• Halmstads webbplatser

Trygghet i skolan

Skolan ska vara en trygg och säker plats där alla behandlas lika. Barn och elever får inte diskrimineras, trakasseras eller behandlas kränkande. Kontakta skolan om du som är elev blir utsatt för mobbning eller om du är vårdnadshavare och har ett barn som mobbas.

Alla Halmstads skolor arbetar för att skapa en god arbetsmiljö genom att förebygga och agera mot all form av våld, kränkning och utfrysning.

Om någon blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt

Om du upplever att du eller någon kompis blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt, bör du prata med läraren eller någon annan på skolan om saken.

Samma gäller för dig som är vårdnadshavare och som upplever att ditt barn blir illa behandlat. Om det är personal som utsätter elever för diskriminering, trakasserier eller kränkning vänder du dig direkt till rektor.

Vad är diskriminering?

När skolan utan anledning behandlar en elev orättvist utifrån någon av diskrimineringsgrunderna och skolans regler och rutiner. Diskrimineringsgrunderna är:

  • kön
  • etnicitet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • funktionsnedsättning
  • ålder
  • könsöverskridande identitet eller uttryck

  Vad är trakasserier?

  Uppträdanden som kränker en elevs värdighet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

  Vad är kränkande behandling?

  Uppträdanden som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkningarna kan vara:

   • fysiska (till exempel att bli utsatt för slag och knuffar)
   • verbala (till exempel att bli hotad eller kallad kränkande benämningar)
   • psykosociala (till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)
   • text- och bildburna (till exempel klotter i form av rasistiska symboler, brev och lappar, e-post, sms eller sociala medier)
   • materiella (till exempel punkterat däck, knäckt penna)

   Rektor gör en bedömning i det enskilda fallet om en polisanmälan ska göras.

   Elevskyddsombud

   Från och med årskurs 7 i grundskolan och i gymnasie­skolan finns det elevskyddsombud som du kan vända dig till i ärenden som rör din fysiska eller psykosociala arbetsmiljö.

   Plan mot kränkande behandling

   Alla skolor har en plan mot kränkande behandling som beskriver hur skolan arbetar för att skapa en god arbetsmiljö där alla trivs och respekteras.

   Fråga efter planen på din skola. Du kan också begära ut den genom att kontakta kommunen. Elever som går på gymnasiet hittar planerna på skolans Teams.