• Halmstads webbplatser

Torghandel

Här hittar du information om hur du hyr plats för torghandel i Halmstad och om vilka villkor som gäller. Du kan hyra en fast eller tillfällig plats på Stora torg.

Hyra eller boka plats på Stora torg

Hyra fast plats

En fast plats hyrs ut för ett år i taget. Perioden är 1 januari–31 december.

För att få hyra en torgplats:

Du behöver uppge:

 • att du vill hyra en fast plats
 • namn på företag eller organisation
 • namn och nummer till kontaktperson
 • vilka produkter du erbjuder.

Du får sedan en återkoppling på din bokning via telefon eller e-post.

Om du inte kan vara på plats inom inom två timmar efter att torghandeln börjar, måste du meddela detta till kommunens torgvärdar. Då kan din plats användas för tillfällig försäljning.

Om kommunen skulle behöva din plats till ett annat ändamål, får du en ersättningsplats. Du blir i så fall kontaktad av en torgvärd. Finns det ingen annan godtagbar plats har du rätt att få tillbaka en proportionell del av avgiften du har betalat.

Hyra tillfällig plats​

En tillfällig torgplats hyrs ut per dag. För att få hyra en tillfällig plats, ska du kontakta kommunen minst en vecka i förväg.

Du behöver uppge:

 • att du vill hyra en tillfällig plats
 • namn på företag eller organisation
 • namn och nummer till kontaktperson
 • vilket datum du önskar en plats
 • vilka produkter du erbjuder.

Du får sedan en återkoppling på din bokning via telefon eller e-post.

Hyra mer än en plats

Detta är möjligt under förutsättning att:

 • det finns lediga platser
 • de ligger i anslutning till varandra.

När du kommer till torget

När du kommer till torget blir du anvisad en plats av en torgvärd. Platserna tilldelas i den ordning som försäljarna anländer. Kommunen försöker placera varor av liknande sort i samma rad eller grupp.

Direkt efter att torgplatsen har tilldelats ska du lösa en parkeringsbiljett i automaten i hörnet av Kyrkogatan och Storgatan. Välj torgtaxa!

Efter att du tagit din plats i anspråk ska du köra bort ditt fordon från torget. Bilparkering är inte tillåten för dig som har en tillfällig plats.

Enligt lagen måste du som försäljare ha en väl synlig skylt på din plats med namn, adress och telefonnummer.

Skolklasser

Skolklasser som vill samla pengar genom försäljning är välkomna att –kostnadsfritt – stå på den norra sidan av torget, intill Brogatan. Detta gäller lördagar klockan 10–16. Eleverna ska själva ta med sig bord.

För att anmäla intresse för plats:

Du behöver uppge:

 • klassens namn och skola
 • vilka varor som ska säljas
 • att önskad dag
 • ansvarig kontaktperson med telefonnummer och e-postadress.

Du får sedan en återkoppling på din bokning via telefon eller e-post.

Avgift

För att kunna få en plats på torget ska du, precis som tidigare, kontakta kommunen. Antalet platser är begränsat. Matvagnar ingår inte i torghandeln; dessa ska betala sin avgift som tidigare.

Kommunen tar normalt ut en avgift för markhyra.

Tider för försäljning

Torghandel är tillåtet varje helgfri dag.

Alla dagar: klockan 8–18

Du får börja förbereda din plats en timme innan försäljningstiden börjar. Senast en timme efter dess slut ska du ha plockat undan efter dig. Läs mer om städning längre ner.

Regler att följa

Du ska sälja dina varor på den anvisade torgplatsen. Du får inte överlåta denna till någon annan. Försäljningen ska ske från ett öppet torgstånd, torgvagn, bord eller liknande som har godkänts av kommunen.

Om du upphör med din torghandel och inte längre behöver din fasta plats ska du göra en skriftlig anmälan till kommunen.

