• Halmstads webbplatser

Om skolan

Frennarps Byskola är en liten skola med centralt läge mitt i naturområdet vid Frennarp och Slottsmöllan. Här går eleverna från förskoleklass till och med årskurs 3 och de har möjlighet till fritidshemsplats under hela sin skolgång.

Efter årskurs 3 flyttas eleverna till Kärlekens skola för att gå årskurs 4–9.

Fritidshem

Vi har fritidshemmet fördelat i två hus. Ett hus med eleverna i förskoleklassen och ett hus med eleverna 1–3. På fritids arbetar vi över gränserna klassvis och samverkar mellan husen.

Fritidshemmets lärande

Vi utnyttjar vår natur både för rekreation, lek och lärande och har inslag av utomhuspedagogik varje vecka under fritidstid och/eller skoltid. Vi har en fantastisk skolgård som utnyttjas flitigt och erbjuder olika möjligheter, allt beroende på årstid.

Under fritidstiden är lärandet genom leken det viktiga och vi stimulerar samarbete och allas känsla av delaktighet. Vi låter alla vara med och arbetar konsekvent mot kränkande beteenden. Vårt fritidshem fungerar som ett komplement till undervisningen i skolan och vår fritidshemspersonal är väl insatt i arbetet som pågår i de olika klasserna.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även via SMS till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Trygghet – Delaktighet – Lärande

Under skoltiden på Frennarps Byskola vill vi att eleverna ska känna sig sedda och trygga i våra verksamheter. Det är möjligt på en liten skola då nästan alla kan varandras namn, leker och lär över klassgränserna. Trygghet bygger vi tillsammans med hjälp av ett tydligt värdegrundsarbete.

Vår vision är att eleverna på Frennarps Byskola ska utveckla ett stort eget ansvar och inflytande när det gäller sitt lärande, därför vill vi att eleverna håller i stora delar av och förbereder sina utvecklingssamtal med fokus på vad och hur de lär sig bäst och hur de kan förbättra sitt lärande. Vi är stolta över det nära samarbetet med hemmen som skolan arbetat fram under åren.

På skolan arbetar vi ständigt med att utveckla undervisningen. Vi strävar efter att erbjuda en undervisning som möter alla elevers behov och utvärderar våra val när något inte fungerar. Vi har stort fokus på språkutveckling och matematik, där vi redan i förskoleklass erbjuder lekfull undervisning för att stimulera språket och åldersgruppens behov. I matematik undervisar vi mycket genom gemensamma samtal och utvärderar mot kunskapsmålen för att eleverna ska se sitt eget lärande.

Elevhälsa och stöd

Elevhälsoteamet på skolan utgörs av speciallärare, skolsköterska och rektor.

Vi har också tillgång till skolpsykolog och i vissa fall kurator. Skolläkare finns som stöd från centrala elevhälsan.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Inflytande och delaktighet

Vi har elevinflytande inom undervisningens ämnen, på fritidshemmet och självklart genom klassråd och elevråd. Det verkligt stora inflytandet handlar om ansvaret för lärandet, hur eleven får inflytande tillsammans med sin klass om hur innehållet i undervisningen bäst lärs in och hur eleven vill visa oss vuxna och varandra vad de lärt sig.