• Halmstads webbplatser

Farligt avfall

Alla företag och verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska löpande föra anteckningar och rapportera dessa till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det kan handla om allt från kasserade lysrör till lösningsmedel och färgrester. Alla transporter av farligt avfall ska ha ett transportdokument. Den som bryter mot reglerna riskerar att få betala en sanktionsavgift.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, exempelvis elektronik, lysrör, spillolja, impregnerat trä, lösningsmedel och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande, giftigt för människor och miljö, eller orsaka liknande problem.

1. Ansök om att få transportera eller hantera farligt avfall

För att ditt företag ska få transportera, mäkla eller handla med farligt avfall behöver du först ansöka om detta hos Länsstyrelsen.

Ansök om att transportera eller hantera farligt avfall

Som verksamhetsutövare har du skyldighet att kunna visa för tillsynsmyndigheten (kommunen) vilka mängder farligt avfall som uppkommer i verksamheten och hur detta har hanterats. Det finns även regler för förvaring, märkning, rapportering och transport av farligt avfall.

2. Upprätta transportdokument vid transport av farligt avfall

Alla transporterar av farligt avfall inom Sverige ska ha ett transportdokument enligt avfallsförordningen Länk till annan webbplats. (kapitel 6). Det gäller:

 • yrkesmässiga transporter
 • interna transporter av en verksamhets eget farliga avfall.

Transportdokumentet ska följa med transporten från att den startar till att avfallet överlämnas till mottagaren. Transportdokumentet behöver inte sparas när transporten har avslutats.

Om en ny transportör tar över under transporten till den slutliga mottagaren ska den nya transportören upprätta ett nytt transportdokument.

Miljösanktionsavgift

Om du inte upprättar ett transportdokument riskerar du att som ansvarig att få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

De har ansvaret för att ta fram dokumentet

Transportören av det farliga avfallet och den verksamhet som lämnar ifrån sig avfallet (lämnaren) har gemensamt ansvar för att ett transportdokument upprättas och att uppgifterna i detta stämmer.

När det inte finns någon lämnare av avfallet har transportören ensam ansvar för att upprätta dokumentet. Så är det oftast när det farliga avfallet har lämnats av hushåll eller inom den interna verksamheten.

Detta ska dokumentet innehålla

På Naturvårdsverkets webbplats kan du se vilka uppgifter som ska vara med i transportdokumentet för att detta ska blir korrekt.

Där hittar du också mallar som du kan ladda ner när du gör ditt dokument.

De ska skriva under dokumentet

Transportdokumentet ska undertecknas av transportören och av lämnaren, om det finns en sådan. Transportören kan också fungera som ombud för lämnaren och underteckna i dennes ställe. Det ska då finnas en skriftlig fullmakt från lämnaren som ska visas upp om tillsynsmyndigheten begär att få se den.

Om transportdokumentet är elektroniskt ska det alltid ha en elektronisk underskrift.

Detaljerad information finns på Naturvårdsverkets webbplats:

3. Anteckna och rapportera farligt avfall

Som verksamhetsutövare ska du kunna visa för tillsynsmyndigheten vilka mängder farligt avfall som uppkommer i verksamheten och hur det har hanterats. Du är därför skyldig att löpande anteckna uppgifter om detta och att rapportera dessa. Skyldigheten gäller alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall – se regler nedan
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall.

Kravet på anteckningarnas innehåll och när de ska föras varierar beroende på typ av verksamhet. Naturvårdsverket har sammanställt frågor och svar om anteckningsskyldighet, rapporteringsskyldighet och avfallsregistret.

Detta ska du som är avfallsproducent anteckna

Anteckningarna ska vara i kronologisk ordning och innehålla uppgifter om den mängd och typ av farligt avfall som lämnar verksamheten:

 • var avfallet har producerats
 • datum för borttransport
 • transportsätt
 • vem som ska transportera bort avfallet
 • avfallets vikt i kilogram
 • den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

Miljösanktionsavgift

Rapportera anteckningar om farligt avfall

4. Lämna företagets avfall

Återvinningscentralerna i Halmstad tar emot farligt avfall i form av batterier och elektronikavfall. När det gäller andra typer av farligt avfall hänvisar de företag till privata aktörer.

Beställ broschyr med lagar, tips med mera

Läs gärna kommunens broschyr för verksamheter som hanterar farligt avfall.
I denna hittar du lagar, tips och annan information som är bra att känna till. Beställ broschyren "Farligt avfall på företag – information och praktiska tips" genom att kontakta kommunen.