• Halmstads webbplatser

Vägvisning och skyltning

Vägvisning är till för att hjälpa trafikanten att hitta rätt. Du som driver en verksamhet kan ansöka om skyltning till ditt företag. Samtidigt kan för många skyltar skapa problem och det finns därför regler för vägvisning i Halmstads kommun.

Ta reda på vem som ansvarar för vägen

Vem du ska ansöka om vägvising hos beror på vem som ansvarar för vägen. Om du vill ha vägvisning till din verksamhet från:

I vår webbkarta kan du se vilka vägar som är kommunens, Trafikverkets och en vägförenings eller vägsamfällighets ansvar.

Kommunens ansvar för vägvisning

Kommunen visar vägen till främst:

  • allmänna inrättningar
  • geografiska områden
  • verksamhetsområden.

Enskilda verksamheter som ligger inom dessa områden skyltas inte av kommunen. Driver du en sådan verksamhet ansvarar du själv för att marknadsföra var den finns.

Vägvisning sker med vita skyltar med svart botten.

Bild på skylt

Regler för vägvisning till verksamheter

Vägvisning är bara tillåten från det sista vägvalet och bara en skylt är tillåten. Din verksamhet får inte skylta från sista vägvalet om detta är en genomfarts- eller infartsled. Där görs vägvisning endast till områden eller stora målpunkter.

Krav för att få vägvisning

För att få vägvisning behöver verksamheten uppfylla dessa tre krav:

  • ligga inom ett område som inte har annan vägvisning eller saknar besöks- eller gatuadress
  • vara av stort allmänt intresse och riskera att skapa mycket söktrafik som kan ge trafiksäkerhets- eller miljöproblem
  • vara öppen året runt eller under en hel säsong med för branschen normala öppettider under dagen. Vägvisning görs inte om verksamheten har öppet enstaka veckodagar.

Kraven ställs i "Halmstads kommuns riktlinjer för vägvisning". Om du vill läsa dokumentet kan du beställa det genom att kontakta kommunen.

Olika typer av vägvisning

Till geografiska områden och verksamhetsområden

Det är svårt för trafikanterna att ta till sig all information i trafikmiljön. I områden eller längs vägar med mycket trafik skyltas därför i första hand till geografiska områden eller verksamhetsområden. Det gäller till exempel i centrum och längs större infarts- och genomfartsleder.

Allmänna och kommersiella inrättningar, turistmål och liknande som en besökare normalt kan förväntas hitta i centrum skyltas inte, utan innefattas i vägvisning till centrum. Ligger vägvisningsmålet tillsammans med flera företag är ett samlat vägvisningsmål att föredra, som industriområde eller namnet på området (till exempel Flygstaden).

Till allmänna inrättningar

När vägvisningen behöver vara mer specifik är det i första hand till allmänna inrättningar som exempelvis sjukhus, tågstationer, idrottsanläggningar, flygplatser och liknande.

Till kommersiella inrättningar

Kommersiella inrättningar kan vara köpcentrum, butiker eller liknande. Vägvisning till sådana och till företag beviljas endast i undantagsfall, som till exempel en stormarknad. Vägvisning ska i första hand ske med symbol (som hotell eller restaurang). I annat fall görs skyltning med funktion eller typ av verksamhet.

Ansök om vägvisning

Lämna din ansökan

Kostnad

Det kostar inget att ansöka om vägvisning. Om din ansökan godkänns ansvarar du själv för kostnaderna för inköp och uppsättning av skylten. Du har också ansvaret om skylten behöver förnyas eller tas bort.

Beslutets giltighetstid

Om kommunen beslutar att bevilja vägvising till din verksamhet gäller beslutet i fyra år. Därefter får du göra en ny ansökan om vägvisning.