• Halmstads webbplatser

Om skolan

Sofiebergsskolan är en F–3 skola som ligger på Sofieberg, Kärleken, strax norr om centrala Halmstad.

För oss som arbetar på Sofiebergsskolan är mötet med varje elev viktig! Lyckan att se elever som mår bra, utvecklas och som är nyfikna på att lära sig nya saker. För oss är kunskap coolt!

Vi är stolta över vår verksamhet, där alla bidrar till de goda resultat som våra elever når. En framgångsfaktor, som vi identifierat, är att vi har positiva och höga förväntningar på eleverna. Och varje dag gör vi vårt allra bästa för våra elevers bästa!

Efter årskurs 3 överlämnar vi våra elever till Kärlekens skola årskurs 4–9.

Fritidshem

Sofiebergsskolan har tre fritidsavdelningar: Sjö. Hav och Strand.

På fritids lägger vi stor vikt vid att eleverna ska känna sig trygga, ha kamrater att leka med och att det ska uppleva sin fritidstid som meningsfull och stimulerande.

Så jobbar vi med olika teman

Varje termin arbetar vi med något spännande tema, där vi formar innehållet tillsammans med eleverna. Vi har bland annat haft Superhjältetema, Cirkustema, Under ytan-tema och Jorden rund-tema.

För eleverna i årskurs 3 har vi varje år Treaklubben. En uppskattad verksamhet där vi ofta ger oss iväg med cykel på olika äventyr. Tanken med Treaklubben är en verksamhet som tränar elevernas självständighet och där de i stor utsträckning får påverka innehållet.

Förskoleklass

Vi har tre förskoleklasser på skolan med totalt sex förskoleklasspedagoger som ansvarar för eleverna, tillsammans med fritidspersonal.

Så arbetar vi i förskoleklass

Förskoleklassen kan ses som en brygga mellan förskolan och skolan och leken är ett viktigt inslag i undervisningen.

I stora drag arbetar vi med att utveckla elevernas matematiska och språkliga förmågor så väl som deras sociala förmåga. Stor del av undervisningen sker utomhus i olika former och det är därför viktigt att eleverna alltid har kläder som passar aktuell väderlek (och gärna gott om extra kläder i sitt fack i kapprummet).

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Tänk på att sjukanmälan ska vara registrerad senast kl 7.45.

Sjukanmälan

Tänk på att om ditt barn är på fritids under lov och studiedagar görs frånvaroanmälan istället till fritids genom ett sms till ditt barns fritidsavdelning.

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

Sofiebergsskolans elevhälsoteam består av rektor, psykolog, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt socialpedagog.

Trivsel och trygghet

I vårt arbete med trivsel och trygghet utgår vi från skolans fyra gemensamma regler:

  • ta hand om mig
  • ta hand om dig
  • ta hand om oss
  • ta hand om den här platsen

Det betyder: Jag ska ta hand om mig i mötet med dig, vi ihop ska ta hand om varandra och där vi är blir platsen vi ska ta hand om varandra på. De gäller för både elever och personal på skolan. Elevernas tolkningar finns att läsa i entrén mellan skolrestaurangen och sjö-sidan.

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Inflytande och delaktighet

För oss är det viktigt att eleverna ska få inflytande över undervisningen. Förutom klassråd och elevråd så arbetar vi med deras delaktighet i undervisningen där eleverna exempelvis får vara med och påverka arbets- och redovisningsformer och hur arbetet/ lärandet ska utvärderas.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Adressändring och byte av telefonnummer eller e-postadress

Skolan får dina adressuppgifter via folkbokföringen. Om du byter telefonnummer eller ändrar e-postadress ska du ändra dina kontaktuppgifter under självservice för Barn och utbildning.

Försäkring

Alla elever är försäkrade för olycksfall under skoltid och fritid. Läs mer om försäkringen.