Försäljningen

 • Du får bara bedriva detaljhandel på torget.
 • Du får inte sälja knivar, skjutvapen, sprängdeg, pyrotekniska varor samt andra varor som kan befaras medföra olägenheter ur ordningssynpunkt.
 • Om du ska sälja livsmedel behöver du anmäla din livsmedelshantering till kommunen.
 • Om du har en våg ska den vara typgodkänd, provad mot fastställda kriterier samt vara försedd med särskild märkning.

Torgstånd och bord

Utformning

Nedan beskrivs tillåten utformning av torgstånd. Du kan också läsa vilka regler som gäller för färgsättning.

 • Traditionellt torgstånd med vinkeltak och två stöttor med mellanliggande bord.
 • Snabbmonterat tak med stöttor ned och möjlighet till sidostycken. Långsidan ska alltid vara öppen.
 • Släpvagn ombyggd till torgstånd med utfällbara sidor som utgör tak eller
  uppläggningsbord.
 • Bord med parasoll vid mindre torghandelsförsäljning.
 • Tak, eventuella sidostycken och parasoller ska vara av enfärgad markisväv i diskreta färger, det vill säga naturfärgad, mörkgrön eller mörkröd, enligt kommunens råd och rekommendationer för uteserveringar.
 • Släpvagnar ombyggda till torgstånd ska ha motsvarande färgsättning som torgstånden.

Serveringsvagnar

Inom ytan söder om torgkiosken finns utrymme för serveringsvagnar i ett så kallat ”foodcorner”. Antalet vagnar begränsas av tillgänglig yta och vagnarnas storlek. Det ska även finnas utrymme att ta sig till och från platsen med bil och släp på ett säkert sätt.

Det går inte att få tillstånd för ambulerande matförsäljning på Stora torg.

Särskilda råd och rekommendationer för vad du ska tänka på när du startar försäljning från en serveringsvagnar finns samlade i en guide:

Utformning

 • Serveringsvagnarna ska hållas i ett välvårdat skick och ha en diskret färgsättning och utformning som harmonierar med övrig torghandel.
 • Serveringsvagnarnas möblering och matförsäljning bör så långt som möjligt vara anpassade för personer med rörelsehinder.
 • Högst två mindre bord med stolar får sättas upp i direkt anslutning till vagnarna. Val av bord och stolar ska följa kommunens råd och rekommendationer för uteserveringar i Halmstad.
 • Tillståndshavaren ska svara för papperskorg i tillräcklig storlek och är skyldig att inom en radie av 25 meter från serveringsvagnen ansvara för bortplockning av papper och annat avfall som härrör från den upplåtna platsen.

Det finns möjlighet för en etablerad verksamhet att få förnyad upplåtelse under förutsättning att gällande villkor uppfylls och att inga ombyggnader eller förändringar av ytans användning eller torgets utbud och funktioner ska göras.

Fordon

Parkeringsförbud 15 april–15 oktober

Under denna period får transporter på torget bara ske i samband med etablering och avetablering av torgplatsen. Försäljningen får inte börja förrän fordonet är flyttat. Specialfordon, som kylbil för livsmedel, kan få särskild dispens.

Övrig tid

16 oktober–14 april kan du söka tillstånd för att få ha en personbil på din torgplats under tiden som handel pågår. Bilen måste rymmas inom den plats du har tillstånd för.

Vid evenemang eller andra aktiviteter på torget får fordon inte parkeras på torget inom eller i anslutning till evenemangs- eller aktivitetsytan.

Tänk på att köra försiktigt på torget!

Håll rent och snyggt

Du ska hålla din torgplats ren och snygg och ditt torgstånd, bord eller torgvagn i ett välvårdat skick. Dina varor och redskap ska placeras inom din torgplats, så att besökare kan ta sig fram som tänkt.

När du lämnar din plats ska du plocka undan varor, redskap och skräp från torget. Du behöver ta hand om ditt skräp och inte slänga det i de offentliga papperskorgarna.

Har du frågor?