• Halmstads webbplatser

Egenkontroll enligt miljöbalken

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera, kontrollera och följa upp denna så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Vem behöver ha egenkontroll?

Om du bedriver en verksamhet som kan innebära negativ påverkan på människors hälsa eller miljön ska du alltid utföra egenkontroll. Det kravet ställs i miljöbalken. För miljöpåverkande verksamheter som kräver anmälan eller tillstånd finns det särskilda krav på hur egenkontrollen ska utföras.

Vad ska ingå i egenkontrollen?

Egenkontrollen ska anpassas efter verksamheten. Om denna kan innebära stor risk för människors hälsa eller miljön måste du ha en mer omfattande egenkontroll än om riskerna är små. Försök bedöma riskerna och se över vilka rutiner du behöver ha för att förebygga problem som din verksamhet kan orsaka. Skriv ner rutinerna och för journal över de kontroller du gör.

Dokumentationen är viktig – uppgifter och handlingar från egenkontrollen ska skrivas ner och sparas så att de kan visas upp för bygg- och miljöförvaltningen vid tillsynsbesöken.

Vilka krav gäller om min verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig?

Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken måste följande ingå i egenkontrollen:

  • En fastställd fördelning av ansvaret för frågor som regleras i miljöbalken och i de beslut som gäller för verksamheten.
  • Rutiner för att kontrollera att utrustning för drift och kontroll fungerar.
  • Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  • Rutiner för att till tillsynsmyndigheten rapportera driftsstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön.
  • En förteckning över de kemikalier som hanteras i verksamheten.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mer information om egenkontroll enligt miljöbalken.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontroll, enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) Länk till annan webbplats..