• Halmstads webbplatser

Kvalitet och utveckling inom gymnasie­skolan

Halmstads tre kommunala gymnasieskolor står sig överlag väl i nationella jämförelser och eleverna trivs. Vår strävan är dock alltid att bli ännu bättre.

Elevenkät

Varje år ges eleverna möjlighet att besvara en digital enkät (Elevbarometern) gällande utbildning, undervisning, hälsa, arbetsliv och digitalisering. Du som är elev hittar Elevbarometern på Teams. Du kan också begära ut den via kommunens kontaktcenter.

Betygsstatistik

En gång om året tas en resultatrapport fram som behandlar gymnasieskolornas måluppfyllelse gällande betygsstatistik, andel elever som fått gymnasieexamen med mera. Du som är elev hittar Resultatrapporten på Teams. Du kan också begära ut den via kommunens kontaktcenter.

Utvecklingsplan

Halmstads kommunala gymnasieskolor har en gemensam utvecklingsplan som innehåller tre utvecklingsområden:

  • värdegrund
  • digitalisering
  • hälsa

Det övergripande målet med utvecklingsplanen är att ”Varje elev som lämnar den kommunala gymnasieskolan är en god samhällsmedborgare, en digital medborgare och med kunskap och förutsättningar för en god hälsa”. Du som är elev hittar Utvecklingsplanen på Teams. Du kan också begära ut den via kommunens kontaktcenter.

Barnkonsekvensanalys om distansarbete under coronapandemin

Våren 2020 gjordes en barnkonsekvensanalys, med anledning av coronapandemin och gymnasieskolans omställning till distansundervisning. Rapporten undersöker elevernas rättigheter till utbildning, hälsa och utveckling under perioden. Resultatet kommer nu framöver att användas i kvalitetsdialoger och som beslutsunderlag. Du som är elev hittar Barnkonsekvensanalysen på Teams. Du kan också begära ut den via kommunens kontaktcenter.

Statistik och jämförelse

Sök statistik och tillsynsrapporter om förskola och skola Länk till annan webbplats. (Skolverket)

Hitta och jämför skolor och program Länk till annan webbplats. (Skolverket)
Här presenteras Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor i hela landet. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.