Uteservering – utformning och bygglov

En uteservering ska smälta in i stadsbilden. Därför har kommunen riktlinjer för hur serveringar får utformas. Om du vill avvika från riktlinjerna behöver du ansöka om bygglov.

1. När behöver du söka bygglov?

Under rubrikerna nedan finns kommunens regler för hur uteserveringar ska utformas. Följer du dem behöver du inget bygglov.

Har du speciella önskemål för utformningen behöver du ansöka om bygglov. Kontakta i så fall kommunen och få råd i förväg så att bygglovsprocessen kan bli så smidig som möjligt.

Vad är en uteservering?

En uteservering är en uppställning av bord och stolar utomhus, direkt på marken. Uppställningen ska upplevas som öppen, flexibel och vara tillgänglighetsanpassad. Då blir den en del i stadsrummet och upplevs inte som en tillbyggnad. Verksamheten ska ha öppet regelbundet.

Färger

Byggnadens karaktär och utformning är vägledande vid färgsättning av parasoller, markiser och staket på uteserveringen. Kommunen rekommenderar att ljusa och neutrala färger används på markiser och parasoller. Det är också viktigt att färgerna anpassas till omgivningens karaktär.

Skyltar

Tänker du sätta upp nya skyltar i samband med uteserveringen kan dessa vara bygglovspliktiga. Att däremot sätta upp en menytavla med maximalt en kvadratmeter i mått på uteserveringens inhägnad är inte bygglovspliktigt.

Trottoarpratare eller vippskyltar är inte tillåtna utan bygglov i samband med uteserveringar.

Placering

Förutsättningarna är olika från plats till plats, beroende på om uteserveringen ligger längs med en fasad, på en gågata, torg eller i en park.

En uteservering som ansluts direkt till en fasad får vara lika lång som serveringen innanför fasaden. Den får inte blockera för räddningstjänsten eller täcka över portar, dörrar, brandposter, brunnar, kopplingsskåp och liknande.

Markis och parasoll

En uteservering är en del av stadsrummet och ska upplevas som öppen. Markiser och parasoll ska därför vara av lätt karaktär så att uteserveringen inte upplevs som en tillbyggnad.

Tala alltid med husets ägare

Tala alltid med din fastighetsägare om du har planer på att sätta upp en markis. Du behöver en skriftlig tillåtelse från ägaren för att få sätta upp markisen.

Bygglov kan behövas ibland

En markis är bygglovspliktig om den medför en betydande ändring av fasaden eller placeras på en historiskt värdefull byggnad. Kontakta gärna kommunen om du har frågor om detta och för att få råd om utformning och placering.

En byggnation med fast tak och fristående eller väggfast markis med permanenta stödben kräver bygglov. En sådana konstruktion är dock inte lämplig i ett gatustråk där man har uteserveringar invid fasader. Däremot kan den vara lämplig i torg- eller parkmiljö där uteserveringen placeras fristående. Bedömning görs av kommunens handläggare i varje enskilt fall.

Tänk på:

 • Markisen eller parasollet inte får sticka ut utanför den upplåtna ytan.
 • Restaurangens eller caféets namn eller logotyp får finnas på markisens eller parasollets
  nederkant men får inte vara dominerande.
 • I markisens utfällda läge ska det finnas en fri höjd på 230 centimeter.
 • Varumärkesreklam är inte tillåten.

Golv

Uteserveringen ska vara en del av stadsrummet och möbler ska därför placeras direkt på den befintliga markbeläggningen. Trätrall, eller liknande, döljer fasaden, hindrar framkomligheten och stör stadsbilden.

Tänk på:

 • Uppbyggda golv kan utgöra gömställen för skadedjur.
 • Brandrisken kan öka.
 • Taktila ledstråk får inte belamras eller övertäckas.
 • Där gatans eller trottoarens lutning är mer än 1 meter på 20 meter (1:20 eller
  5 procent) kan du få ha golv för att tillgodose tillgängligheten. En bedömning görs
  i varje enskilt fall på plats av kommunens handläggare.

Staket

Krav på inhägnaden

En uteservering ska inhägnas med staket på alla sidor. För att uteserveringen ändå ska kunna ha en öppen karaktär ska staketets material och färg anpassas till byggnaden och platsen.

 • Ingången ska vara minst 1 meter bred.
 • Staketet ska vara säkert, funktionellt och tydligt för den som har synnedsättning.
 • Höjden ska vara mellan 80 och 110 centimeter.
 • Stolpens markplatta ska placeras inom uteserveringytan.

Utöver staketets maximala höjd på 110 centimeter godkänns en höj- och sänkbar del. Denna ska vara helt genomsiktlig och får tillsammans med staketet vara maximalt 140 centimeter högt.

