Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

PCB i byggnader – inventering och sanering 

I byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan det finnas PCB. Det är ägaren till fastigheten som är ansvarig för att det görs en ordentlig inventering och, om det krävs, en sanering av PCB.

PCB är ett miljö- och hälsofarligt ämne som användes i bland annat fog- och golvmassor under den här perioden och i en del produkter som kondensatorer, transformatorer och isolerglasrutor.

Krav på inventering

Är du ägare till en byggnad eller anläggning som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1973 är du ansvarig för att det görs en inventering av PCB och att det görs en sanering om PCB hittas.

Inventeringen skulle ha redovisats redan den 30 juni 2008 till bygg- och miljöförvaltningen.

De flesta småhusägare omfattas inte av bestämmelserna. Bestämmelserna regleras i PCB-förordningen som beslutats av regeringen.

Vad är PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp svårnedbrytbara klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB är ett av våra allvarligaste miljögifter på grund av att det är fettlösligt och extremt svårnedbrytbart. PCB användes i olika produkter som till exempel transformatorer, kondensatorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, isolerrutor och som mjukgörare i plaster och fogmassor.

PCB:s skadliga effekter på miljö, djur och människors hälsa uppmärksammades på 1960-talet och 1972 förbjöds ämnet i Sverige. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både människor och djur. I dag är användning av PCB förbjuden över hela världen men trots det finns PCB fortfarande kvar i miljön. Ofta hittas PCB långt ifrån områden där ämnet använts, till exempel i isbjörn och säl i polarområdena.

Vi människor får främst i oss PCB via vår föda, till exempel när vi äter fet Östersjöfisk.

Varför inventering?

PCB är farligt för miljön och för människors hälsa. Via läckage från fogar och felaktig hantering av PCB-haltigt rivningsmaterial har PCB fått en storskalig spridning. Det är därför viktigt att noggrann inventering och sanering av PCB görs av byggnader för att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön.

Vilka byggnader och anläggningar måste inventeras?

Den som äger en byggnad eller anläggning som är uppförd mellan 1956 och 1973 är skyldig att se till att byggnaden inventeras och saneras på PCB. Kravet gäller alla byggnader och anläggningar förutom en- och tvåfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader, de är undantagna om de är indelande som småhus enligt fastighetstaxeringslagen och ägs av fysiska personer eller dödsbon.

Alla typer av anläggningar omfattas av kraven, exempelvis transformatorstationer, broar, pumpstationer och vattenreservoarer.

Inventeringen ska rapporteras till bygg- och miljöförvaltningen i Halmstad. Detta gäller även i de fall då man inte hittar någon PCB.

På webbplatsen sanerapcb.nulänk till annan webbplats finns sammanställningsblankett B som du behöver för rapporteringen. Du ska också bifoga inventeringsprotokolllänk till annan webbplats A1-A4.

Vad ska en PCB- inventering innehålla?

Inventeringen ska omfatta hela byggnaden inklusive byggnadens fasad och byggnadens insida, också ställen där det finns risk att det finns dolda fogar.

För att man ska kunna utesluta att det finns PCB i en fog- eller golvmassa måsta man ta prov som skickas till ett laboratorium för analys. PCB-halten i en och samma fog kan variera mycket, därför är det viktigt att man tar tillräckligt antal prover. En sakkunnig inventerare kan bedöma hur mycket prover som behöver tas. Generellt rekommenderas att minst två prover tas på varje typ av fogmassa. Fog i fasaden behöver normalt provtas i alla fyra väderstreck. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fog- och golvmassor ska anlitas. Om det inte finns någon fog eller golvmassa alls i byggnaden ska detta framgå av redovisningen och verifieras med fotografier. Den som utför inventeringen ska vara sakkunnig.

Dokumentation av isolerrutor och kondensatorer

Inventeringen ska också innehålla dokumentation av isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB. Det är lämpligt att den som utför inventeringen samtidigt ser till att märka upp den utrustning som misstänks innehålla PCB. På det sättet vet man att märkningsplikten uppfylls så fort inventeringen är klar.

Följande uppgifter ska vara med:

För att kunna göra en bedömning av om inventeringen uppfyller de krav som ställs behöver bygg- och miljöförvaltningen få in följande uppgifter med rapporten:

 • Beskrivning av hur den som utfört inventeringen är sakkunnig
 • Beskrivning av inventeringsmetod där det bland annat framgår hur man undersökt risken för dolda foga
 • Sammanställningsblankett B - Inventerad PCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Inventeringsprotokoll A1-A4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Situationsplan där det framgår tydligt;
  • fastighetsgräns
  • vilka byggnader som finns på fastigheten
  • vilken byggnad protokollet avser
  • var eventuella prover är tagna
 • Analysprotokoll från genomförd provtagning
 • Fotografier (I de fall ingen fog förekommer ska fotografier tas som visar detta- någon bild på byggnaden i sin helhet och bilder på angränsningen mellan olika material, exempelvis hur det ser ut runt fönster och dörrar.)
 • Åtgärdsplan (i de fall man hittat PCB i fogar, glasrutor eller kondensatorer)

Observera att den som äger byggnaden ska skriva under sammanställningsblanketten för inventeringen. Avgiften för handläggning av ärendet kommer att debiteras den som äger byggnaden.

