• Halmstads webbplatser

Avgifter för tillstånd och tillsyn – miljö- och hälsoskydd

Kommunen är tillsynsmyndighet för många olika verksamheter, exempelvis industrier, verkstäder, skolor, bassängbad, campingplatser och bensinstationer. För hantering av anmälningar och ansökningar samt för tillsyn tar kommunen ut en avgift.

Alla avgifter utgår från vilket behov en verksamhet bedöms ha. Är behovet stort betalar du en fast, årlig avgift; är behovet mindre betalar du en timavgift. Även privatpersoner utan registrerat företag kan ha verksamhet som regleras av miljöbalken Länk till annan webbplats. och betalar då enligt reglerna nedan.

Timavgift för 2024

Timavgiften i år är 1 436 kronor.

Avgiften är indexbaserad och räknas upp varje år. Förutom åtgärder enligt miljöbalken gäller den även strålskyddslagen (solarier, radon i bostäder) och lagen om internationella hot (saneringsintyg för fartyg).

Timavgiften beslutas av kommunfullmäktige.

Avgift vid anmälan och ansökan om tillstånd

Kommunen tar ut en engångsavgift för arbetet med anmälningar och ansökningar om tillstånd. För vissa anmälningar och beslut finns ett fast, beräknat, pris medan andra har en timbaserad avgift.

Du måste alltid betala avgift för att få din ansökan prövad, även om denna avslås.

Avgift för tillsyn

Förskottsbetalning – fast avgift

Om du har en verksamhet som ska ha regelbunden tillsyn betalar du en fast årlig avgift. Det gäller alla verksamheter som kräver anmälan eller tillstånd, det vill säga de som i miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats. benämns som B- och C-verksamheter.

Även vissa miljöfarliga verksamheter (U-verksamheter) och hälsoskyddsverksamheter (UH-verksamheter) som inte behöver anmälan eller tillstånd betalar en fast årlig avgift. Det gäller de som bedöms ha ett större tillsynsbehov.

Betalningen görs i förskott. Du får en faktura och ska betala för de timmar som besöket i din verksamhet tar samt för handläggning, efterarbete och övrigt som ingår i tillsynsavgiften. Mer information om detta finns nedan.

Den årliga avgiften är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om, och på hur många timmars tillsynstid kommunen har bedömt att den behöver.

Att du betalar en årsavgift innebär inte att kommunen besöker din verksamhet varje år; i stället kan det vara längre intervaller mellan besöken. Men avgiften fördelas på varje år och på sikt ska du få den tillsyn du betalar för.

Efterskottsbetalning – timavgift

Har du en verksamhet som inte ska ha regelbunden tillsyn betalar du timavgift. Hit hör merparten av de verksamheter som inte behöver tillstånd eller anmälan (U-verksamheter och UH-verksamheter).

Betalningen görs i efterskott. Efter tillsynsbesöket och efterarbetet av ditt ärende får du ett avgiftsbeslut och en faktura.

För att få fram kostnaden för tillsynen ska du multiplicera det antal timmar som tillsynen eller handläggningen tog med den timavgift för året som kommunen har beslutat om. Du kan läsa nedan om vad som ingår i tillsynsavgiften.

Du betalar timavgift för varje påbörjad halvtimmes handläggningstid.

Vad ingår i avgifterna för tillsyn?

Tillsyn, det vill säga kontroll av att verksamheten följer lagar och regler, är obligatorisk och kan inte väljas bort. Att tillsyn ska göras slås fast i miljöbalken.

Du betalar alltid för mer arbete än den tid som inspektören är ute på ditt företag. Exempelvis ingår även detta i avgiften:

  • förberedelser inför besöket
  • restid
  • efterarbete som inspektionsrapport och eventuella beslut
  • arbete med inventeringar och undersökningar
  • informationsträffar och informationsmaterial som berör flera verksamheter inom en viss bransch eller inom ett visst geografiskt område.

Avgiften täcker också indirekta kostnader för personal, lokaler, material, utrustning, försäkringar, administration, miljöövervakning och kompetensutveckling.

Vilken avgift får din verksamhet?

För att ta reda på vilken typ av avgift du ska betala – timtaxa eller fast avgift – beställ "Taxa enligt miljöbalken" (finns i pdf-format). Kontakta kommunen så får du filen med e-post. Du är också välkommen att ställa frågor.

Du kan påverka din avgift

Du kan överklaga beslutet om vilken avgift du ska betala. Kommunen kan sänka avgiften om det finns särskilda skäl med hänsyn till bland annat verksamhetens omfattning och behov av tillsyn.

Även för verksamheter som har en god egenkontroll finns det möjligheter att få årsavgiften sänkt.

Du kan också få betala extra, exempelvis kan brister i egenkontrollen eller andra avvikelser som konstateras vid tillsynsbesök leda till extra tillsynsavgift.