder, cykel- eller ridhjälm, glasögon, hörapparat och andra vid olycksfallet burna hjälpmedel för funktionshinder. Undantag gäller för mobiltelefon, dator etcetera.
 • Merkostnader: 2 basbelopp (under akuta läkningstiden. Ej förlorad arbetsförtjänst).
  Oundvikliga merkostnader som uppstår under den akuta läkningstiden, som är en direkt följd av olycksfallsskadan.
 • Hjälpmedel och rehabilitering: 2 basbelopp
 • Ärrersättning: Ersättning enligt Protectors villkor, gällande vid utbetalningstillfället. Allvarlighetsgrad och bedömning enligt Trafikskadenämndens ärrbildningsprocess.
  Rätt till ersättning för vanprydande eller annan kosmetisk defekt inträder först efter avslutad behandling och sedan ärret bedöms vara kvarstående för framtiden, dock tidigast 1 år från det att olycksfallet inträffade.

Försäkringen gör inte undantag för:

 • Deltagande i farliga sporter
 • Förfrysning
 • Värmeslag
 • Solsting
 • Smitta till följd av fästingbett

Olycksfalls­försäkringen är tecknad hos Protector Försäkring Länk till annan webbplats. och gäller till 30 juni 2024. Försäkringsnummer: 369285-9.2. Protector har haft avtal med kommunen sedan 1 juli 2015.

Anmäl själv vid olycksfall

Om du eller ditt barn skadat sig anmäler du det själv till Protector. Följ anvisningarna på deras webbplats. Tänk på att anmäla så snart som möjligt. Spara alla kvitton på utlägg i original.

Anmäl skada – vid olycksfall

Försäkring för resor utomlands inom sina studier

Halmstads kommun har tecknat en tjänstereseförsäkring hos ERV för elever i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning som reser med arrangerad resa i skolans regi.

Anmäl skada – elev som reser utomlands inom sina studier

Äldre skador

Vid frågor om olycksfall som inträffat före 1 juli 2015 så kan du vända dig till det bolag som kommunen hade avtal med då olyckan skedde.