Har du redan gjort en inventering?

Det har visat sig att gamla inventeringar ofta är bristfälliga, vilket kan innebära att du behöver  komplettera eller göra om en inventering som gjorts tidigare. Exempelvis täcker en del inventeringar som gjorts före 2007 bara byggnadens utsida, medan dagens krav på inventering gäller hela byggnaden. Samtliga fogtyper som kan innehålla PCB ska provtas vid en inventering. Det har visat sig att detta inte alltid har gjorts och att PCB fogar därför har missats vid inventeringen. Ofta togs prover bara på lätt åtkomliga fogmassor och man bortsåg från de fogar som satt bakom exempelvis plåt runt fönsterbleck.

Mer kunskap i dag

En annan vanlig brist i gamla inventeringar är att det inte är någon sakkunnig som gjort inventeringen och att man därför inte kan vara säker på att inventeringen genomförts på ett korrekt sätt.

Många inventeringar gjordes innan 2007 då PCB-förordningen SFS 2007:19 trädde i kraft. Kunskapsnivån är högre i dag och det finns mer vägledning om hur man gör en ordentlig inventering.

Reglerna har också ändrats efter hand. 2011 infördes bland annat ändringar som innebär att PCB-haltiga fogar som innehåller 50–500 mg/kg också måste saneras vid renovering, ombyggnation eller rivning. Tidigare fick dessa fogar sitta kvar i byggnaden, vilket alltså inte gäller längre.

Klarar inventeringen kraven?

Har du redan gjort en inventering? Kontrollera då att inventeringen uppfyller dagens krav och att det finns dokumentation som styrker detta.

I rapporten behöver det exempelvis framgå att byggnadens insida ingick i inventeringen och att alla fogtyper har provtagits. Analysprotokoll ska finnas om prover har skickats på analys. Risk för dolda fog- och golvmassor ska vara kommenterat i rapporten, exempelvis om det kan finnas fog bakom plåt runt fönster. Det är också viktigt att tillräckligt antal prov har tagits om det finns fog i byggnaden.

Minst två prov på varje fogmassa

Generellt rekommenderas att minst två prover tas på varje typ av fogmassa. Fog i fasaden behöver normalt provtas i alla fyra väderstreck.Om det finns PCB-fogar med halter över 50 mg/kg behöver dokumentationen visa var dessa sitter.

Det ska framgå vilka åtgärder som är planerade för att ta hand om dessa på rätt sätt och en tidpunkt för detta. Om det inte finns någon fog eller golvmassa alls i byggnaden ska detta framgå av redovisningen och verifieras med fotografier till exempel runt fönster. Inventeringen ska även innehålla dokumentation av isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB. Den som har utfört inventeringen ska vara sakkunnig.

Läs mer om detta under rubriken Vem kan utföra en inventering?

Om du behöver göra en ny inventering ska denna rapporteras till miljöförvaltningen. Du är välkommen att kontakta miljöförvaltningen om du har några frågor.

Var finns PCB?

PCB användes i Sverige i storskalig bostadsproduktion på 1960-talet. Ämnet finns fortfarande kvar i vissa byggmaterial och produkter.

Fogmassor

Fogmassor med PCB användes i byggnader mellan 1956 och 1973. PCB kan finnas i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i rörelsefogar och runt fasader av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister. Om det en gång har suttit en PCB haltig fog i byggnaden kan PCB ha läckt ut till intilliggande material i byggnaden och sedan vandrat tillbaka till den nya fogen. Därför kan även nya fogar behöva provtas om den tidigare fogen inte tagits bort på rätt sätt.

Golv

PCB kan finnas i vissa typer av plastbaserade golv från perioden 1956 till 1973. Det handlar framför allt om den typ av halkfria golv som användes för storkök och industri.

Isolerrutor

Under åren 1956 till 1980 ingick PCB som mjukgörare i förseglingsmassa i vissa typer av isolerglasfönster. Framför allt användes det i offentliga byggnader och kontorshus, däremot inte i bostadshus i någon större utsträckning.

Kondensatorer

PCB kan finnas i kondensatorer i till exempel lysrörsarmatur, oljebrännare, cirkulationspumpar, tvättmaskiner, torktumlare, köksfläktar installerade till och med 1980.

Vem kan inventera?

