• Halmstads webbplatser

Brandfarlig vara

Den som hanterar större mängder brandfarliga varor måste söka tillstånd. Mindre mängder kräver inte tillstånd, men lagens krav på säker hantering gäller ändå.

1. När behövs det tillstånd?

Vad är en brandfarlig vara?

 • Brandfarlig gas (till exempel gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler).
 • Vätskor som har flampunkt lägre än 100°C (till exempel bensin och spolarvätska).
 • Vissa särskilt angivna brandreaktiva varor (till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat).

Förpackningar med brandfarliga varor brukar vara märkta med en flamma eller varningstexten ”Brandfarligt”. Men alla brandfarliga varor har inte någon tydlig märkning. För säkerhets skull, läs därför det säkerhetsdatablad som följer med varan. Är du osäker, kontakta leverantören.

Att hantera en brandfarlig vara fel innebär risk för både brand och utsläpp. Därför är det viktigt att följa lagar och föreskrifter och därför behöver du tillstånd för att hantera större mängder.

För vilka mängder ska du söka tillstånd?

Om du hanterar större mängder än värdena som anges nedan ska du söka tillstånd.

Om du bara hanterar en tillståndspliktig volymmängd av en brandfarlig vara och mindre av övriga, ska du ändå redovisa samtliga brandfarliga varor i ansökan.

Yrkesmässig hantering, publik verksamhet

Vara och mängd
Brandfarlig varaMängd

Brandfarliga gaser:
Inomhus
Utomhus


2 liter
60 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

100 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt högst 60 grader

100 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt högre än 60 grader upp till och med 100 grader

10 000 liter

Publika verksamheter är verksamheter dit allmänheten har tillträde. Exempel: restauranger, skolor, teatrar, försäljningsställen med mera samt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar såsom festivaler, sportarrangemang och liknande.

Yrkesmässig hantering, icke-publik verksamhet inomhus

Vara och mängd

Brandfarlig vara

Mängd

Brandfarliga gaser

250 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

500 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt högst 60 grader

500 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt mellan 60 och 100 grader

10 000 liter

Yrkesmässig hantering, icke-publik verksamhet utomhus

Vara och mängd

Brandfarlig vara

Mängd

Brandfarliga gaser

1 000 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

3 000 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt högst 60 grader

3 000 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt mellan 60 och 100 grader

50 000 liter

Hantering som inte är yrkesmässig

Vara och mängd

Brandfarlig vara

Mängd

Gasol

60 liter

Andra gaser

10 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

100 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt högst 60 grader

100 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt mellan 60 och 100 grader

10 000 liter

Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede för att få råd och vägledning om vad som gäller för din verksamhet. Detta gäller särskilt vid större förändringar i verksamheten och vid ägarbyten.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer om brandfarliga och explosiva varor Länk till annan webbplats..

2. Innan du ansöker

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller

De krav som ställs för att få tillstånd preciseras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Handbok: Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Länk till annan webbplats.

Lagen om skydd mot olyckor skärptes 2021 och rutinerna vid tillståndsprövningar har därför förändrats. Läs om ändringarna på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats..

Gör en riskutredning

Tänk på att i god tid göra en riskutredning av din verksamhet. En sådan krävs för att du ska få tillstånd. Ta gärna hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning: Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter Länk till annan webbplats..

3. Ansök i tid

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan du ska börja ny hantering, helst tre månader i förväg. Om du redan har ett tillstånd ska du söka nytt i god tid, senast fyra veckor innan det gamla löper ut. Skickar du inte in den nya ansökan i tid riskerar du att verksamheten stoppas i väntan på nytt tillstånd.

Utse en föreståndare

För att få tillstånd ska du utse en eller flera föreståndare för hantering av de brandfarliga varorna.

Detta gäller när du utser föreståndare

 • Föreståndaren ska anmälas till kommunen innan verksamheten får startas.
 • Den som utses ska ha den kompetens som behövs i förhållande till hanteringen. Oftast behöver föreståndaren gå en särskild utbildning för detta.
 • Om föreståndaren slutar under pågående tillståndsperiod ska en ny utses.
 • Uppgifter om föreståndare kan lämnas i e-tjänsten för ansökan men även i samband med det besök som görs i din verksamhet innan du kan få tillstånd för hanteringen.

Beskriv vilka personer som har betydande inflytande

Om den sökande är en juridisk person ska de personer som har betydande inflytande över verksamheten lämplighetsprövas.

Detta gäller när du beskriver personer med betydande inflytande

 • Lämna namn, personnummer och uppgift om roll i verksamheten för personer med betydande inflytande i verksamheten.
 • Om någon av dem byts ut eller om nya tillkommer så ska du snarast meddela detta till kommunen.
 • Du ska också göra en ny anmälan av dessa personer varje gång du söker nytt tillstånd för verksamheten.

