• Halmstads webbplatser

Uteservering – polistillstånd och markhyra

För att få driva en uteservering behöver du polistillstånd för att använda offentlig plats. Är marken kommunal behöver du hyra mark av kommunen, så kallad tillfällig markupplåtelse.

Så får du tillstånd att använda en offentlig plats

Vad är en uteservering?

En uteservering är en uppställning av bord och stolar utomhus, direkt på marken. Uppställningen ska upplevas som öppen, flexibel och vara tillgänglighetsanpassad. Då blir den en del i stadsrummet och upplevs inte som en tillbyggnad.

Verksamheten ska ha öppet regelbundet.

Två säsonger för uteservering i Halmstad

 • Sommarsäsong: 1 april–30 september
 • Vintersäsong: 1 oktober–31 mars.

Under vintersäsongen är avgiften för markhyra halverad. Nedmontering och iordningsställande av uteserveringen ska ske inom säsongen.

Polisen godkänner i samråd med kommunen

För att starta uteservering på en offentlig plats: väg, gata, trottoar, torg eller park inom detaljplanelagt område, behöver du tillstånd från Polisen. Din ansökan skickas sedan vidare till kommunen, som granskar den ur olika aspekter. Kommunen måste ge sitt klartecken till polisen för att du ska få tillstånd.

Oftast ägs offentliga platser av kommunen, men de kan också ha en privat markägare som du i så fall måste kontakta.

Regler för att få tillstånd

Behöver du söka tillstånd varje år?

Du kan du ansöka för både sommar- och vintersäsong samtidigt samt för två år åt gången. Söker du för första gången kan du dock bara beviljas tillstånd för ett år.

Senast 30 dagar innan ditt tillstånd löper ut kan ansöka om att få det förnyat.

Regeln gäller enklare uteserveringar som inte kräver bygglov.

Om din uteservering är bygglovspliktig ska du även söka bygglov.

Detta gäller för dig som har en etablerad verksamhet

Om du har en etablerad serveringsverksamhet i Halmstads centrum och vill ha en uteservering, så ska denna placeras så nära din huvudverksamhet som möjligt för att tillgodose gästernas behov av toaletter.

Så får du en yta om du inte har en etablerad verksamhet

 • Om du inte har en etablerad serveringsverksamhet men vill ha en uteservering i centrum kan du ansöka om en yta på Hamngatan.
 • Om du har haft en uteservering tidigare kan du få fortsätta använda samma plats nästkommande tillståndsperiod – under förutsättning att verksamheten uppfyller de villkor som ställs på uteserveringar.
 • Om flera intressenter ansöker om att få hyra samma yta prioriteras de som har en närliggande serveringsverksamhet. I sista hand görs en lottning.
 • Om du överlåter verksamheten får den nya ägaren inte överta företrädet till platsen. Du får heller inte arrendera ut platsen till någon annan, varken person eller företag.
 • Kommunen kan vid behov ta din serveringsyta i anspråk för ombyggnad, förändring av ytans användning eller liknande.

Så får du en yta på en strand

Platser för uteserveringar på stränder fördelas inför varje sommarsäsong.

Vid beslutet tas hänsyn till utrymmet på platsen, strävan efter en mångfald i matutbudet på platsen och till att serveringarna estetiskt passar in i strandmiljön.

Uteserveringar på en strand kräver oftast bygglov.

Försäljning från ett flyttbart fordon

Om du ska sälja mat från ett flyttbart fordon kan du lämna en intresseanmälan för att få en strandplats. Inför sommaren 2024 ska intresseanmälan lämnas senast den 31 januari.

Om du vill säga upp din plats i förtid

Om du inte vill ha kvar platsen eller bara vill använda den en del av tiden som ditt tillstånd gäller ska du meddela Polisen. Gör detta i god tid.

Om du inte meddelar Polisen måste du betala avgift för hela perioden.

Skicka meddelandet via e-post på adressen tillstand.vast@polisen.se. Berätta vilket diarienummer ditt tillstånd har och från vilket datum du vill säga upp platsen.

Polisen bekräftar till dig från vilket datum uppsägningen gäller. Du betalar avgift för markhyra till kommunen till och med datum som uppsägningen börjar gälla.

Innan du ansöker

Det finns mycket som du bör tänka igenom inför starten av en uteservering. Kontakta kommunens företagsservice så tidigt som möjligt för att få veta vilka olika tillstånd du kan behöva, vilka krav som ställs på placering och utformning och liknande. Ta hjälp att göra rätt från början!

Andra tillstånd du kan behöva

Ansök i tid

Ansök om polistillstånd i god tid före etableringen, helst minst två månader i förväg. Bifoga en tydlig ritning som anger serveringens mått och placering.

Ansök om polistillstånd

När ansökan har kommit in

Handläggningen av din ansökan startar när du har betalat avgift till polisen. Polisen går igenom din ansökan och hämtar in kommunens yttrande. De kontaktar dig om något behöver kompletteras inför beslut.

Viktigt att tänka på när du bygger uteserveringen

 • Gatans markbeläggning ska utgöra golvet på serveringen. Du får inte göra några ingrepp i mark, gatubeläggning eller motsvarande. Skulle det ändå uppstå skador får du som ansvarig för verksamheten bekosta återställningen.
 • Det ska vara en fri gångbana utanför serveringen på mellan 1,50 och 3,00 meter beroende på trafiksituationen. Du ska också ta hänsyn till belysningsstolpar och framkomligheten för räddningsfordon.
 • Du ska möblera så att det inte uppstår hinder för personer med funktionsnedsättning att vara på serveringen.
 • Brunnar, brandposter eller kopplingsskåp och liknande får inte täckas över.
 • Du får inte ha vippskyltar eller ”trottoarpratare” utanför serveringen.
 • Som ansvarig för uteserveringen ansvarar du för renhållning, ogräsbekämpning, halkbekämpning och snöskottning tre meter utanför den yta du hyrt för serveringen.

Sök serveringstillstånd och andra tillstånd

Glöm inte att söka de övriga tillstånd du kan behöva för din uteservering, exempelvis serveringstillstånd för alkohol. Du kan läsa mer om tillstånd längre upp på sidan.

När verksamheten har startat

Avgifter att betala

Förutom avgiften för polistillstånd och serveringstillstånd betalar du avgift till kommunen för:

 • hanteringen av din ansökan om att få hyra
 • hyra av den offentliga platsen, så kallad markupplåtelse.

Om du bedriver verksamheten på privat mark kan du behöva betala hyra till markägaren.

Om du inte följer lagar och villkor

Om du inte följer lagstiftningen, de villkor som kommunen eller övriga myndigheter ställer vid markupplåtelsen kan ditt tillstånd dras in under pågående tillståndsperiod. Detta tas också med i bedömningen om du gör en ny ansökan.