• Halmstads webbplatser

Köldmedier

Köldmedier innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet. De bidrar även till ökad klimatpåverkan vid utsläpp. Om du bedriver en verksamhet med frysar, värmepumpar, fläktar och liknande kan du omfattas av lagstiftningen för köldmedier, beroende på hur stor anläggningen är.

Ny e-tjänst för information och köldmedierapporter

Halmstads kommun ber dig som ska skicka in information och rapport från läckagekontroller att använda vår e-tjänst i stället för att skicka via e-post eller vanlig post.

Om köldmedier

Ett köldmedium är en gas som används för att transportera värme och kyla. Det innehåller ofta ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt.

Exempel på var köldmedier finns

Köldmedier finns bland annat i:

 • kylskåp
 • frysar
 • värmepumpar
 • luftkonditioneringsanläggningar/AC
 • tillverkningsmaskin med inbyggd kyla
 • större fordon, som bussar, lastbilar, tåg och flyg
 • konstfrusna isbanor.

Mängden köldmedier anges i ton koldioxidekvivalenter: CO2e. Detta är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt som utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid (CO2).

De köldmedier som får användas i dag kallas f-gaser och består av flourerade växthusgaser.

Lagkrav om köldmedier

För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning som reglerar hur köldmedier ska hanteras. I denna ställs krav på att du som verksamhetsutövare ska genomföra regelbunden läckagekontroll, anmäla installation, konvertering och skrotning av aggregat samt lämna årsrapport till kommunen.

Gå direkt till tjänsten för rapportering av köldmedier

Gör årlig läckagekontroll

Om du har ett eller flera aggregat som tillsammans innehåller 5 ton eller fler koldioxidekvivalenter ska du genomföra en årlig läckagekontroll av vart och ett av aggregaten. Med det menas att de ska sökas igenom för att hitta läckor.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av vilken f-gas som används och gasens beräknade påverkan på den globala uppvärmningen vid utsläpp (GWP – Global Warming Potential). Påverkan uttrycks i mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Exempel på olika f-gaser och deras klimatpåverkan:

Kontrollintervall
Aggregatets mängd CO2-evivalenterKontrollintervall
5 ton CO2e eller merMinst var tolfte månad
50 ton CO2e eller merMinst var sjätte månad
500 ton CO2e eller merMinst var tredje månad

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Kontrollföretaget måste vara certifierat

Regler och råd när du anlitar ett kontrollföretag

Kontrollen ska genomföras av personer eller företag som har giltigt certifikat att få jobba med köldmedier. Samma krav gäller för alla typer av åtgärder i ett köldmediesystem. Det gäller även för mobila anläggningar, till exempel fordon.

I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB Länk till annan webbplats. (INCERT ) som certifierar företag och personer.

Även om du hyr in ett certifierat företag för kontroller med mera är det fortfarande du som verksamhetsutövare (operatör) som ansvarar för att allt har gått rätt till.

Efter kontrollen ska du spara de protokoll du får från teknikern tillsammans med ditt register. Vanligast är att man har en köldmediepärm med alla relevanta papper. Denna pärm ska förvaras på anläggningen och kunna visas upp kommunen vid tillsyn.

Informera kommunen om installation, byte och skrotning

Du ska informera kommunen innan du installerar en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Om du inte informerar om installation av köldmedieutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer kan kommunen besluta om miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats..

Du ska även informera:

 • När en f-gas i utrustningen byts ut, det vill säga konverteras.
 • När utrustningen med köldmedium har skrotats.
  Underlag för att informera kommunen får du från den kylfirma som du har anlitat.

Lämna årlig rapport från läckagekontrollen

Senast den 31 mars varje år ska lämna en årlig rapport från läckagekontrollen till kommunen:

 • Om du någon del av året äger en anläggning med en total köldmediemängd (f-gas) på 14 ton CO2e eller mer ska du rapportera resultatet från läckagekontrollen till kommunen.
 • Om du äger ett motorfordon: buss, lastbil, flyg och tåg, med en mobil köldmedieutrustning på 14 ton CO2e eller mer. (Kravet gäller verksamheter som är registrerade i Halmstads kommun.)
Lämna information och årsrapport

Så här ska du göra för att rapportera

 • Beräkna köldmediemängden genom att räkna samman alla aggregat som har 5 ton CO2e eller mera.
 • Redovisa det som hänt föregående år, det vill säga mellan 1 januari och 31 december.
 • Redovisa alla åtgärder som utförts på kylsystemet, exempelvis installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier.

Underlag för rapporten får du från den kylfirma som du har anlitat. Du ska skicka in den senast den 31 mars varje år. Om rapporten blir försenad eller om du inte utför läckagekontrollerna i tid riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats..

Din skyldighet att informera och rapportera upphör när din anläggning har skrotats och ett intyg visat att köldmediet tagits om hand.

Du är välkommen att kontakta kommunen om du har frågor som rör din anläggning.

Avgift för handläggning

För kommunens handläggning får du betala en avgift. Du får en faktura.

När du har lämnat information och årsrapport

Tillsyn

Tillsyn innebär att du som operatör blir granskad. Kommunen kontrollerar att du uppfyller lagkraven för köldmedia, exempelvis att du har tillräckliga kunskaper för hanteringen av köldmedier och att läckagekontrollen har utförts enligt gällande krav.

Tillsynen görs dels genom granskning av årsrapporten, dels ute på plats i din verksamhet om innehållet i din årsrapportering visar på brister.

Avgift för tillsynen

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.