Bra att veta som elev

Sjukanmälan, lektioner och föreställningar – det här kan vara bra att känna till som elev på kulturskolan.

Information, administration, chatt och undervisningsmaterial

I StudyAlong får du information och undervisningsmaterial från din lärare. Du kan också chatta och hantera din plats på kulturskolan.

StudyAlong

Ladda ner StudyAlong-appen

I StudyAlong-appen kan du se dina kurser och ditt schema, chatta, få information från din lärare, rapportera frånvaro och få notiser om nya händelser. Sök efter "StudyAlong" där du brukar ladda ner appar.

Sjukanmälan och frånvaro

Om du inte kan komma till lektionen på grund av sjukdom eller annat, ska du sjukanmäla dig i StudyAlong.

För gruppens och för din egen skull är det viktigt att försöka närvara på kursen varje vecka. Om du inte kommer till en lektion utan att ha meddelat det kommer kulturskolan kontakta dig eller din förälder.

Sjukanmälan i StudyAlong

Om lektionen ställs in

Om lektionen måste ställas in får du information om det via sms, e-post eller StudyAlong-appen. Se därför till att registrera ditt telefonnummer och e-post i StudyAlong och ladda ner appen.

Antal lektioner

Lektionerna är olika långa beroende på ämne och gruppens storlek, men eleven får minst 20 minuters lektionstid per vecka.

Eleverna får minst 27 lektioner per läsår, 14 på hösten och 13 under våren, inklusive konserter, föreställningar och vernissager. Undervisningen kan ställas in om läraren är sjuk eller ska på fortbildning. Vi följer grundskolans terminstider.

Öva mellan lektionerna

På kulturskolan ska elever lära sig och utvecklas i sitt ämne. Därför behöver eleverna öva hemma mellan gångerna så att de lär sig fortare. Ju mer de kan desto roligare blir det!

Vi är alla ansvariga för att vi trivs tillsammans och lär oss nytt

På kulturskolan är vi många som möts varje vecka. Därför har vi alla god ordning på vårt arbetsmaterial. Vi håller tiderna och lämnar lokalerna i fint skick efter oss. Vi är trevliga mot varandra och bemöter varandra med respekt och omsorg.

Fortsättningselever

Föräldrar till fortsättningselever får gärna följa sina barn fram till Kulturskolans entré men släpps inte in på skolan. Eventuell hämtning av barn sker på baksidan.

Undervisning nya elever i ämneskurs

Föräldrar till nya elever har tillträde till skolan på så sätt att varje elev kan följas av en förälder. Föräldern kan då följa eleven till undervisningslokalen och vara med under lektionen (i de fall detta krävs) eller vänta inomhus, men undvika trängsel. Detta kan upprepas två̊ eller tre gånger varefter vi önskar att också den föräldern väntar utanför.

Suzukiundervisning

Tidig start
Människors olikafärdigheter börjar utvecklas redan vid födseln. I suzukimetoden läggs därför stor vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från tidig ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som kan påbörjas i tidig ålder.

Lyssnande
Noter används inte de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.

Alla kan
På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga har stor betydelse.

Metodik

Undervisningen inleds med en föräldrakurs där vi lär oss grunderna på instrumentet och pratar om filosofin bakom metoden liksom om övning och motivation. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna och föräldern övertar lärarens roll vid övningen hemma.

Individuell lektion
Varje elev får en individuell lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.

Grupplektion
Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan men minst två gånger per månad.

Arbetssätt
Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk och metodisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Man jobbar med varje stycke till dess att läraren anser att eleven är redo för nästa.

Repetition
Alla stycken i Suzukirepertoaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering
Varje stycke i Suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.

Tonen
Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna, vid övningen och för musikupplevelsen redan från nybörjarstadiet. Detta kallas tonalisation.

Notläsning
När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Repertoar
Suzukis repertoar gäller som en röd tråd och inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spelförmåga spelas annan repertoar jämsides.

Konserter
Eleverna ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna på musik.

Barndans

En förälder till ny elev får till en början närvara i danssalen; därefter ska föräldern vänta utanför och efter senast tre gånger utomhus. Berörda föräldrar kontaktas av respektive lärare.

Elever med särskilda behov

Förälder till barn som, av någon anledning, inte kan lämnas ensamt kan närvara inne på kulturskolan. Du som förälder ska prata berörd pedagog.

I de fall en vuxen ska följa med eleven så gäller det endast en förälder/vuxen per elev. Varken syskon eller andra anhöriga har tillträde till Najaden.

Konserter, uppvisningar, utställningar och föreställningar

Du kommer som elev på kulturskolan att få chans att visa vad du lärt dig på konserter, uppvisningar, utställningar och föreställningar. Tillsammans med din lärare förbereder du dig inför din uppvisning så att du känner dig trygg. Att delta är helt frivilligt.

Tillsammans gör vi runt 300 utåtriktade aktiviteter om året. En del av konserterna och föreställningarna ordnas av föräldraföreningar på skolan. Dessa föreningar är väldigt betydelsefulla. De hjälper till med evenemang och ser till att eleverna får in en del pengar som kan leda till studieresor och läger av olika slag.

Publiken är en viktig del av en uppvisning, därför ska både elever och anhöriga stanna kvar på hela föreställningen och ser på alla som uppträder.

Några av våra evenemang är riktigt stora och påkostade och då kan det vara en entréavgift.