Vägvisning och skyltning

Vägvisning är till för att hjälpa trafikanten att hitta rätt. Du som driver en verksamhet kan ansöka om skyltning till ditt företag. Samtidigt kan för många skyltar skapa problem. Därför finns det riktlinjer för vägvisning i Halmstads kommun.

Kommunens ansvar för vägvisning

Kommunen visar vägen till främst:

  • allmänna inrättningar
  • geografiska områden
  • verksamhetsområden.

Enskilda verksamheter som ligger inom dessa områden skyltas inte av kommunen. Driver du en sådan verksamhet ansvarar du själv för att marknadsföra var den finns.

Regler för vägvisning till verksamheter

Vägvisning är bara tillåten från närmaste större väg och bara en skylt är tillåten. Din verksamhet får inte skylta från närmaste större väg om denna är en genomfarts- eller infartsled. Där görs vägvisning endast till områden eller stora målpunkter.

Ansök om vägvisning

Om du vill ha vägvisning till din verksamhet från en kommunal väg ska du ansöka hos kommunen. Om du vill ha vägvisning från en statlig väg ska du istället ansöka hos ansöka hos Trafikverket Länk till annan webbplats..

I vår webbkarta kan du se vilka vägar som är kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar.

Kriterier för vägvisning

  • Företaget eller inrättningen ligger inom ett område som inte har annan vägvisning eller saknar besöks- eller gatuadress.
  • Företaget eller inrättningen är av stort allmänt intresse och riskerar att skapa mycket söktrafik som kan ge trafiksäkerhets- eller miljöproblem.
  • Företaget eller inrättningen är öppen året runt eller under en hel säsong med för branschen normala öppettider under dagen. Vägvisning utförs inte vid öppettider enstaka veckodagar.

Olika typer av vägvisning

Geografiska områden och verksamhetsområden

Det är svårt för trafikanterna att ta till sig all information i trafikmiljön. I områden eller längs vägar med mycket trafik skyltas därför i första hand till geografiska områden eller verksamhetsområden. Det gäller till exempel i centrum och längs större infarts- och genomfartsleder.

Allmänna och kommersiella inrättningar, turistmål och liknande som en besökare normalt kan förväntas hitta i centrum skyltas inte, utan innefattas i vägvisning till centrum. Ligger vägvisningsmålet tillsammans med flera företag är ett samlat vägvisningsmål att föredra, som industriområde eller namnet på området (till exempel Flygstaden).

Allmänna inrättningar

När vägvisningen behöver vara mer specifik är det i första hand till allmänna inrättningar som exempelvis sjukhus, tågstationer, idrottsanläggningar, flygplatser och liknande.

Kommersiella inrättningar

Kommersiella inrättningar kan vara köpcentrum, butiker eller liknande. Vägvisning till sådana och till företag beviljas endast i undantagsfall, som till exempel en stormarknad. Vägvisning ska i första hand ske med symbol (som hotell eller restaurang). I annat fall görs skyltning med funktion eller typ av verksamhet.

Evenemang

I Halmstad finns särskilda regler för tillfällig skyltning vid exempelvis evenemang.

Ansökan

Ansök om vägvisning

Kostnad

Det kostar inget att ansöka om vägvisning. Om din ansökan godkänns ansvarar du själv för kostnaderna för inköp och uppsättning av skylten. Du ansvarar också ifall skylten behöver förnyas eller tas bort.