• Halmstads webbplatser

Förväntans­dokument – vårt gemensamma ansvar för ditt barns skolgång

Ett bra samarbete och en god kommunikation mellan skola och hem är viktigt för en lyckad skolgång. Här kan du läsa om vad du som elev eller vårdnadshavare kan förvänta dig av skolan, men också vad vi förväntar oss av dig.

Förväntansdokumentet ska vara ett stöd i kontakten mellan skola och hem och gäller för kommunala grundskolor och anpassade grundskolor i Halmstads kommun.

Förväntningar vi har på varandra

Genom att ha höga förväntningar på varandra skapar vi tillsammans goda förutsättningar för alla barns skolgång och utveckling. Vi möter varandra med ömsesidig respekt och lägger en grund för en öppen och tillitsfull relation mellan elev, vårdnadshavare och skola.

I skollag och läroplaner beskrivs vilka förväntningar som vi kan ha på varandra. I läroplanen står bland annat ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”. I Halmstads kommuns styrande dokument framgår även att alla barn ska få en bra start i livet och kunna utvecklas och för detta har vi ett gemensamt ansvar.

Förväntningar du som elev kan ha på skolan

 • Du ska känna dig trygg i skolan.
 • Lärarna på skolan ska ha höga förväntningar på att du ska lyckas i skolan och ska ge dig förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplanens mål.
 • Du ska vara delaktig i ditt lärande och ha inflytande över din situation i skolan.
 • Du ska få information om vilka mål du ska nå och få hjälp och stöd.

Förväntningar du som vårdnadshavare kan ha på skolan

 • Skolan skapar goda förutsättningar för att ditt barn ska nå så långt som möjligt. Skolans undervisning utgår från läroplanens kunskapsmål och värdegrund.
 • Skolan informerar dig om ditt barns kunskapsutveckling.
 • Skolan arbetar för en trygg lärmiljö för eleverna och att elever som behöver stöd uppmärksammas och får det stöd de behöver.
 • Skolan förmedlar grundläggande värden, arbetar för jämställdhet och förbereder eleverna för att aktivt delta i samhällslivet och ta personligt ansvar.
 • Skolan bemöter dig professionellt och skolan samarbetar med dig kring ditt barns skolsituation och trivsel.
 • Skolan informerar dig om exempelvis viktiga rutiner, ordningsregler, lämpliga kontaktvägar och andra frågor.

Förväntningar skolan har på dig som elev

 • Du gör ditt bästa och ta ansvar för ditt lärande
 • Du ber om hjälp när du behöver.
 • Du följer ordningsreglerna på skolan och tar ansvar för den gemensamma lärmiljön och bidrar till trygghet och studiero.
 • Du bidrar till skolans värdegrund och värnar om allas lika värde.

Förväntningar som skolan har på dig som vårdnadshavare

 • Du tar ansvar för att ditt barn kommer till skolan, stödjer ditt barns skolgång och ger ditt barn förutsättningar att kunna delta i undervisningen.
 • Du berättar för skolan om ditt barn behöver hjälp och stöd.
 • Du tar del av skolans information via bland annat Unikum och har tillit till skolans olika professioner.
 • Du undviker att begära ledighet utanför loven vilket skapar goda förutsättningar för ditt barns skolgång och utveckling.