Förpackningsavfall

Från den 1 januari i år ska du som driver en verksamhet sortera ut ditt förpackningsavfall. Senast 1 januari 2024 ska du även se till att tömma alla förpackningar från deras innehåll. Kravet på utsortering gäller även privatpersoner.

Regeringen har beslutat att öka kravet på utsortering av förpackningsavfall. Syftet är att minska mängden förpackningar, begränsa förpackningars miljöskadlighet, minska nedskräpningen och öka materialåtervinning.

Den nya regeln trädde i kraft den 1 januari 2023. Senast den 1 januari 2024 ska alla verksamheter dessutom ta bort innehåll som finns kvar i förpackningarna innan de lämnas till återvinning. Detta innebär att du som verksamhetsutövare behöver se över din avfallshantering.

Vad är en förpackning?

En förpackning är en engångsartikel eller en annan produkt som antingen har framställts för att innehålla, skydda eller presentera en vara, eller som används för att leverera eller på annat sätt hantera en vara.

Förpackningsavfall är förpackningar som betraktas som avfall enligt miljöbalken.

Detta ska sorteras ut

Sortera ut ditt förpackningsavfall i de här kategorierna:

  • papper och kartong
  • plast
  • metall
  • färgat glas
  • ofärgat glas
  • plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem
  • trä
  • övrigt förpackningsmaterial som inte finns i listan ovan.

Så gör du om förpackningen innehåller avfall

  • Skilj förpackningen från innehållet.
  • Om förpackningen innehåller rester av farligt avfall ska du – precis som förut – sortera ut dessa, hantera dem som farligt avfall och lämna till en godkänd mottagare.

Så lämnar du ditt förpackningsavfall

Från och med 2023 kan du lämna verksamhetens förpackningsavfall till:

Från 2024 ska det finnas mottagningsplatser i hela landet där producentansvarsorganisationer ska ta emot förpackningsavfall kostnadsfritt (enligt ett regeringsbeslut).

Du kan söka dispens

Du som driver en verksamhet kan söka dispens från kravet att ta bort innehållet från en förpackning. Du kan få dispens om det inte går att separera eller om om avskiljningen inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Du kan dock inte få dispens från kravet om att sortera ut förpackningar. 

Du söker dispens hos kommunens miljönämnd.

Om du inte sorterar

Miljönämnden gör tillsyn för att kontrollera att förpackningsavfall sorteras ut.

Om du efter den 1 januari 2023 inte sorterar i kategorierna ovan och saknar giltig dispens, kan miljönämnden fatta beslut som ska leda till att du sorterar. Beslutet kan förenas med vite, det vill säga du riskerar att få betala en summa pengar om du inte följer beslutet.

Miljönämnden tar ut en timavgift för den tid det tar att arbeta med tillsynsärendet.