Oljeavskiljare

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet behöver du installera en oljeavskiljare. Det gäller exempelvis bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet.

Varför behövs oljeavskiljare?​

I en oljeavskiljare skiljs olja och slam från vattnet. Verksamheter som riskerar att släppa ut olja eller oljeförorenat vatten behöver installera oljeavskiljare av flera skäl.

 • Olja, slam och oljeförorenat vatten som släpps ut smutsar ner miljön i sjöar, vattendrag och grundvatten.
 • Om olja kommer ut i vattnet i ett skyddsområde för dricksvatten kan det
  få stora konsekvenser för dricksvattenförsörjningen.
 • Olja kan även skada den biologiska reningen i reningsverken. Oljan innehåller ofta föroreningar som fastnar i reningsverkets slam, till exempel tungmetaller och organiska ämnen som är svåra att bryta ner.

Exempel på verksamheter som behöver ha oljeavskiljare

 • Bensinstationer
 • Biltvättar
 • Verkstäder
 • Garage med golvavlopp
 • Skrotverksamhet
 • Olje- och kemikaliedepåer

Att tänka på när du väljer oljeavskiljare

Det är viktigt att välja en oljeavskiljare som fungerar för din verksamhet. Vilken som är den rätta beror på vad det är för vatten som släpps till oljeavskiljaren, vad det är för typ av olja och på i vilken fas denna befinner sig i.

Oljeavskiljaren ska också vara rätt dimensionerad för att kunna rena vattnet från oljan.

Välj en oljeavskiljare som följer svensk standard

För oljeavskiljare finns standarden I SS-EN 858. I denna kan du läsa om installation, drift och underhåll. Beställ standarden på www.sis.se Länk till annan webbplats..

Enligt standarden finns det två klasser på oljeavskiljare:

 • Klass 1
  Oljeavskiljaren är testad för att klara utsläppskrav på 5 milligram olja per liter.
 • Klass 2
  Oljeavskiljaren är testad för att klara utsläppskrav på 100 milligram olja per liter.

Gör en bygganmälan till kommunen

Innan du installerar en oljeavskiljare ska du göra en bygganmälan till kommunen.

Uppgifter som ska vara med i din anmälan

 • Uppgifter om dimensionering, provtagningsbrunnar, larmanordningar, vilken klassning oljeavskiljaren har och avloppsvattenflöde.
 • Fullständig VA-ritning.
 • Beräkningar av dimensionering.
 • Beskrivning av vad som är kopplat till oljeavskiljaren.

Tänk på att göra din anmälan i god tid. Använd kommunens e-tjänst och välj Ändring av eller i befintlig byggnad.

Gör en bygganmälan

Kontrollera oljeavskiljarsystemet innan du börjar använda det

När du har installerat ett oljeavskiljarsystem bör du låta någon sakkunnig granska att systemet är rätt installerat och att det följer de krav som kommunen ställt.

Spara foton och dokumentation över installationen så att du kan visa upp det vid eventuell förfrågan från Laholmsbuktens VA AB eller från bygg-och miljöförvaltningen.