Avgifter för tillstånd och tillsyn – miljö- och hälsoskydd

Kommunen är tillsynsmyndighet för många olika verksamheter, exempelvis industrier, verkstäder, skolor, bassängbad, campingplatser och bensinstationer. För hantering av anmälningar och ansökningar samt för tillsyn tar kommunen ut en avgift.

Timavgift för 2021

Timavgiften är 1 120 kronor och gäller åtgärder enligt:

Avgiften är indexbaserad och räknas upp varje år.

Lättnader för vissa branscher under pandemiåret 2021

Under 2021 tar kommunen inte ut avgifter för tillsyn som gäller:

  • yrkesmässig hygienisk verksamhet, exempelvis fotvård, massage, hårvård och tatuering.
  • bilvård, drivmedelsanläggningar, verkstäder och textiltvätterier.

Eventuella avgifter för handläggning av exempelvis klagomål och liknande tas dock ut som vanligt. Har du fått en faktura för 2021, kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Avgift vid anmälan och ansökan om tillstånd

Kommunen tar ut en avgift för arbetet med anmälningar och ansökningar om tillstånd, från såväl verksamheter som privatpersoner. Avgiften är antingen fast eller timbaserad. Se nedan.

Avgift för tillsyn

Förskottsbetalning – fast avgift

Alla tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ska betala en fast, årlig, avgift för kommunens tillsyn, det vill säga kommunens kontroll av att verksamheten följer lagar och regler. Kravet gäller verksamheter som enligt miljöbalken benämns som A-, B-, C- och H-verksamheter.

Även vissa miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter (U och UH) som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga ska betala en årlig avgift för tillsyn. Det gäller de som bedöms ha ett större tillsynsbehov.

Betalningen sker i förskott. Det innebär att du får en faktura och att du i förväg ska betala för de timmar som besöket i din verksamhet tar, eller som handläggning och beslut tar. Hur stor avgiften är varierar med vilken typ av verksamhet det gäller.

Att du betalar en årsavgift innebär inte att kommunen besöker din verksamhet varje år; det kan i stället vara längre intervaller mellan besöken. Avgiften fördelas dock på varje år och på sikt ska du få den tillsyn du betalar för.

Efterskottsbetalning – timavgift

Övriga verksamheter, det vill säga merparten av dem som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-verksamheter) får inte någon årlig avgift. De betalar per timme efter varje tillsynsbesök.

Betalningen sker i efterskott, för utfört arbete. Det innebär att du efter besöket eller efter handläggning och beslut om ditt ärende får ett avgiftsbeslut och en faktura.

Kostnaden för tillsynen får du genom att multiplicera det antal timmar som handläggningen tog med den timavgift för innevarande år som kommunen beslutat om. Du betalar timavgift för varje påbörjad halvtimmes handläggningstid.

Vad ingår i avgifterna för tillsyn?

Du betalar alltid för mer arbete än den tid som inspektören är ute på företaget. Du betalar också för exempelvis:

  • förberedelser inför besöket
  • restid
  • efterarbete som inspektionsrapport och eventuella beslut
  • arbete med inventeringar och undersökningar
  • informationsträffar och informationsmaterial som berör flera verksamheter inom en viss bransch eller inom ett visst geografiskt område.

Avgiften täcker också indirekta kostnader som personal- och lokalkostnader samt kostnader för material, utrustning, försäkringar, administration, miljöövervakning och kompetensutveckling.

Vilken avgift får din verksamhet?

För att ta reda på vilken typ av avgift du ska betala, timtaxa eller fast avgift, beställ "Taxa för prövning och inom miljöbalkens område" (finns i pdf-format).

Avgift för anmälan – se taxebeslutets bilaga 1.
Avgift för tillsyn – se taxebeslutets bilaga 2, 3 och 4.

Kontakta kommunen så får du filerna med e-post. Du är också välkommen att ställa frågor.

Du kan påverka din avgift

Du kan överklaga beslutet om vilken avgift du ska betala. Kommunen kan sänka avgiften om det finns särskilda skäl med hänsyn till bland annat verksamhetens omfattning och behov av tillsyn.

Även för verksamheter som har en god egenkontroll finns det möjligheter att få sin årsavgift sänkt. Däremot kan brister i egenkontrollen eller andra avvikelser som konstateras vid tillsynsbesök leda till extra tillsynsavgift.