Betyg och omdömen i grundskola

I grundskolan har alla elever i årskurs 1 till 9 rätt till skriftliga omdömen i alla ämnen. Elever i årskurs 6 till 9 får dessutom betyg.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin ska du och ditt barn tillsammans med barnets lärare ha ett utvecklingssamtal. I förskoleklassen bjuds du och ditt barn in till samtal en gång under läsåret.

Individuell utvecklingsplan i årskurs 1–5

I årskurs 1–5 får ditt barn inget betyg, men lärarna gör individuella utvecklingsplaner.

Utvecklingsplan med omdömen och insatser

En gång per läsår får ditt barn en skriftlig individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen dokumenteras i samband med ett av ditt barns utvecklingssamtal och ska hjälpa lärarna att följa upp ditt barns kunskapsutveckling och behov av stöd på rätt sätt.

Planen innehåller omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven undervisas i.

Planen ska även sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Det är skollagen som bestämmer vad den individuella utvecklingsplanen ska innehålla.

Betyg i årskurs 6–9

Du som vårdnadshavare och elev se dina betyg för vårterminen 2022 i e-tjänsten.

Alla elever får betyg i årskurs 6 till och med 9 vid varje terminsslut i alla ämnen utom språkval. Betyg i språkvalet får eleverna från och med höstterminen i årskurs 7.

Det sista betyget du får på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg. Det är med det betyget som du söker vidare till gymnasieskolan.

Undervisningen i skolan utgår från ämnets eller kursens syfte och centrala innehåll. I varje ämne och kurs finns det också kunskapskrav som beskriver vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne.

Betygsskalan i grundskolan A–F

Betyg sätts efter en nationell sexgradig betygsskala: A, B, C, D, E och F. Bokstäverna A till E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska visa i vilken grad du som elev har uppnått de kunskapskrav som finns för respektive ämne och kurs.

Betygsskalan i grundsärskolan A–E

I grundsärskolan sätts endast betyg om du eller ditt barn begär det. Det gäller inte i träningsskolan, där sätts inga betyg. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Om barnet inte uppnår kraven för betyget E sätts inget betyg. Streck används inte i grundsärskolan. Däremot ska ogiltig frånvaro finnas med i terminsbetyget.

Se en elevs nationella prov och betyg

Skriftligt omdöme

I årskurs 6–9 har alla elever rätt till skriftliga omdömen i de ämnen de läser. De skriftliga omdömena får eleverna i samband med utvecklingssamtalet som hålls en gång per år.

Betygsutdelning

Du får ta del av ditt betyg i samband med terminens slut. Betygen skickas hem till dig via post. Slutbetyget finns endast i ett original som du får efter avslutad skolgång.

Beställ betygskopia

Du kan beställa en kopia på ditt betyg i efterhand för en utbildning du läst på en grundskola i Halmstads kommun.

Betyg från grundskola – gör beställning