• Halmstads webbplatser

Särskilda behov, extra stöd

Om du som elev behöver extra stöd, i perioder eller under hela din skoltid, så ska du få det. Det finns olika typer av stöd. Prata med din lärare eller rektor.

Individuella anpassningar

Alla elever behöver stöd för sin utveckling, vissa mer och vissa mindre. Några behöver särskilt stöd under vissa perioder och andra under kanske hela sin skoltid.

Vilket stöd som erbjuds är individuellt. Skolan anpassar undervisningen efter just ditt eller ditt barns behov.

Utredning och åtgärdsprogram

Om barnet eller eleven behöver mer stöd än vad skolan kan erbjuda inom ramen för den ordinarie undervisningen görs en utredning. Visar utredningen att barnet eller eleven behöver extra stöd ska den få det.

Åtgärdsprogrammet är ett viktigt dokument för att hjälpa eleven. Elev, vårdnadshavare och skolan skriver tillsammans ihop vilka målsättningar som finns. Där finns även en plan för att genomföra åtgärderna. Sedan följer man upp programmet för att se om åtgärderna gav de resultat man önskade.

Vart vänder jag mig?

Prata med läraren eller rektorn om du känner oro för eller har funderingar om en elevs skolsituation.

En tidig kontakt mellan elev, vårdnadshavare och personal på skolan är viktigt för att eleven ska få det stöd hon eller han har rätt till och i behov av.

Om du ska börja på gymnasiet

Om du ska börja på gymnasiet och har fått stöd inom skolan i Halmstads kommun tidigare så sker en överlämning automatiskt. Du kan också ringa till den skola du ska börja på för att höra vilken hjälp som finns att få.

Stöd i undervisningen för nyanlända

Om en nyanländ elev inte klarar uppsatta mål och behöver stöd i undervisningen i olika ämnen kan eleven få studiehandledning på sitt modersmål. Kontakta elevens skola eller lärare för mer information.