• Halmstads webbplatser

Eget avlopp

Rent vatten är en av världens viktigaste naturtillgångar. Det är viktigt att du som har enskilt avlopp på din fastighet har en avloppsanläggning som renar tillräckligt.

Om du bor på landet och inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet får du rena avloppsvattnet i en så kallad enskild avloppsanläggning. Avloppsvatten från hushåll innehåller bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter och näringsämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka badvattenkvaliteten och orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen är anlagd på rätt sätt och på en lämplig plats. En avloppsanläggning måste även skötas och underhållas för att den ska fungera och rena avloppsvattnet.

Ansökan eller anmälan?

För att få anlägga en enskild avloppsanläggning måste du vanligtvis ha ett tillstånd från kommunen. I vissa fall ska du i stället anmäla din nya anläggning.

Ansökan, och därmed tillstånd, krävs om du planerar att:

  • Anlägga en ny avloppsanläggning med vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten.
  • Koppla en eller flera nya vattentoaletter till en befintlig anläggning, det vill säga ökad belastning.
  • Göra en ny lokalisering av infiltration eller markbädd (även om du redan har tillstånd för infiltration eller markbädd på din fastighet).
  • Ändra utsläppspunkt från din avloppsanläggning.

Din ansökan måste lämnas in i god tid innan du planerar att påbörja arbetet eftersom det krävs både inspektion och samråd med eventuella närliggande grannar innan tillstånd kan lämnas. Du får inte påbörja byggandet av avloppsanläggningen innan du fått ett skriftligt tillstånd från kommunen.

Du ska lämna in en anmälan om du planerar att:

  • Anlägga en ny avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten.
  • Göra en förändring som påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning, till exempel om du startar caféverksamhet.

Hur du ansöker eller anmäler

Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

Planera för nytt avlopp

Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan finns det några saker som du bör tänka på:

  • Finns det vattentäkter, sjöar eller vattendrag i närheten? Hur din anläggning ska utformas kan vara beroende av om den ska placeras inom områden där högre funktionskrav gäller, till exempel inom vattenskyddsområden, strandnära områden eller tättbebyggda områden.
  • Ta reda på vilken typ av mark det är där du planerar att lägga ditt avlopp. Är det sand, lera eller morän? Det finns avloppslösningar som passar vissa marktyper bättre än andra.

För att i ansökan kunna beskriva förutsättningarna på den plats där du tänker bygga din avloppsanläggning behöver du göra en del undersökningar. De flesta avloppsentreprenörer hjälper till med nödvändiga undersökningar om det ingår i ert avtal. Lämnar du uppdraget till en entreprenör har du enligt konsumenttjänstlagen rätt att vänta dig ett professionellt utförande. Om entreprenören söker tillstånd för nytt avlopp åt dig måste du bifoga en fullmakt till ansökan.

De markundersökningar som kan bli aktuella är följande:

Provgrop

Provgropen ska vara minst 2,5 meter djup. Syftet med gropen är dels att ta reda på om marken kan ta emot och rena avloppsvattnet från ditt hushåll, och dels att undersöka på vilket djup grundvatten eller berg ligger.

Siktanalys

Vid siktanalys tas jordprov ur provgropen på det djup där man planerar att lägga själva infiltrationen. Jordprovet skickas för analys på laboratorium för att undersöka jordens kornstorleksfördelning, det vill säga hur infiltrerbar marken är.

Perkolationstest eller LTAR-test

Ett perkolationstest mäter markens förmåga att ta emot avloppsvatten. Testet ger ett så kallat LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate), vilket beskriver markens förmåga att ta upp ett visst antal liter per kvadratmeter och dygn. Testet visar om det går att infiltrera i marken och resultatet kan användas till att dimensionera infiltrationen.

Hydrogeologisk utredning

Vanligtvis krävs inte denna typ av undersökning, men om förutsättningarna för att inrätta ett nytt avlopp är svåra kan det vara nödvändigt. Svåra förutsättningar kan bero på komplicerade markförhållanden, så som mycket genomsläppligt markmaterial och närliggande vattenbrunnar som det är svårt att hålla ett långt skyddsavstånd till.