Föräldramöte

Vi bjuder in till föräldramöte under hösten i förskoleklass samt årskurs 1.

Ledigheter utöver lov

En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för särskilda behov. Ansökan om ledighet beviljas restriktivt. Under läsåret finns tre veckolånga lov (sportlov, påsklov och höstlov) utöver jullovet. Vi rekommenderar att ev resor förläggs till loven. Ett beslut om ledighet prövas i varje enskilt fall och grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som det normalt tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan gör en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Här ansöker du om ledighet

Mobiltelefoner

Vi har under de senaste åren haft en ökad problematik med mobiltelefoner, då eleverna har svårt att motstå frestelsen att låta bli att använda sina telefoner under skol- och fritidstid. Vi ser helst att mobiltelefoner, smartwatch och liknande stannar hemma. De elever som behöver ha sin mobiltelefon med sig får lämna in den (gäller även smartwatch), som då förvaras inlåst under tiden eleven är i skolan eller på fritids.

Parkering vid hämtning och lämning

Skolan har en rondell vid Norsbergsvägen med ett antal parkeringsplatser som ska användas när man hämtar och lämnar sitt barn. Parkeringen på skolans baksida är endast avsedd för personal samt varuleveranser till och från skolan.

Samtycke

I IST-medgivande kan du som vårdnadshavare digitalt lämna samtycke och svara på frågor, till exempel om fotografering och digitala verktyg. Du loggar in via svara.ist.se och signerar samtycket med bank-ID, ingen pappershantering behövs. Ni kan ändra ert svar i efterhand genom att logga in från självservice. Blanketten räknas som godkänd först när båda vårdnadshavarna har lämnat samma svar. Ändrar en vårdnadshavare svar får den andra ett mejl för att godkänna ändringen.

Utvecklingssamtal

Alla elever ska, minst en gång per termin, i ett utvecklingssamtal ges en samlad och begriplig information om sin kunskapsutveckling i relation till kursplanernas mål och hela sin studiesituation. Ett utvecklingssamtal ska vara något positivt och framåtsyftande, där ditt barns möjligheter sätts i fokus. Det är ditt barns mentor/ klasslärare som ansvarar för att utvecklingssamtal genomförs. Notera att vi varje termin har en särskild dag avsatt för utvecklingssamtal.

Övningsskola för högskolestudenter

Sofiebergsskolan är särskilt utvald att vara en så kallad övningsskola. Det innebär att vi har ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad.

Vi tar emot flera lärarstudenter varje termin, både under deras VFU (verksamhetsförlagd utbildning) men också på VI-dagar (verksamhetsintegrerad utbildning). VI-dagarna ska ge studenterna en större möjlighet att se sambandet mellan praktik och teori men också en möjlighet att lära känna sin övningsskola, dess personal och barngrupperna.

Det nära samarbetet med högskolan ska bland annat leda till att vi som övningsskola får ta del av ny forskning. Vi tar emot studenter som läser grundlärarutbildningen årskurs F-3.

Extrakläder och regnkläder

Det är bra om ditt barn har extrakläder samt regnkläder och stövlar på sin plats i kapprummet, gärna namnade. Vi är ute, varje dag, oavsett väder. Förslag på extrakläder är: en kortärmad och en långärmad tröja, två par byxor, strumpor (gärna flera par) och underkläder.

Extra studietid

Extra studietid syftar bl a till att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi erbjuder under läsåret extra studietid för elever i åk 1 och 2 på torsdagar kl 13.45-14.15 och åk 3 på tisdagar kl 13.45-14.15. Vid behov kontakta ditt barns lärare.

Datorer, iPads och Office365

Vi använder olika former av digitala verktyg i undervisningen. Eleverna i förskoleklass, åk 1 och 2 använder främst iPads. I åk 3 använder vi ChromeBooks samt introducerar Office365, vilket är samma verktyg som eleverna fortsätter med i åk 4 på Kärlekens skola.