Plan för transportsystemet

Hur ska Halmstads kommun planera långsiktigt för vägar, järnvägar, gång- och cykelstråk och annan infrastruktur? Transportsystemet påverkas i hög grad när vi blir allt fler invånare. Ett förslag till en ny Plan för transportsystemet har varit på samråd. Den tar höjd för att vi år 2050 kan vara 150 000 invånare.

Därför tar vi fram en ny plan

Halmstads kommuns befintliga plan togs fram 2012. Kommunen växer, och det går fort. I april 2018 blev kommunen 100 000 invånare och planeringen ska nu utgå ifrån att år 2050 ha kapacitet för 150 000 invånare. Detta påverkar transportsystemet i hög grad och därmed finns behov av att uppdatera planen.

Planen har tagits fram parallellt med den kommunomfattande Framtidsplan 2050 – förslag till ny översiktsplan. Planen ska ge svar och inriktningar för hur transportsystemet i Halmstad ska utvecklas mot 2050.

Vad händer nu?

Tack till alla er som lämnat synpunkter och deltagit i våra dialoger. Samrådstiden är nu slut. Plan för transportsystemet har varit på samråd mellan den 16 november 2020 till den 31 januari 2021. Vi kommer nu att sammanställa alla inkomna synpunkter och arbeta om förslaget för Plan för transportsystemet.

Alla synpunkter och frågor kommer att redovisas och besvaras i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen och det omarbetade förslaget till Plan för transportsystemet kommer att redovisas när den omarbetade planen är framtagen. Detta beräknas ske under hösten 2021, efter beslut i kommunstyrelsen. Då kommer det att finnas möjligheter att ge synpunkter på det nya förslaget till Transportplan mot 2050.

Sex utmaningar

Planen identifierar sex utmaningar för transportsystemet i kommunen:

 1. Att planera långsiktigt i en värld i förändring
 2. En växande kommun där fler ska använda samma system
 3. Transportsystemet kan bromsa utbyggnadstakten
 4. Stärk tillgängligheten för näringslivet
 5. Halmstad – en del av tillväxtregionen Halland
 6. Minska trafikens negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa

Hur dessa utmaningar ska hanteras beskrivs övergripande i den första delen, Transportstrategi. I den andra delen, Transportplan, fördjupas resonemangen ytterligare.

Långsiktig utveckling

Plan för transportsystemet pekar ut riktning för kommunens långsiktiga ambition kring utveckling av väg, sjö och järnväg. Kommunen har inte mandat i alla frågor, till exempel inte över statliga vägar och järnvägar, men denna infrastruktur spelar också en viktig roll för kommunens utvecklingsmöjligheter. Kommunen har därmed valt att även föra resonemang om denna infrastruktur, och därmed kan planen även verka som dialogunderlag för aktörer som till exempel Trafikverket och Region Halland.

Resvanor spelar roll

När Halmstad växer och blir tätare ska fler människor samsas om samma yta. I den allt större staden blir det än viktigare att fundera på hur och till vad den gemensamma ytan ska användas. Att resa och förflytta sig innebär att ta plats, de olika färdsätten tar olika mycket plats och genom en målstyrd trafikplanering kan kommunen möta framtiden på ett hållbart sätt.

Plan för transportsystemet fokuserar på de yteffektiva och hållbara färdsätten. Ambitionen är att år 2050 ska hälften av invånarnas resor ske med gång, cykel eller kollektivtrafik. Utifrån denna målstyrning har sedan förslag på åtgärder formats.

Om planen

Plan för transportsystemet ska användas som styrdokument i den efterföljande planeringen och ska ge vägledning, såväl internt som externt, kring hur kommunen anser att transportsystemet ska utvecklas mot 2050.

Plan för transportsystemet består av två delar:

 • del 1 Transportstrategi mot 2050
  • beslutas av kommunfullmäktige
 • del 2 Transportplan mot 2050
  • beslutas av kommunstyrelsen

Handlingsprogram för hållbara transporter

Fram till att den nya planen för transportsystemet 2050 är antagen gäller "Handlingsprogram för hållbara transporter" som antogs av kommunfullmäktige 27 mars 2012.

Handlingsprogrammet består av tre delar:

 • Transportstrategi för Halmstad 2030 (del 1)
 • Transportplan för Halmstad (del 2)
 • Inriktning för genomförande (del 3)