• Halmstads webbplatser

Vatten­försörjning

Strategiskt planeringsdokument

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Varje kommun ska ha en aktuell och långsiktig planering för vattenförsörjning till dricksvatten och avlopp. Planeringen ska finnas i en vattentjänstplan. Halmstads kommun arbetar under 2024 tillsammans med Laholmsbuktens VA för att ta fram en sådan plan.

Bakgrunden till Halmstads kommuns och Laholmsbuktens VA:s arbete är ett nytt lagkrav som innebär att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. Syftet är att långsiktigt planera för och säkerställa vattentjänster – avlopp och dricksvatten– för kommuninvånarna.

En vattentjänstplan ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behövs för att de allmänna va-anläggningarna, som reningsverk, vattenverk och pumpstationer, ska fungera även vid skyfall.

Med skyfall menas kraftigt regn med minst 50 millimeter per timme eller 1 millimeter per minut.

Planen för att säkra kommunens vattenförsörjning

Den vattentjänstplan som nu tas fram innehåller förslag på åtgärder som delvis bygger på kommunens VA-plan Länk till annan webbplats. från 2021 och på Halmstad kommuns utbyggnadsplan Länk till annan webbplats. från 2023. Det handlar till exempel om vilka områden som ska byggas ut med allmänt vatten och avlopp.

Snart samråd

Vattentjänstplanen kommer snart gå ut på samråd. Under samrådstiden har alla intresserade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget: invånare, beslutsfattare och myndigheter. Kommunen vill skapa möjlighet för alla att delta i processen med kommunens VA-planering.