Plan för transport­systemet

Hur ska Halmstads kommun planera långsiktigt och hållbart för vägar, järnvägar, gång- och cykelstråk och annan infrastruktur? I takt med att Halmstads kommun växer måste transportsystemet anpassas för att hänga med i befolkningsökningen. Därför har kommunen tagit fram en ny plan för transportsystemet.

Planen ger svar och inriktningar för hur transportsystemet i Halmstad ska utvecklas mot 2050. Planen har tagits fram parallellt med den kommunomfattande Framtidsplan 2050 – förslag till ny översiktsplan.

Ladda ner och läs planen

Plan för transportsystemet består av två delar:

Del 1 Transportstrategi mot 2050 Pdf, 1.5 MB.
Strategin är antagen av kommunfullmäktige och anger utmaningar och mål som sätter riktning för utvecklingen framöver.

Del 2 Transportplan mot 2050 Pdf, 4.6 MB.
Planen är beslutad av kommunstyrelsen och är en mer fördjupad operativ del där målen bryts ner och blir mer detaljerade och geografiska genom planeringsinriktningar.

Två symboler som visar skillnaden mellan trafikflöden idag och 2050. I framtiden ska trafiken ledas runt centrum.

Schematisk skiss som visar önskad förflyttning av Trafikflöden i Halmstads centrum mot 2050.

Sex utmaningar

Planen identifierar sex stycken utmaningar för transportsystemet i kommunen:

  1. Att planera långsiktigt i en värld i förändring
  2. En växande kommun där fler ska använda samma system
  3. Transportsystemet kan bromsa utbyggnadstakten
  4. Stärk tillgängligheten för näringslivet
  5. Halmstad – en del av tillväxtregionen Halland
  6. Minska trafikens negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa

Hur dessa utmaningar ska hanteras beskrivs övergripande i den första delen, Transportstrategi. I den andra delen, Transportplan, fördjupas resonemangen ytterligare.

Långsiktig utveckling

Plan för transportsystemet pekar ut riktning för kommunens långsiktiga ambition kring utveckling av väg, sjö och järnväg. Kommunen har inte mandat i alla frågor, till exempel inte över statliga vägar och järnvägar, men denna infrastruktur spelar också en viktig roll för kommunens utvecklingsmöjligheter. Kommunen har därmed valt att även föra resonemang om denna infrastruktur, och därmed kan planen även verka som dialogunderlag för aktörer som till exempel Trafikverket och Region Halland.

Resvanor spelar roll

När Halmstad växer och blir tätare ska fler människor samsas om samma yta. I den allt större staden blir det än viktigare att fundera på hur och till vad den gemensamma ytan ska användas. Att resa och förflytta sig innebär att ta plats, de olika färdsätten tar olika mycket plats och genom en målstyrd trafikplanering kan kommunen möta framtiden på ett hållbart sätt.

Karta som visar olika stråk genom centrum och vilket trafikslag varje stråk fokuserar mot. Till exempel olika stråk för gång, cykel, buss och bil.

Transportplanen tar hänsyn till flera transportsätt. Olika stråk som går genom centrum prioriterar olika trafikslag.

Målet är att fler ska resa hållbart

En utgångspunkt för trafikplanen är att Halmstads kommun arbetar för att uppfylla sin del av Parisavtalet. Länk till annan webbplats.

Plan för transportsystemet fokuserar därför på de yteffektiva och hållbara färdsätten där prioriteringen är gång, cykel, kollektivtrafik och bil i nämnd ordning. Ambitionen är att minska motortrafiken i centrum för att frigöra ytor för andra hållbara färdsätt. Det övergripande målet är att hälften av Halmstadbornas resor år 2050 sker med bil och att resterande sker med mer hållbara färdsätt.

Utveckling av hamnen och järnvägen ska även bidra till att godstrafiken i större utsträckning ska kunna flytta över från lastbilar till tåg och fartyg.

Om planen

Plan för transportsystemet ska användas som styrdokument i den efterföljande planeringen och ska ge vägledning, såväl internt som externt, kring hur kommunen anser att transportsystemet ska utvecklas mot 2050.

Handlingar del 1 – Transportstrategi mot 2050

Planen antogs av kommunfullmäktige den 28 oktober 2021.

Handlingar del 2 – Transportplan mot 2050

Förslaget är beslutat i kommunstyrelsen 5 april 2022.