Roller med betydande inflytande 

 • Aktiebolag
  Vd, styrelseledamöter och övriga personer med betydande aktieinnehav i bolaget, det vill säga med en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Handelsbolag eller kommanditbolag
  Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Ekonomisk förening
  Vd och styrelseledamöter.
 • Ideell förening
  Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.
 • Statlig myndighet
  Arbetsordningen hos den sökande myndigheten avgör vilka personer som genom beslutsbehörighet kan anses ha ett betydande inflytande.
 • Kommunal myndighet eller nämnd
  Delegationsbeslut och arbetsbeskrivningar för olika befattningar kan vara till hjälp för att avgöra vilka som har ett betydande inflytande. Den politiska ledningen i en kommun behöver inte prövas eftersom enskilda politiker inte på egen hand kan ta beslut som har betydande inverkan på verksamheten.

Tänk på det här när du ansöker

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Läs och ta hjälp av Handbok: Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Länk till annan webbplats..

Bifoga detta när du ansöker

 • Situationsplan
  Ska visa anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar med mera. Även områdets topografi bör framgå.
 • Byggnadsritningar
  Ska visa ritningar över byggnader och anläggningar där den brandfarliga varan hanteras. Det ska framgå i vilka delar hanteringen sker samt rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning, brandteknisk klass och ventilation. Fasadritningar ska bifogas om det sker gashantering nära fönster eller ventilationsintag.
 • Riskutredning (se ovan).
 • Eventuell klassningsplan för explosionsfarlig miljö med zonindelning och explosionsskyddsdokumentation
  Behövs vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor där explosiv atmosfär kan uppstå och där det finns stor risk för brand eller explosion. Mer information finns i Handbok: Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Länk till annan webbplats.
 • Eventuell processbeskrivning av hur den brandfarliga varan hanteras
  Bifogas om det inte är uppenbart hur hanteringen sker. Beskrivningen bör innehålla uppgifter hur den brandfarliga varan hanteras i stort. Var noga med beskrivningen om det rör sig om en omfattande öppen hantering eller om tryck eller temperatur avviker från det normala. Bifoga gärna skisser och bilder.
 • Drift- och skötselinstruktioner
  Instruktionerna kan vara en del av processbeskrivningen. De bör redovisa att det finns en förmåga att hålla utrustningen i sådant skick att en god säkerhet kan bevaras.
 • Person- och kontaktuppgifter för varje föreståndare
  Om du väljer att uppge föreståndare i ansökan och inte vid besöket inför beslut, lämna person- och kontaktuppgifter till föreståndaren. Bifoga också dokument som visar att personen har relevanta kunskaper för att sköta sin uppgift och en förteckning över avtalade arbetsuppgifter och ansvarsområde.
 • Lämna namn och personnummer för personer med betydande inflytande över verksamheten

Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller vd.

Ansök om tillstånd

4. När ansökan kommit in

Senast 14 dagar efter att kommunen fått din ansökan får du besked om vem som handlägger din ansökan. Då får du också information om hur tillståndsprocessen går till.

Efter att ansökan är fullständig har kommunen normalt tre månader på sig att fatta beslut. När kommunen bedömer att din hantering uppfyller kraven på säkerhet enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor får du ett beslut om att du kan börja din hantering av de brandfarliga varorna.

Avgift för ansökan

Kommunen tar ut en avgift för att behandla din ansökan.

5. När verksamheten har startat

Tillsyn för att kontrollera att hanteringen är säker

Förutom att du själv kontrollerar verksamheten genom det systematiska brandskyddsarbetet utför kommunen tillsyn för att se om lagar och regler följs.
Behovet i din verksamhet avgör hur ofta tillsynen sker.

Du betalar en avgift för tillsynen.

När kan ett tillstånd dras tillbaka?

Om din verksamhet inte sköter hanteringen av brandfarliga varor på ett säkert sätt, kan tillståndet dras tillbaka. Detta kan se med omedelbar verkan. Tillståndet kan också dras tillbaka om det har skett förändringar i verksamheten som du inte har anmält i en ny tillståndsansökan.

Allvarliga brott mot lagen kan leda till åtal med böter eller fängelse som följd.

Informera när du installerar eller tar en cistern ur bruk

Om du planerar att installera en cistern större än 1 kubikmeter (1 000 liter) för eldningsolja, diesel eller annan brandfarlig vätska, ska du informera kommunen senast fyra veckor i förväg. Du ska även informera när du inte längre ska använda en cistern.

Läs mer om vad som gäller: Cistern med brandfarlig vätska