• Halmstads webbplatser

Om skolan

Jutarumsskolan är en F–4-skola som ligger i Söndrum. Skolan ligger vackert belägen vid en populär vandringsled, ”Prins Bertils stig”. Det är endast ett par hundra meter ner till havet och skogen. Skolan har en härlig skolgård med både öppna gräsytor och buskage som ger utrymme till många olika lekar. Efter årskurs 4 flyttas eleverna till Söndrumsskolan för att gå årskurs 5–9.

Jutarumsskolan har ca 230 elever uppdelade på tre spår, ett A- och ett B-spår med elever från förskoleklass till årskurs 2 och ett spår med elever i årskurs 3–4. A-spåret är kopplat till Fregattens fritidshem, B-spåret är kopplat till Skutans fritidshem och årskurs 3–4 är kopplade till Ubåtens fritidshem.

Fritidshem

Jutarumsskolans fritidshem är uppdelade i tre spår. Fregatten, Skutan och Ubåten. På Fregatten och Skutan går elever från F-2. På Ubåten går elever från årskurs tre och fyra. Fritidsverksamheten bedrivs i skolans lokaler och är uppdelade i tre byggnader. Vid öppning, stängning och lov samarbetar Fregatten, Skutan och Ubåten. Fritidshemmet är ett planeringslag med gemensam kompetensutveckling och en gång i månaden planerar alla pedagoger tillsammans

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Eleverna får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Anmäl innan klockan 07.45 då all personal har morgonmöte. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevernas lärande

Vi arbetar med språklig medvetenhet i alla ämne. Arbetet grundar sig på att eleverna ska ha en likvärdig utbildning i den språkliga utvecklingen. Vi har nyligen fortbildat oss i matematiklyftet, läslyftet, specialpedagogik för lärande lyftet och Kooperativt lärande. Vi har även arbetat med betydelsen av att fysisk aktivitet gynnar elevernas lärande.

Jutarumsskolan satsar på IKT (information- och kommunikationsteknik) och programmering. Vi har en-till-en med iPad och Chromebook till alla elever på skolan. I de yngre åldrarna arbetar vi med "Att skriva sig till läsning".

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

I vårt EHT-team (elev-hälso-team) ingår rektor, speciallärare, specialpedagog, kurator och skolsköterska och de träffas varje vecka för att arbeta med elevhälsofrågor.

Skolan trygghetsteam arbeta med trivsel och trygghet för eleverna och där ingår flera pedagoger från skola och fritids.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Inflytande och delaktighet

Eleverna har stora möjligheter att påverka skolans vardag. Vi har klassråd, elevråd och matråd med representanter från alla klasser tillsammans med skolans personal.

Jutarumsskolan har en aktiv föräldraförening som arbetar med miljö och trivsel.

Samarbete med Högskolan i Halmstad

Jutarumsskolan är sedan 2017 en övningsskola och tar emot flera lärarstudenter från Högskolan i Halmstad. I samverkan med Högskolan arbetar vi för en långsiktighet och att det byggs upp en identitet för studenterna på skolan där studenterna blir en del av lärarlaget. Samtliga lärare på Jutarumsskolan är eller ska bli VFU-handledare.