• Halmstads webbplatser

Om skolan

Furulundsskolan är en F–9 med runt 750 elever som ligger centralt i Halmstad. Vi har gångavstånd till centrum, Resecentrum, Stadsbiblioteket, Halmstad Arena och till det centralt belägna friluftsområdet Galgberget.

Skolutvecklingen utgår från elevernas behov och det kollegiala lärandet genomsyrar detta arbete. På skolan utvecklar vi tillsammans tillgängliga lärmiljöer där undervisningen ska vara likvärdig och präglas av trygghet och studiero. I detta arbete har elevhälsan, skola och fritidshem ett nära samarbete.

Fritidshem

På Furulundsskolan har vi ett fritidshem med fyra avdelningar. Ovalen, Triangeln och Kvadraten har elever från F–2. Mixklubben tar hand om de äldre eleverna, årskurs 3–5

Undervisning på fritids

Lärare på fritidshem har i första hand i uppdrag att genomföra och utveckla fritidsverksamheten och i andra hand stödja elevernas lärande under lektionstid.

Lärare på fritids tar ett större ansvar för tid utanför lektion bland annat genom att erbjuda strukturerade rastaktiviteter. Fritids lägger ut sina planeringar i Unikum samt synliggör lärande och verksamhet där. Fritids har öppet kl. 06.30–18.30 och de första eleverna anländer till fritids kl 13.00.

Fritids har i LGR11 och de i allmänna råden ett tydligare uppdrag att stödja måluppfyllelsen i skolan. Undervisningen på fritids ska alltså på olika sätt, utifrån fritids uppdrag, stödja elevernas lärande och utveckling. På fritids kan undervisningen konkretiseras på annat sätt än i skolan.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Eleverna får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevernas lärande

På Furulundsskolan utvecklar vi undervisningen tillsammans för att höja måluppfyllelse, trygghet och studiero på skolan. Forskningen lyfter fram flera faktorer som kännetecknar framgångsrika skolor. På Furulundsskolan har vi ambitionen att ta sikte på några av dessa när vi utvecklar vår undervisning och vår verksamhet:

 • Lärare ger en konstruktiv, uppgiftsorienterad och målinriktad feedback till eleverna som leder lärandet framåt.
 • Läraren utgår ifrån att elever har olika förutsättningar och behov och utvecklar undervisningen därefter.
 • Undervisningen skapar förutsättningar för alla elever att visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt.
 • Lektionen delas in i mindre moment där de elever som behöver stöd i uppstarten av varje nytt moment får det.
 • Läraren skapar strukturer och rutiner i undervisningen:
  • Lärare bestämmer alltid var och med vem eleven arbetar.
  • Lärare bestämmer alltid elevernas placering i klassrummet.
  • Vi har en tydlig start och avslutning på alla lektioner.

Elevhälsa och stöd

På Furulundsskolan har vi en stor och kompetent elevhälsa bestående av tre rektorer, tre specialpedagoger, tre kuratorer, två skolsköterskor, en socialpedagog och en studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan utvecklar ett nära samarbete med lärare och övrig personal. Den dagliga samverkan sker i första hand stadievis, det vill säga varje stadie har ett elevhälsoteam. Vi förstår att en god hälsa är en grund för elevernas lärande men att det omvända också gäller, att en utvecklad och differentierad undervisning leder till en god hälsa.

Trivsel och trygghet

På Furulundsskolan har vi stort fokus på att eleverna ska känna sig trygga under hela skoldagen. Därför har vi de senaste åren satsat mycket på att vi har personal som tar ett extra stort ansvar för till exempel elevernas raster.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.