• Halmstads webbplatser

Synpunkter och klagomål på grundskola

Om du har synpunkter eller klagomål på en grundskola eller anpassad grundskola som kommunen driver är det viktigt att dessa kommer fram till oss. Här får du information om hur du går tillväga och vem du ska vända dig till.

Om du har synpunkter eller klagomål

Det är viktigt att du framför dina synpunkter och klagomål. Då har vi möjlighet att åtgärda problemet och göra rätt insats för förbättring. Vi åtgärdar eventuella brister så fort det går.

Prata med personalen på skolan

Det är bäst om du framför synpunkten direkt till den det berör. Synpunkter från barn, vårdnadshavare och andra lämnas därför till lärare eller annan berörd personal.

Kontaktuppgifter till skolor finns på deras webbsida eller i Unikum.

Kontakta rektor

Om du inte är nöjd med hur verksamheten hanterat din synpunkt kan du kontakta skolans rektor.

Kontakta verksamhetschef eller förvaltningschef

Om du inte är nöjd med hur rektorn hanterat din synpunkt kan du först kontakta verksamhetschef och därefter förvaltningschef. Kontakta kommunen för att framföra din synpunkt till verksamhetschef eller förvaltningschef.

Säg vad du tycker — synpunkter och förslag

Om du ändå inte är nöjd

Om du har inte är nöjd med kommunens svar eller åtgärd på din synpunkt kan du kontakta andra myndigheter beroende på vad synpunkten gäller.

Pedagogisk verksamhet

Om du anser att en legitimerad lärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete kan du också göra en anmälan till Skolinspektionen.
www.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

Kränkningar och diskriminering

Om ditt barn har blivit mobbad eller kränkt och du inte anser att skolan vidtagit åtgärder eller fått stopp på kränkningarna kan du lämna uppgifter om det till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
www.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.
beo.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

Om ditt barn har blivit mobbad eller kränkt på ett sätt som har samband med barnets kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Då betraktas det som diskriminering.
www.do.se Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljö

Om du har frågor om arbetsmiljön i en skola kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
www.arbetsmiljoverket.se Länk till annan webbplats.

Efter att du lämnat din synpunkt

Så hanterar vi dina synpunkter

Om du kontaktat kommunen och lämnat en synpunkt ska du få en bekräftelse inom två arbetsdagar. Inom fem arbetsdagar ska du få svar på din synpunkt. Om vi behöver göra en utredning kontaktar vi dig. Då kan det ta längre tid än fem arbetsdagar innan du får svar på din synpunkt.

Kommunen har rutiner och ansvar för att ta emot och utreda klagomål mot kommunala förskolor och grundskolor. Lagarna som styr klagomålshantering finns i skollagen Länk till annan webbplats..

Överklaga ett beslut

Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med och som kan överklagas, så finns det en besvärshänvisning bifogat med beslutet där det finns information om hur du ska göra. Alla beslut kan inte överklagas.

Allmänna frågor eller synpunkter om skolan

Om din synpunkt eller klagomål inte berör en specifik skola, kan du framföra din synpunkt till kommunen.

Säg vad du tycker — synpunkter och förslag

Klagomål och synpunkter på barn- och elevhälsan

Om du har klagomål och synpunkter på psykologer, logopeder, specialidrottslärare, skolläkare och skolsköterskor ska du i första hand kontakta den det berör och i andra hand kontakta chef för barn och elevhälsan genom att använda e-tjänsten.

Klagomål och synpunkter på barn- och elevhälsan

Klagomål på fristående skolor

Om du har klagomål på en fristående skola ska du i första hand kontakta den verksamheten och i andra hand kontakta Skolinspektionen Länk till annan webbplats. som är tillsynsmyndighet.