Farligt avfall

Alla företag och verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska föra löpande anteckningar och rapportera detta till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det kan handla om allt från kasserade lysrör till lösningsmedel och färgrester.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör, spillolja, impregnerat trä, lösningsmedel och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

1. Ansök om att få transportera eller hantera farligt avfall

För att få transportera, mäkla eller handla med farligt avfall, behöver verksamheten först ansöka om det hos Länsstyrelsen:

Ansök om att transportera eller hantera farligt avfall

När du kör farligt avfall själv ska du upprätta transportdokument. Där ska det framgå vilken typ av farligt avfall det rör sig om, hur mycket, vart det kördes och när det gjordes. Transportdokument ska sparas i fem år.

Som verksamhetsutövare har du skyldighet att kunna visa för tillsynsmyndigheten vilka mängder farligt avfall som uppkommer i verksamheten och hur det har hanterats. Det finns även regler kring förvaring, märkning och rapportering av farligt avfall.

2. Anteckna och rapportera farligt avfall

Som verksamhetsutövare har du skyldighet att kunna visa för tillsynsmyndigheten vilka mängder farligt avfall som uppkommer i verksamheten och hur det har hanterats. Därför är du skyldig att löpande anteckna uppgifter om detta. Anteckningarna ska vara i kronologisk ordning och innehålla uppgifter om den mängd och typ av farligt avfall som lämnar verksamheten.

Skyldigheten att föra anteckningar och rapportera gäller alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall.

Anteckningarna ska rapporteras till Naturvårdsverket senast två dagar efter att transporten av avfallet har påbörjats. Det är sedan kommunen som utövar tillsyn över avfallshanteringen.

Rapportera farligt avfall