• Halmstads webbplatser

Kemikalier

Som ansvarig för en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier som företaget köper in och använder. Genom att göra en kemikalieförteckning får du en överblick över kemikaliernas farlighet och deras påverkan på människors hälsa och miljön. Förteckningen underlättar för dig att följa miljöbalkens krav på att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Bestämmelser om kemikalier

Det finns många regler och bestämmelser som omfattar kemikalier och som du som verksamhetsansvarig behöver känna till.

De viktigaste reglerna

Krav på alla företag

Byt ut farliga kemikalier

Farliga kemikalier är ämnen som kan vara cancerframkallande, skadliga för arvsmassan eller skadliga för fortplantningsförmågan (så kallade CMR-ämnen), samt hormonstörande och allergiframkallande ämnen.

Miljö- och hälsofarliga kemikalier ska alltid undvikas om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Kravet kallas produktvalsprincipen och finns i miljöbalken Länk till annan webbplats..

Tips om hur du kan hitta ersätta farliga kemikalier

Du kan använda dig av Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO för att få hjälp att välja mindre farliga produkter, men du kan även välja produkter som har en miljömärkning, exempelvis Svanen Länk till annan webbplats. eller Bra miljöval Länk till annan webbplats..

Kontrollera petroleumprodukter

I alla verksamheter är det särskilt viktigt att kontrollera petroleumprodukter. Dessa kan ibland innehålla utfasningsämnen, det vill säga ämnen som Kemikalieinspektionen bedömer har så farliga egenskaper att de inte bör användas.

Krav på verksamheter som handlar med kemiska varor

Du måste kunna informera om innehållet i dina varor

Som företagare som släpper ut en vara på marknaden är du skyldig enligt Reachförordning att ha kontroll över dina varor. Du ska också kunna svara på frågor om kemikalieinnehållet. Kravet gäller alla typer av företag.

Företag som berörs av kravet på att informera

 • Tillverkare
 • Importörer
 • Distributörer
 • Grossister
 • Butiker

Du måste informera om varor som innehåller särskilt farliga ämnen

I EU:s Reach-förordning finns en regel om information. Den innebär att om en vara innehåller ett särskilt farligt ämne ska du lämna upplysningar om varan till kunden. Särskilt farliga ämnen listas i EU:s kandidatförteckning.

Så fungerar informationskravet

 • Gäller varor som innehåller mer än 0,1 procent av något ämne på kandidatförteckningen.
 • Innebär att den som överlåter en sådan vara måste ge tillräckligt med information för att kunden ska kunna använda varan på ett säkert sätt. Minimikravet är att informera om namnet på ämnet.
 • Innebär att butiken som säljer varan ska lämna information på kundens begäran inom 45 dagar.
 • För kunder som är yrkesmässiga användare finns ingen ”45 dagars väntetid”.

Andra krav på detaljhandeln

Produkterna du säljer ska vara märkta

Som butiksinnehavare är du ansvarig för att de kemiska produkter och de varor med kemikalieinnehåll som du säljer i butiken är rätt märkta och att de inte innehåller förbjudna ämnen. Varorna ska vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen.

Kraven om märkning gäller farliga kemiska produkter, exempelvis lim, tändvätska och rengöringsmedel. Det finns också regler för vilka ämnen som inte får förekomma i varor som leksaker och smycken. Reglerna är bland annat till för att skydda och varna konsumenter.

Krav på verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga

Ditt företag ska ha en säker hantering

Om du är ansvarig för en verksamhet som behöver anmälas eller som har tillstånd, ska du veta vilka kemiska ämnen som ingår i era produkter. Du ska också veta vilka faror och risker som hantering och lagerhållning kan innebära. Då kan du se till att all hantering sker på ett så säkert sätt som möjligt och även arbeta med att byta ut farliga ämnen till mindre farliga.

Redovisa alla kemiska produkter i en kemikalieförteckning

Alla kemiska produkter som ni använder i företaget ska redovisas i en kemikalieförteckning. Kravet finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats. och gäller sådana kemikalier som behövs för produktionen, driften eller skötseln av verksamheten.

Detta ska du minst ta med i kemikalieförteckningen

Du kan ta med fler uppgifter i kemikalieförteckningen men minst de här uppgifterna ska vara med:

 • produktens namn
 • vad produkten används till och i vilka mängder
 • produktens hälso- och miljöskadlighet
 • produktens klassificering när det gäller hälso- eller miljöfarlighet.

Säkerhetsdatablad ska finnas för farliga kemikalier

Säkerhetsdatablad ska finnas för de ämnen och blandningar i kemikalieförteckningen som är klassificerade som farliga (brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga, miljöfarliga) eller som innehåller minst 1 procent av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.

I säkerhetsdatabladet anges bland annat hur förvaring och hantering ska ske till skydd för människors hälsa och miljön. Dessutom anges vilka åtgärder som kan krävas vid utsläpp och hur avfall ska hanteras. Säkerhetsdatabladen ska vara tillgängliga för dem som hanterar produkterna och vid tillsyn.

Krav på övriga verksamheter

Lagen ställer även krav på verksamheter som inte behöver tillstånd eller anmälan. För dig som har en sådan verksamhet gäller miljöbalkens krav Länk till annan webbplats. på att ha kunskap och på att undvika farliga kemikalier.

Kontakta kommunen om du är osäker på vilka krav som ställs på din verksamhet.

Tillsyn av din verksamhet

Kommunen gör tillsyn för att kontrollera att din verksamhet följer reglerna för hantering av kemikalier.

Vi tar ut en avgift för tillsynen.