• Halmstads webbplatser

Radon i bostäder

Fastighetsägare och bostadsrättsförening är ansvariga för de bostäder de hyr ut. Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka hälsoproblem och som kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radonhalten ska därför hållas så låg som möjligt.

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom mätning. Ett förhöjt radonvärde kan innebära en risk för människors hälsa och åtgärder kan behöva göras.

I bostäder och lokaler är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som möjligt. Värden över 200 becequerel per kubikmeter anses vara en olägenhet för människors hälsa och ska åtgärdas.

Vem har ansvaret för mätning och sanering?

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att mäta radon och sanera om det behövs. Ägare till flerbostadshus samt bostadsrättföreningar eller uthyrare av småbostadshus ska i sin egenkontroll Länk till annan webbplats. av fastigheten ha vetskap om vilken radonhalter som finns i fastigheterna.

När ska du mäta radon?

 • Vid alla nybyggnationer.
 • Om inte radonhalten har mätts tidigare.
 • När du bygger om eller bygger till din byggnad.
 • När du ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet.
 • Om det är mer än tio år sedan senaste mätningen.

Radon i marken i Halmstads kommun

Marken i Halmstads kommun är till största delen klassad som låg- eller normalriskmark ur radonsynpunkt. Den luft som finns i marken innehåller dock alltid radon, och om stora mängder jordluft läcker in i huset finns det risk för höga radonhalter inomhus.

Du kan få beslut om att göra mätningar

Kommunen arbetar aktivt med tillsynen av radonhalten i flerbostadshus. Om det inte finns uppgifter hos kommunen om radonmätningar i dina fastigheter kommer du att få ett beslut om att mäta och redovisa.

Om du äger flera fastigheter inom kommunen men bara fått beslut om att mäta radon i en av dessa, kan du ändå mäta i samtliga och redovisa resultatet till kommunen. Då slipper du kommande beslut för de övriga fastigheterna och får även betala en lägre avgift till kommunen. Om du ska mäta i fler fastigheter, kontakta kommunen och berätta detta.

Du är även välkommen att kontakta kommunen om du har andra frågor.

Vilka mätningar har gjorts tidigare?

I kommunens register kan du se mätningar som gjorts i småhus, flerbostadshus, förskolor, skolor och gymnasium.

Se vilka mätningar som gjorts

Vilka resultat kan användas?

Du kan använda resultat från mätningar som är utförda enligt anvisningar från Strålsäkerhetsmyndigheten. Däremot inte resultat från mätningar med bara en mätdosa per bostad, eller resultat från korttidsmätningar.

Vart ska du skicka resultaten?

Skicka resultaten från mätningarna digitalt eller via posten till:
miljonamnden@halmstad.se
Miljönämnden, Box 153, 301 05 Halmstad.

Vad händer när uppgifterna har lämnats in?

Kommunen registrerar och granskar mätresultaten.

 • Värden under 200 becquerel per kubikmeter
  Om inga uppgifter saknas och radonhalten är under referensnivån 200 becquerel per kubikmeter avslutas ditt ärende. Du får ett beslut om detta.

 • Värden över 200 becquerel per kubikmeter
  Är radonhalten över referensnivån 200 becquerel per kubikmeter får du ett beslut om att mäta samtliga lägenheter som inte är mätta i den eller de fastigheter som har förhöjda halter. Du ska därefter redovisa en plan för hur du ska sänka radonhalten i de bostäder som berörs.

Du betalar en avgift för kommunens tillsyn

I avgiften ingår all handläggning av ditt ärende, bland annat att registrera resultaten på rätt fastighet och lägenhet, granska och bedöma resultatet, skriva föreläggande och avsluta ärendet.

Du betalar en timavgift för den tid som handläggningen tar. Du får räkningar efter hand och betalar för varje steg i handläggningen.

När behöver du mäta radonhalten i vatten?

Om du hyr ut en bostad med egen brunn ska du göra regelbundna vattenanalyser för att veta att vattnet är tjänligt och inte innehåller radon. Ett ackrediterat laboratorium hjälper dig med detta.

Information för dig som har enskilt dricksvatten