• Halmstads webbplatser

Oljeavskiljare

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet behöver du installera en oljeavskiljare. Det gäller exempelvis bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet. Du ska alltid anmäla nyinstallation och även byte av oljeavskiljare till kommunen.

Verksamheter som behöver oljeavskiljare

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut olja eller oljeförorenat vatten behöver installera oljeavskiljare. Det gäller exempelvis:

 • bensinstationer
 • biltvättar
 • verkstäder
 • garage med golvavlopp
 • skrotverksamhet
 • olje- och kemikaliedepåer.

Om din verkstad inte tvättar fordon behöver du oftast inte ha golvavlopp. Då behöver du heller inte ha någon oljeavskiljare.

Därför är det viktigt att ha oljeavskiljare

I en oljeavskiljare skiljs olja och slam från vattnet. Oljeavskiljare behövs av flera skäl:

 • Olja kan även skada den biologiska reningen i reningsverken. Oljan innehåller ofta föroreningar som fastnar i reningsverkets slam, till exempel tungmetaller och organiska ämnen som är svåra att bryta ner.
 • Olja, slam och oljeförorenat vatten som släpps ut smutsar ner miljön i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Att tänka på när du väljer oljeavskiljare

Det är viktigt att du väljer en oljeavskiljare som fungerar för din verksamhet. Vilken som är den rätta beror på vad det är för vatten som släpps till oljeavskiljaren, vad det är för typ av olja och i vilken fas denna befinner sig i.

Oljeavskiljaren ska också vara rätt dimensionerad för att kunna rena vattnet från oljan. Den ska uppfylla svensk standard.

Välj en oljeavskiljare som följer svensk standard

För oljeavskiljare finns standarden I SS-EN 858. I denna finns två olika klasser för oljeavskiljare: 1 och 2.

 • Klass 1 har högst reningsgrad och krävs vid exempelvis tvätt av fordon.  
 • Klass 2 har lägre reningsgrad och behöver oftast installeras tillsammans med extra reningsutrustning.

Kontakta en leverantör av oljeavskiljare för att få rätt klass och dimensionering på oljeavskiljaren. 

I standarden kan du läsa om installation, drift och underhåll. Beställ den på www.sis.se Länk till annan webbplats..

Då ska du anmäla till kommunen

Du ska alltid göra en anmälan till kommunen:

 • Innan du installerar en ny oljeavskiljare.
 • När du gör en väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. En väsentlig ändring kan vara att du byter en gammal oljeavskiljare mot en ny.

Din anmälan skickas till bygg- och miljöförvaltningen som kan ge dig det startbesked du behöver för att börja installationen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunen.

Uppgifter som ska vara med i din anmälan

 • Uppgifter om provtagningsbrunnar, larmanordningar och om vilken klassning oljeavskiljaren har.
 • Beräkningar av dimensionering.
 • Fullständig va-ritning.
 • Beskrivning av vad som är kopplat till oljeavskiljaren.

Anmäl installationen

Tänk på att göra din anmälan i god tid. Använd kommunens e-tjänst och välj Ändring av eller i befintlig byggnad.

Anmäl installationen

Kontrollera oljeavskiljarsystemet innan du börjar använda det

När du har installerat ett oljeavskiljarsystem bör du låta någon sakkunnig granska att systemet är rätt installerat och att det följer de krav som kommunen ställt.

Spara foton och dokumentation över installationen så att du kan visa upp det vid eventuell förfrågan från Laholmsbuktens VA AB eller från bygg- och miljöförvaltningen.