Enskilt avlopp – ansök om tillstånd

Här kan du ansöka om enskild avloppsanläggning.

För att kunna genomföra ansökan behöver du bifoga:

  • kopia av servitut (om anläggningen placeras utanför egen fastighet)
  • en situationsplan (i format png, pdf, jpeg eller jpg)
  • fullmakt om du är en entreprenör eller en av flera fastighetsägare

Handläggningen av ansökan eller anmälan kan påbörjas först när den är komplett. För att ansökan eller anmälan ska vara komplett måste du beskriva förhållandena på platsen, bland annat markens förutsättningar, närhet till dricksvattenbrunnar, bergvärmebrunnar eller eventuell jordvärmeanläggning och avstånd till vattendrag. Ansökan eller anmälan ska även innehålla en situationsplan där bland annat avloppsanläggningens placering och delar har markerats. Om du inte har någon situationsplan över din fastighet kan du använda dig av kommunens karttjänst Länk till annan webbplats..

För att din ansökan eller anmälan ska vara komplett måste även anläggningens samtliga delar beskrivas noggrant. Lägganvisning, typritning och skötselanvisningar är exempel på information som kan behöva bifogas din ansökan eller anmälan.

Beslut om tillstånd skickas till din postadress senast 25 dagar efter att en komplett ansökan eller anmälan har lämnats in

En fast avgift tas ut vid prövning av ansökan eller anmälan.

Ansökan eller anmälan om enskilt avlopp