Farligt avfall

Alla företag och verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska föra löpande anteckningar och rapportera detta till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det kan handla om allt från kasserade lysrör till lösningsmedel och färgrester. Om rapporteringen inte sker inom utsatt tid riskerar man sanktionsavgift.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör, spillolja, impregnerat trä, lösningsmedel och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

1. Ansök om att få transportera eller hantera farligt avfall

För att få transportera, mäkla eller handla med farligt avfall, behöver verksamheten först ansöka om det hos Länsstyrelsen:

Ansök om att transportera eller hantera farligt avfall

När du kör farligt avfall själv ska du upprätta transportdokument. Där ska det framgå vilken typ av farligt avfall det rör sig om, hur mycket, vart det kördes och när det gjordes. Transportdokument ska sparas i fem år.

Som verksamhetsutövare har du skyldighet att kunna visa för tillsynsmyndigheten vilka mängder farligt avfall som uppkommer i verksamheten och hur det har hanterats. Det finns även regler kring förvaring, märkning och rapportering av farligt avfall.

2. Anteckna och rapportera farligt avfall

Som verksamhetsutövare har du skyldighet att kunna visa för tillsynsmyndigheten vilka mängder farligt avfall som uppkommer i verksamheten och hur det har hanterats. Du är därför skyldig att löpande anteckna uppgifter om detta och att rapportera dessa. Skyldigheten gäller alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall - se regler nedan
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall.

Kravet på anteckningarnas innehåll och när de ska föras varierar beroende på typ av verksamhet.

Naturvårdsverket har sammanställt frågor och svar om anteckningsskyldighet, rapporteringsskyldighet och avfallsregistret.

Regler för anteckningar för dig som producerar farligt avfall

Anteckningarna ska vara i kronologisk ordning och innehålla uppgifter om den mängd och typ av farligt avfall som lämnar verksamheten:

 • var avfallet har producerats
 • datum för borttransport
 • transportsätt
 • vem som ska transportera bort avfallet
 • avfallets vikt i kilogram
 • den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

Nytt krav 2022: miljösanktionsavgift vid försenad rapportering

Anteckningarna ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister senast två dagar efter att transporten av avfallet har påbörjats.

Från och med 2022 skärps kraven på rapportering och en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor införs för den som inte lämnar sin rapport inom två dagar från att en anteckning gjordes.

Kommunen utövar tillsynen över transporter av farligt avfall och kan besluta om sanktionsavgift. För att undvika en sådan är det viktigt att verksamheten upprättat och följer rutiner för rapporteringen.

Rapportera anteckningar om farligt avfall

Beställ broschyr med lagar, tips med mera

Kommunen har tagit fram en broschyr för verksamheter som hanterar farligt avfall.
I denna har vi sammanställt lagar, tips och annan information som är bra att känna till vid hantering av farligt avfall. Beställ broschyren Farligt avfall
på företag - information och praktiska tips genom att kontakta kommunen.