• Halmstads webbplatser

Om skolan

Nyhemsskolan är en F–3 skola med cirka 250 elever. Skolan har elever från de östra centrala delarna av Halmstad. Nyhem är ett mångkulturellt område, vilket berikar skolan då elever och vuxna får ta del av många olika kulturer.

Efter årskurs 3 flyttas eleverna till Östergårdsskolan för att gå årskurs 4–9.

Fritidshem

Nyhemsskolans fritidshem organiserar sig genom att gruppera sig dels utifrån årskurserna och dels utifrån planerade aktiviteter som eleverna väljer mellan. Fritidspersonalen lägger stor vikt vid att vistelsetiden på fritids ska vara utvecklande och stimulerande genom ett brett aktivitetsutbud med närvarande och kunnig personal.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Maten kommer från Linehedsskolan.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Tecken som stöd i undervisningen för alla elever

Nyhemsskolan fokuserar på kommunikation och språkutveckling som sträcker sig från starten i förskolan och hela vägen genom skolan. Barn med behov av extra stöd i sin kommunikation inkluderas i skolans klasser, vilket har visat sig vara gynnsamt för alla barns språkutveckling.

Samtliga pedagoger på skolan är involverade i arbetet och ansvarar gemensamt för att det ska bli en bra inkludering.

Nyhemsskolans språkprofil

Nyhemsskolans språk- och kommunikationsspår

Nyhemsskolans språkprofil arbetar med alla barn i inkluderande verksamhet. Vi består av Gullvivans avdelning på Klackerups förskola, förskoleklass, samt klass årskurs 1, 2, 3, 4 och 5. Vi jobbar i arbetslag kring barnen och till varje arbetslag är det knuten en logoped som jobbar med barnen individuellt

Logopeden handleder tillsammans med språk- och kommunikationspedagogen samtliga arbetslag. Alla pedagoger på skolan är involverade i verksamheten och ansvarar gemensamt för att det ska bli en bra inkludering.

Detta blir barnen erbjudna:

 • kompetent personal med erfarenhet av barn med funktionshinder
 • TAKK (tecken som alternativ kommunikation)
 • logopedstöd
 • utökad språkstimulans/språkövningar (individuellt och i liten grupp)
 • anpassat material och anpassad pedagogik
 • andra barn i liknande situationer att identifiera sig med

Målen för språkprofilen bygger på att:

 • barnet eller eleven vågar använda det språk det har.
 • de barn eller elever som behöver TAKK eller annat alternativ till det talade språket för att kommunicera, kan använda sig av det.
 • barnet eller eleven visar i den dagliga verksamheten att det är tillåtet att vara olika.
 • barnet eller eleven ser fördelar med att samspela med andra.
 • barnet eller eleven uttrycker sina egna känslor och behov.
 • barnet eller eleven deltar aktivt vid konfliktlösningar.
 • barnet eller eleven tar hjälp av vuxen vid behov.
 • barnet eller eleven vågar prova nya saker.
 • barnet eller eleven ska i största möjliga mån följa och uppnå målen i grundskolans läroplan.
 • barnet eller eleven får stöd i att utveckla sitt språk och sin kommunikation, såväl talat språk som tecken och andra alternativa kommunikationssätt.
 • barnet eller eleven ska kunna behärska och använda och har kunskap om de tekniska hjälpmedel som finns.

Särskilda anpassningar har gjorts på individnivå, gruppnivå och miljönivå


Individnivå

 • Stärka det språk du har genom att använda sig av alternativa kommunikationer, visuellt och auditivt.
 • Eget dagsschema.
 • Pedagogiska dataprogram.
 • Anpassat inlärningsmaterial i förskola och skola.
 • Logopedhandledning och stöd både för elev och pedagog.
 • Språkträning av pedagog och logoped.
 • Specialgymnastik.

Gruppnivå

 • Möjlighet att anpassa gruppstorlek efter behov.
  Samspelande inkludering med barn utan funktionshinder.
  TAKK schema lagt för alla elever och pedagoger varje vecka.
  Trygghet av att inte känna sig udda.
  Personalförstärkning både i förskola, skola och fritidshem.
  Kontinuerliga och schemalagda fortbildningsmöten med samtliga personal i språkprofilen.

Miljönivå

 • Lokalerna anpassas efter behov. Stora och små rum finns att tillgå. Varje rum synliggörs genom bilder och tecken.
 • Vi använder tekniska hjälpmedel i den dagliga verksamheten, datorer har till exempel en viktig roll i undervisningen.
 • Undervisningen anpassas för att tillgodose speciella behov till exempel tydliggjord med hjälp av tecken som stöd. Även tydliggörandet med bilder blir naturligt.
 • Lättillgängligt material.

Övergripande är ett nära samarbete med föräldrarna med regelbundna träffar. Det skapar på föräldranivå en känsla av tillhörighet, trygghet och delaktighet när de ser att de inte är ensamma i sin föräldrasituation och har möjlighet att påverka sitt barns lärmiljö.

Vi erbjuder också teckenstödsgrupper för föräldrarna. Övergripande är att vi har ett gott samarbete med barnhabiliteringens team av psykologer, pedagoger och logopeder, samt med logopedmottagningen på länssjukhuset. Våra logopeder är knutna till både vår verksamhet och Kärnhuset, vilket gör att vi får en helhetsbild av vilka insatser som behövs. Anknytningen till barnens hemskola sker via rektorerna.

Vi har kontinuerliga pedagogiska forum med fokus på information, fortbildning, ny forskning och pedagogiskt material. I forumen finns möjlighet till kollegial handledning samt handledning av språk- och kommunikationspedagog samt logoped.

Vi arbetar aktivt med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och detta gör vi bland annat genom ett gott samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats..

Ansök om plats på Nyhemsskolans språkprofil

Barn som har grav generell språkstörning eller verbal dyspraxi kan ansöka om plats på Nyhemsskolans språkprofil.

För att få plats till höstterminen ska du skicka in din ansökan senast i februari samma år.

Kontakta kommunen om du tror att ditt barn uppfyller kriterierna eller om du arbetar som logoped och behöver mer information.

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Inflytande och delaktighet

På skolan har vi en gång per månad elevråd där elevernas egna tankar och funderingar får komma fram. Varje klass har en elevrepresentant som sitter med under en hel termin.