Köldmedier

Köldmedier innehåller ämnen som bryter ner ozonskiktet. Om du bedriver en verksamhet med frysar, värmepumpar, fläktar och liknande kan du omfattas av lagstiftningen för köldmedier, beroende på hur stor anläggningen är.

1. Vilka krav ställs på verksamheter med köldmedier?

Ett köldmedium är en gas som används för att transportera värme och kyla. Det innehåller ofta ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt. Den används bland annat i:

 • kylskåp
 • frysar
 • värmepumpar
 • luftkonditioneringsanläggningar/AC
 • tillverkningsmaskin med inbyggd kyla
 • större fordon, som bussar, lastbilar, tåg och flyg
 • konstfrusna isbanor.

Mängden köldmedier anges i ton koldioxidekvivalenter: CO2e. Detta är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt som utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid (CO2).

De köldmedier som får användas i dag kallas f-gaser och består av flourerade växthusgaser.

Lagkrav

För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning som reglerar hur köldmedier ska hanteras. I denna ställs krav på att du som verksamhetsutövare ska genomföra regelbunden läckagekontroll, anmäla installation, konvertering och skrotning av aggregat samt lämna årsrapport till kommunen.

2. Gör årlig läckagekontroll

Om du har ett eller flera aggregat som tillsammans innehåller 5 ton eller fler koldioxidekvivalenter ska du genomföra en årlig läckagekontroll av vart och ett av aggregaten. Med det menas att de ska sökas igenom för att hitta läckor.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Kontrollintervall

Aggregatets mängd CO2-evivalenter

Kontrollintervall

5 ton CO2e eller mer

Minst var tolfte månad

50 ton CO2e eller mer

Minst var sjätte månad

500 ton CO2e eller mer

Minst var tredje månad

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Kontrollföretaget måste vara certifierat

Kontrollen ska genomföras av personer eller företag som har giltigt certifikat att få jobba med köldmedier. Samma krav gäller för alla typer av åtgärder i ett köldmediesystem. Det gäller även för mobila anläggningar, till exempel fordon.

I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm ABlänk till annan webbplats (INCERT ) som certifierar företag och personer.

Även om du hyr in ett certifierat företag för kontroller med mera är det fortfarande du som verksamhetsutövare (operatör) som ansvarar för att allt har gått rätt till.

Efter kontrollen ska du spara de protokoll du får från teknikern tillsammans med ditt register. Vanligast är att man har en köldmediepärm med alla relevanta papper. Denna pärm ska förvaras på anläggningen och kunna visas upp kommunen vid tillsyn.

3. Informera och rapportera till kommunen

Krav på information

Du ska informera kommunen:

 • om du ska installera en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) eller mer.
 • när en f-gas byts ut, det vill säga konverteras
 • när utrustning med köldmedium har skrotats.

Blankett för att informera kommunen får du från den kylfirma som du har anlitat.

Om du inte informerar om installation av köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) eller mer kan kommunen besluta om miljösanktionsavgiftlänk till annan webbplats.

Krav på rapportering

Du ska lämna en årlig rapport till kommunen:

 • om du någon del av året äger en anläggning med en total köldmediemängd (f-gas) på 14 ton CO2e eller mer ska du rapportera resultatet från läckagekontrollen till kommunen.
 • om du äger ett motorfordon: buss, lastbil, flyg och tåg, med en mobil köldmedieutrustning på 14 ton CO2e eller mer. (Kravet gäller verksamheter som är registrerade i Halmstads kommun.)

Så här ska du göra:

 • Beräkna köldmediemängden genom att räkna samman alla aggregat som har 5 ton CO2e eller mera.
 • Redovisa det som hänt föregående år, det vill säga mellan 1 januari och 31 december.
 • Redovisa alla åtgärder som utförts på kylsystemet, exempelvis installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier.

Underlag för rapporten får du från den kylfirma som du har anlitat. Du ska skicka in den senast den 31 mars varje år. Om rapporten blir försenad eller om du inte utför läckagekontrollerna i tid riskerar du att få betala en miljösanktionsavgiftlänk till annan webbplats.

Adress för information och rapport

Skicka blanketter med information och årsrapport med post eller e-post till:

miljonamnden@halmstad.se
Miljönämnden
Box 153
301 05 Halmstad.

Din skyldighet att rapportera upphör när din anläggning har skrotats och ett intyg visat att köldmediet tagits om hand.

Du är välkommen att kontakta kommunen om du har frågor som rör din anläggning.

Avgift

För kommunens handläggning får du betala en avgift. Du får en faktura.

4. När du har anmält och lämnat in rapport

Tillsyn

Tillsyn innebär att du som operatör blir granskad. Kommunen kontrollerar att du uppfyller lagkraven för köldmedia, exempelvis att du har tillräckliga kunskaper för hanteringen av köldmedier och att läckagekontrollen har utförts enligt gällande krav. Tillsynen kan ske dels genom granskning av årsrapporten, dels ute på plats i din verksamhet om innehållet i din årsrapportering visar på brister.

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.