Köldmedier

Köldmedier innehåller ämnen som bryter ner ozonskiktet. Om du bedriver en verksamhet med frysar, värmepumpar, fläktar och liknande kan du omfattas av lagstiftningen för köldmedier, beroende på hur stor anläggningen är.

1. Vilka krav ställs på verksamheter med köldmedier?

Ett köldmedium är en gas som används för att transportera värme och kyla. Det innehåller ofta ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt.

Exempel på var köldmedier finns

Köldmedier finns bland annat i:

  • kylskåp
  • frysar
  • värmepumpar
  • luftkonditioneringsanläggningar/AC
  • tillverkningsmaskin med inbyggd kyla
  • större fordon, som bussar, lastbilar, tåg och flyg
  • konstfrusna isbanor.

  Mängden köldmedier anges i ton koldioxidekvivalenter: CO2e. Detta är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt som utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid (CO2).

  De köldmedier som får användas i dag kallas f-gaser och består av flourerade växthusgaser.

  Lagkrav

  För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning som reglerar hur köldmedier ska hanteras. I denna ställs krav på att du som verksamhetsutövare ska genomföra regelbunden läckagekontroll, anmäla installation, konvertering och skrotning av aggregat samt lämna årsrapport till kommunen.

  2. Gör årlig läckagekontroll

  Om du har ett eller flera aggregat som tillsammans innehåller 5 ton eller fler koldioxidekvivalenter ska du genomföra en årlig läckagekontroll av vart och ett av aggregaten. Med det menas att de ska sökas igenom för att hitta läckor.

  Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

  Kontrollintervall
  Aggregatets mängd CO2-evivalenterKontrollintervall
  5 ton CO2e eller merMinst var tolfte månad
  50 ton CO2e eller merMinst var sjätte månad
  500 ton CO2e eller merMinst var tredje månad

  Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

  Kontrollföretaget måste vara certifierat

  Regler och råd när du anlitar ett kontrollföretag

  Kontrollen ska genomföras av personer eller företag som har giltigt certifikat att få jobba med köldmedier. Samma krav gäller för alla typer av åtgärder i ett köldmediesystem. Det gäller även för mobila anläggningar, till exempel fordon.

  I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB Länk till annan webbplats. (INCERT ) som certifierar företag och personer.

  Även om du hyr in ett certifierat företag för kontroller med mera är det fortfarande du som verksamhetsutövare (operatör) som ansvarar för att allt har gått rätt till.

  Efter kontrollen ska du spara de protokoll du får från teknikern tillsammans med ditt register. Vanligast är att man har en köldmediepärm med alla relevanta papper. Denna pärm ska förvaras på anläggningen och kunna visas upp kommunen vid tillsyn.

  3. Informera och rapportera till kommunen

  Krav på information

  Du ska informera kommunen:

  • Om du ska installera en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) eller mer.
  • När en f-gas byts ut, det vill säga konverteras.
  • När utrustning med köldmedium har skrotats.
   Blankett för att informera kommunen får du från den kylfirma som du har anlitat.

  Om du inte informerar om installation av köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) eller mer kan kommunen besluta om miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats..

  Krav på rapportering

  Du ska lämna en årlig rapport från läckagekontrollen till kommunen:

  • Om du någon del av året äger en anläggning med en total köldmediemängd (f-gas) på 14 ton CO2e eller mer ska du rapportera resultatet från läckagekontrollen till kommunen.
  • Om du äger ett motorfordon: buss, lastbil, flyg och tåg, med en mobil köldmedieutrustning på 14 ton CO2e eller mer. (Kravet gäller verksamheter som är registrerade i Halmstads kommun.)

  Så här ska du göra för att rapportera

  • Beräkna köldmediemängden genom att räkna samman alla aggregat som har 5 ton CO2e eller mera.
  • Redovisa det som hänt föregående år, det vill säga mellan 1 januari och 31 december.
  • Redovisa alla åtgärder som utförts på kylsystemet, exempelvis installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier.

  Underlag för rapporten får du från den kylfirma som du har anlitat. Du ska skicka in den senast den 31 mars varje år. Om rapporten blir försenad eller om du inte utför läckagekontrollerna i tid riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats..

  Adress för information och rapport

  Skicka blanketter med information och årsrapport med post eller e-post till:

  miljonamnden@halmstad.se
  Miljönämnden
  Box 153
  301 05 Halmstad

  Din skyldighet att informera och rapportera upphör när din anläggning har skrotats och ett intyg visat att köldmediet tagits om hand.

  Du är välkommen att kontakta kommunen om du har frågor som rör din anläggning.

  Avgift

  För kommunens handläggning får du betala en avgift. Du får en faktura.

  4. När du har anmält och lämnat in rapport

  Tillsyn

  Tillsyn innebär att du som operatör blir granskad. Kommunen kontrollerar att du uppfyller lagkraven för köldmedia, exempelvis att du har tillräckliga kunskaper för hanteringen av köldmedier och att läckagekontrollen har utförts enligt gällande krav. Tillsynen kan ske dels genom granskning av årsrapporten, dels ute på plats i din verksamhet om innehållet i din årsrapportering visar på brister.

  Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.