Olika reningsmetoder

Det finns flera olika metoder att rena avloppsvatten. På avloppsguidens webbplats finns en marknadsöversikt med produkter för små avlopp. Där kan du även se vilka tekniker som kan passa bäst för dig:

Om du vill ha en lista på entreprenörer som du kan ta hjälp av för att anlägga ditt avlopp:

Skötsel av din avloppsanläggning

Alla avloppsanläggningar kräver ordentlig skötsel och underhåll för att fungera. Som fastighetsägare ansvarar du för skötsel och kontroll av din anläggning. Du bör gå igenom den minst en gång per år, titta i alla brunnar och kontrollera övriga delar av anläggningen. Det kallas egenkontroll och den ska du föra skriftligen. Minireningsverk är en typ av anläggning som bygger på aktiv reningsteknik. Om du har ett minireningsverk är det extra viktigt med skötsel och kontroll. Vänd dig till tillverkaren av reningsverket för information om hur du ska ta hand om ditt reningsverk.

Köpa hus med enskilt avlopp

Om du ska köpa ett hus med enskilt avlopp är det viktigt att du tar reda på vilken typ av anläggning som finns, hur gammal den är och hur den ska skötas. Fråga därför efter avloppstillståndet när du ska köpa hus med enskilt avlopp. Tillståndet ska alltid följa fastigheten.

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan av och ansökan om tillstånd för enskilt avlopp.

Miljösanktionsavgift på 5 000 kr om du bygger utan tillstånd

Om du bygger en avloppsanläggning utan tillstånd kan du få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Förutom miljösanktionsavgiften får du betala för handläggning av tillstånd i efterhand. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan kommunen besluta om förbud mot att använda den.

Tillsyn av enskilda avlopp

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller dagens reningskrav och att anläggningen åtgärdas om den har brister. För att kontrollera att avloppet fungerar och uppfyller kraven gör kommunen tillsyn.

Målet är att kommunens samtliga enskilda avloppsanläggningar ska leva upp till gällande krav enligt miljöbalken och det nationella miljömålsarbetet som riksdagen har fattat beslut om.

Avgift för tillsyn

Avgiften för tillsyn år 2024 är en fast avgift på 4 308 kr per inspekterad avloppsanläggning.

Tillsyn inom Nissans avrinningsområde 2023 och 2024

Kommunen genomför tillsyn av enskilda avlopp inom delar av Nissans avrinningsområde under 2023 och 2024. Avloppsanläggningar som är från år 2009 och framåt och som har tillstånd av miljönämnden omfattas inte av den här tillsynen.

Så här går tillsynen till

Du som fastighetsägare kommer att få ett brev när det är dags för din avloppsanläggning att genomgå tillsyn. Innan kommunen kommer till dig kan du själv bedöma statusen på ditt avlopp med hjälp av en checklista:

Om du kommer fram till att anläggningen inte lever upp till gällande krav har du ungefär fyra månader på dig att söka tillstånd för ett nytt avlopp. Därmed slipper du inspektionen och tillsynsavgiften.

Boka tid för inspektion

Om din avloppsanläggning är från 2008 eller äldre, kan du boka en tid för inspektion. Inspektören kommer då och bedömer om anläggningen lever upp till dagens krav på rening. Om den inte gör det måste avloppet åtgärdas. Om du inte bokar en tid för inspektion skickas en tidsbokning ut.

Vilka avlopp omfattas av tillsyn?

  • Avlopp där tillståndet från kommunen är 15 år eller äldre.
  • Fastigheter med avlopp där kommunen inte har några uppgifter om avloppets utformning och ålder.

Vad händer när avloppet inte uppfyller dagens krav på rening?

Om kommunen bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav på rening enligt miljöbalken får du ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten. Beslutet innebär att du har 1,5 år på dig att åtgärda avloppet. Det innebär att du måste ansöka om tillstånd för en ny avloppsanläggning.