Viktigt att tänka på:

 • Staketet ska vara av god kvalitet och anpassat för att stå utomhus.
 • Den nedre tvärslån i underkanten på staketet ska av tillgänglighetsskäl vara max 15 centimeter över marken.
 • När uteservering är stängd ska staketet sänkas till att vara 110 centimeter på samtliga sidor.
 • På staketet får varumärkesreklam inte förekomma.

Blomlåda och växter som staket

Du kan även använda blomlådor och växter som staket. Växterna bör vara placerade så att genomsiktlighet uppstår. 

 • Blomlådans höjd ska vara 40 till 70 centimeter.
 • Blomlåda och växter får tillsammans vara max 140 centimeter höga.

Fasta förankringar i marken ska undvikas, men i undantagsfall kan det vara nödvändigt. I sådana fall ska du kontakta kommunens teknik- och fastighetsförvaltning för ett skriftligt godkännande.

Exempel på staket. Staketet ska vara öppet och luftigt men kan se ut på olika sätt.

Serveringsdisk

En bar- eller serveringsdisk tillåts om den utformas till att passa in i stadsmiljön och gestaltningen stämmer överens med utseendet på uteserveringen i övrigt.

Baren eller serveringsdisken får inte dominera uteserveringen. Den får inte heller skymma eller blockera siktstråk. Bar- eller serveringsdiskens höjd får vara max 120 centimeter .

Tänk på att serveringsdisken:

 • får ha en maxhöjd på 120 centimeter och att tak eller väggar inte får förekomma
 • är genomsiktlig även när baren är stängd
 • inte får innehålla reklam
 • bör ha en del som är tillgänglig för rullstolsburna
 • inte dominerar uteserveringen eller stadsbilden.

Möbler

Tänk på att ha möbler som tål tuff hantering och som är anpassade för utomhusbruk. Välj gärna neutrala färger på möblerna. Tänk på att möblerna behöver vara lätta att flytta och att blanka bord kan vara bländande. Plastmöbler bör undvikas.

Uppvärmning

Om du ska ha uppvärmning på uteserveringen rekommenderas miljövänliga energikällor.

Tänk på:

 • Om det finns en fristående markis eller parasoll bör värmare integreras i denna.
 • Eventuella elkablar och liknande inte får utgöra ett hinder för tillgängligheten.

2. Innan du ansöker

För att starta och driva en uteservering behöver du flera tillstånd. Det kan vara svårt att få överblick över dessa. Kontakta gärna kommunens företagsservice så får du hjälp att göra rätt från början!

Tillstånd du kan behöva

3. Ansök i tid

Om du behöver söka tillstånd ska du skicka in din ansökan minst tio veckor innan du ska starta din uteservering. En komplett ansökan går snabbare att handlägga — var därför noga med att bifoga alla handlingar som behövs.

Detta ska du bifoga

 • Situationsplan
  Upprättad på ett utdrag ur primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. Utserveringens mått ska ritas in måttsatt. Ange färdig golvhöjd över gatunivå.
 • Planritningar
  Skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen
  vad som är uteserveringens gränser med mått och rita in hur den ska möbleras.
 • Fasadritningar
  På alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Ha med höjd på eventuellt trädäck och på staket.
 • Sektionsritning
  Skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
Ansök om bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, det behövs inte någon kontrollansvarig Länk till annan webbplats. för att anlägga en uteservering.

4. När ansökan har kommit in

Från att du har lämnat in alla handlingar för en bygglovspliktig uteservering och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut. Vi fördelar ärendet till en handläggare, som håller kontakten med dig via e-post under handläggningstiden.

Om vår handläggningstid

Handläggningstiden för ett bygglov varierar över året och beror dels på åtgärdens omfattning, dels på hur många ansökningar som lämnats in under perioden. Handläggningstiden är högst tio veckor från det att ärendet är komplett, men oftast går det fortare än så.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

 • Om din ansökan är fullständig direkt när du skickar in den blir handläggningstiden kortare. Att en ansökan är fullständig innebär att alla handlingar och uppgifter som behövs för att fatta beslut i ditt ärende finns med.
 • Om den planerade åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser, eller om åtgärden ligger utanför detaljplanelagt område, måste grannar och andra berörda få möjlighet att yttra sig. Detta gör att handläggningstiden blir längre.
 • Vissa ärenden beslutas av byggnadsnämnden som har sammanträde en gång per månad.
 • Om åtgärden är utformad så att utseendet på denna är anpassad till byggnaden och området går handläggningsprocessen fortare.
 • Arbetsbelastningen på avdelningen. De flesta ansökningarna kommer in på våren. Att ansöka på hösten innebär oftast kortare handläggningstid.
 • Svårighetsgraden i ärendet.