Plan för transportsystemet

Hur ska Halmstads kommun planera långsiktigt för vägar, järnvägar, gång- och cykelstråk och annan infrastruktur? Transportsystemet påverkas i hög grad när vi blir allt fler invånare. Ett omarbetat förslag till en ny Plan för transportsystemet kommer att gå på granskning den 1 november 2021. Då finns möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget.

Därför tar vi fram en ny plan

Halmstads kommuns befintliga plan togs fram 2012. Kommunen växer och planen utgår från kommunens målsättning om att ha beredskap för 23 000 nya bostäder år 2050. Fler invånare påverkar transportsystemet i hög grad och därmed finns behov av att uppdatera planen.

Planen har tagits fram parallellt med den kommunomfattande Framtidsplan 2050 – förslag till ny översiktsplan. Planen ska ge svar och inriktningar för hur transportsystemet i Halmstad ska utvecklas mot 2050.

Vad händer nu?

Plan för transportsystemet var på samråd mellan november 2020 och januari 2021. Alla synpunkter och frågor som kom in under samrådet kommer att redovisas och besvaras i en samrådsredogörelse.

Under våren och sommaren har förslaget arbetats om. Det omarbetade förslaget planeras att gå ut på granskning den 1 november 2021. Granskningstiden kommer att pågå fram till den 16 januari 2022. Under den tiden kan allmänhet och berörda myndigheter lämna synpunkter på det omarbetade förslaget.

Sex utmaningar

Planen identifierar sex utmaningar för transportsystemet i kommunen:

 1. Att planera långsiktigt i en värld i förändring
 2. En växande kommun där fler ska använda samma system
 3. Transportsystemet kan bromsa utbyggnadstakten
 4. Stärk tillgängligheten för näringslivet
 5. Halmstad – en del av tillväxtregionen Halland
 6. Minska trafikens negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa

Hur dessa utmaningar ska hanteras beskrivs övergripande i den första delen, Transportstrategi. I den andra delen, Transportplan, fördjupas resonemangen ytterligare.

Långsiktig utveckling

Plan för transportsystemet pekar ut riktning för kommunens långsiktiga ambition kring utveckling av väg, sjö och järnväg. Kommunen har inte mandat i alla frågor, till exempel inte över statliga vägar och järnvägar, men denna infrastruktur spelar också en viktig roll för kommunens utvecklingsmöjligheter. Kommunen har därmed valt att även föra resonemang om denna infrastruktur, och därmed kan planen även verka som dialogunderlag för aktörer som till exempel Trafikverket och Region Halland.

Resvanor spelar roll

När Halmstad växer och blir tätare ska fler människor samsas om samma yta. I den allt större staden blir det än viktigare att fundera på hur och till vad den gemensamma ytan ska användas. Att resa och förflytta sig innebär att ta plats, de olika färdsätten tar olika mycket plats och genom en målstyrd trafikplanering kan kommunen möta framtiden på ett hållbart sätt.

Plan för transportsystemet fokuserar på de yteffektiva och hållbara färdsätten. Ambitionen är att år 2050 ska hälften av invånarnas resor ske med gång, cykel eller kollektivtrafik. Utifrån denna målstyrning har sedan förslag på åtgärder formats.

Om planen

Plan för transportsystemet ska användas som styrdokument i den efterföljande planeringen och ska ge vägledning, såväl internt som externt, kring hur kommunen anser att transportsystemet ska utvecklas mot 2050.

Plan för transportsystemet består av två delar:

 • del 1 Transportstrategi mot 2050
  • beslutas av kommunfullmäktige
 • del 2 Transportplan mot 2050
  • beslutas av kommunstyrelsen

Handlingsprogram för hållbara transporter

Fram till att den nya planen för transportsystemet 2050 är antagen gäller "Handlingsprogram för hållbara transporter" som antogs av kommunfullmäktige 27 mars 2012.

Handlingsprogrammet består av tre delar:

 • Transportstrategi för Halmstad 2030 (del 1)
 • Transportplan för Halmstad (del 2)
 • Inriktning för genomförande (del 3)