• Halmstads webbplatser

Om skolan

Ranagårdsskolan är en helt ny grundskola och en anpassad grundskola som öppnar upp höstterminen 2024. Till höstterminen 2024 kommer ca 400 elever att börja på grundskolan i årskurs F–8 och efterhand kommer skolan att ha årskurserna F–9. Den anpassade grundskolan som idag befinner sig på Getingeskolan kommer i sin helhet att flytta in i Ranagårdsskolan.

Det kommer vara 18 klasser som börjar till hösten och flest klasser kommer att vara på mellanstadiet. Eleverna kommer främst från Frösakull och Söndrum. När skolans kapacitet är nådd kommer skolan att ha 800 elever i grundskolan och 45 elever i den anpassade grundskolan årskurs 1-9. Samverkan mellan grundskolan och den anpassade grundskolan är en naturlig del under hela den samlade skoldagen.

Skolan består av tre husdelar och är byggd i tre plan.

För elever som vill börja på Ranagårdsskolan

Skolval till Ranagårdsskolan för elever barn som börjar i årskurs 1–8 till höstterminen 2024 är öppet till och med den 5 maj.

Fritidshem

Till hösten öppnar vi upp skolans fritidshem. Mer information kommer när vi vet hur många elever som börjar i förskoleklass till årskurs 5.

Ranagårdsskolans vision

Ranagårdsskolan ska bli den bästa möjliga skola vi kan erbjuda våra elever!

Den bästa möjliga skolan tar ansvar för elevens hela skoldag från fritidshemmet och förskoleklass till årskurs 9. Det krävs ett förhållnings- och arbetssätt där varje medarbetare förstår sin viktiga roll för helheten och har tron på att vi som individer och kollektiv gör skillnad för eleverna. För att bli den bästa möjliga skola krävs en vilja att ständigt utvecklas och lära, som individ och kollektiv. Den bästa möjliga skolan kräver en hög grad av samverkan mellan all personal.

Skolan arbetar systematiskt med att kvalitetssäkra undervisningen för en högre måluppfyllelse. Vi erbjuder en likvärdig undervisning som möter alla elevers olika förutsättningar och behov. Elever som utvecklas snabbt mot utbildningens mål ges nya utmaningar. Trygghet och studiero är grunden till lärande. Detta ställer krav på ledarskap och relationsbyggande. Det viktiga relationsbyggandet är ett förhållningssätt som präglar hela elevens skoldag. Oberoende vilken lärare eleverna möter känner de igen rutiner, strukturer, ledarskap samt undervisningsmetoder.  

Elevers läsutveckling är central under hela skoldagen och genom hela grundskolan. Högläsning är en prioriterad språkutvecklande och relationsskapande aktivitet. All personal har ett språkutvecklande uppdrag, vilket genomsyrar all undervisning oavsett ämne. Genom samverkan mellan skol- och folkbibliotek erbjuds eleverna en stimulerande läsmiljö och god tillgång till ett varierat utbud av litteratur och övriga medier 

På Ranagårdsskolan tar alla ansvar för den psykosociala arbetsmiljön och tillsammans utvecklar vi en positiv kultur som präglas av samhörighet, nyfikenhet, kreativitet och prestigelöshet. Vi är utvecklar samverkan mellan stadierna, fritids, anpassade grundskolan och Mötesplats Ranagård. 

Anpassade grundskolan

Alla elever som idag går på den anpassade grundskolan på Getingeskolan kommer från höstterminen 2024 att flytta i sin helhet och i stället tillhöra Ranagårdsskolan. Den anpassade grundskolan i Getinge kommer att stänga.

På Ranagårdsskolan anpassade grundskola kommer det finnas plats för ca 45 elever i årskurs 1–9. Lokalerna kommer vara inkluderande i grundskolan och finnas på två plan, våning ett och två. Lokalerna är tillgängliga och anpassade för att kunna ta emot elever med olika funktionsvariationer.

För oss är det viktigt att alla elever utmanas utifrån sina förutsättningar och förmågor. Vi lär oss av varandra. Delaktighet och elevinflytande samt rätten till kommunikation värdesätter vi högt.

Det kommer finnas ett tillhörande fritidshem i årskurs 1-6.

Korttidstillsyn enligt LSS från det året eleven fyller 13 år.

Ranagårdsskolan - en mötesplats

Här kommer att utvecklas en mötesplats för unga. Förutom skola kommer det i byggnaderna finnas gemensamma ytor i form av folkbibliotek, olika mötesplatser och en idrottshall.

Halmstads kommun arbetar för att utveckla samverkansformer för att erbjuda barn och ungdomar en mötesplats och verksamhet som skapar ett mervärde som annars inte hade varit möjligt.

På Ranagårdsskolan arbetar alla för att du som barn och ungdom ska känna dig trygg och uppleva att detta är en meningsfull plats att vara på under hela dagen. Ranagårdsskolan är en tillgänglig plats där du får möjlighet att känna tillhörighet och delaktighet i verksamheten oavsett förutsättningar och bakgrund.

Vi utformar Ranagårdsskolan tillsammans med dig, här är du viktig!

Ranagårdsskolans utemiljö

Visionen är att Ranagårdsskolans skolgård ska vara omhändertagande. Det ska vara lätt att agera hållbart, elverna ska utvecklas, inspireras och känna framtidshopp.

Skolgården ska vara uppdelad i zoner som är baserade på barnens ålder och på olika upplever och aktviteter.

Utemiljön ska vara öppen på så sätt att samtliga åldrar har tillgång till de olika
zonerna och att de lätt kan röra sig där emellan.