Det finns inte någon formell auktorisation för inventerare, men det är viktigt att den som inventerar har tillräckliga kvalifikationer för att arbetet ska kunna utföras på ett korrekt sätt. Personer med rätt kompetens kan finnas hos välrenommerade konsultföretag, laboratorier som åtar sig provtagning och inventering, samt bland sakkunniga personer i bygg- och fogbranschen som har utbildning inom området.

Inventering är grunden för att bedöma om det behövs PCB-sanering av byggnader, därför är det viktigt att anlita utbildade och kunniga inventerare. Du som ägare ansvarar fortfarande för att inventeringen görs på rätt sätt. En illa utförd inventering riskerar att behöva kompletteras eller göras om.

Bygg- och miljöförvaltningen kan inte rekommendera någon särskild firma för inventering eller sanering men kräver att den som utför uppdraget kan visa att den är sakkunnig.

Vad händer om du hittar PCB?

Kondensatorer

Om du hittar kondensatorer i lysrörsarmatur eller transformatorer som misstänks innehålla PCB ska de märkas upp och hanteras som farligt avfall den dagen de ska plocks bort. De utgör ingen akut spridningsrisk och kan därför bytas ut efterhand.

Isolerrutor

Isolerrutor från 1956-1980 ska inventeras och dokumenteras för att senare ska kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte eller vid rivning av byggnader. Hela isolerrutor med PCB bedöms inte innebära någon risk för hälsa eller miljö och kan därför sitta kvar. Det råder märkningsplikt för isolerrutor som misstänks innehålla PCB.

Etiketter för att märka upp kondensatorer och isolerrutor kan beställas från Svenska Stena Recycling, tel: 031-742 00 99 eller e-post: kundservice.miljo@stenarecycling.se

PCB i fog och golvmassor

Om du hittar fog- eller golvmassor i din byggnad som innehåller PCB över 50 mg/kg måste du sanera.

Fog- och golvmassor som innehåller PCB-halter på 50–500 mg/kg ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.
Om du hittar fogar med PCB över 500 mg/kg ska sanering ske senast den 30 juni 2014 eller senast den 30 juni 2016, beroende på vilken typ av byggnad det handlar om. Då gäller följande sluttider för sanering:

 • Senast den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969.
 • Senast den 30 juni 2016, om massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956 till 1973.
 • Senast den 30 juni 2016 för övriga byggnader eller anläggningar som uppförts eller renoverats 1970–1973.
 • Senast den 30 juni 2016 för invändiga fog- och golvmassor.
 • Senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om assan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter 1998.

Om det finns särskilda skäl kan miljö- och hälsoskyddskontoret medge att PCB-massa avlägsnas vid en senare tidpunkt. Särskilda skäl kan exempelvis vara att massan sitter mycket svåråtkomligt eller att sanering försvårar en samhällsviktig verksamhet på ett betydande sätt.

Minst tre veckor innan du påbörjar saneringsarbetet ska du lämna in en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen. Blankett för anmälan om sanering finns på www.sanerapcb.nu.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sanering

Det är du som äger byggnaden som ansvarar för att saneringen utförs på rätt sätt, utan att den skadar människors hälsa eller miljön. Var därför noga med att anlita ett seriöst saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt den metod som branschföreningen, Svenska fogbranschens riksförbund (SFR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster rekommenderar, eller annan likvärdig metod. I vissa fall kan även sanering av PCB i marken bli aktuell.

Allt PCB-avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall. Det ska samlas upp i godkända kärl och plastsäckar och transporteras till SAKAB. Den som transporterar avfallet måste vara godkänd av länsstyrelsen.

Kom ihåg att anmäla

Minst tre veckor innan saneringen av byggnaden påbörjas ska en skriftlig anmäla lämnas till bygg- och miljöförvaltningen.

Blankett för anmälan om sanering finns på www.sanerapcb.nu.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad ska en anmälan om PCB-sanering innehålla?

I blanketten ska bland annat metod för sanering och skyddsåtgärder beskrivas. Ofta används den metod som tagits fram av Svenska Fogbranschen (SFR).

Även om man följer den metoden vill bygg- och miljöförvaltningen ändå att man beskriver lite mer detaljer i anmälan om hur saneringen kommer att gå till. Med vilka verktyg kommer fogmassan att tas bort? Vilken skyddsutrustning används för att inte damm eller bitar av fog ska spridas till luften eller marken? Vilka andra skyddsåtgärder vidtas för att skydda miljön och människor som vistas i eller i närheten av byggnaden? Utöver de uppgifter som efterfrågas i blanketten vill bygg- och miljöförvaltningen också ha in:

 • Dokumentation som styrker att de som ska utföra saneringen har lämplig utbildning, normalt ett kursintyg.
 • Tillstånd från länsstyrelsen som visar att den firma som ska transportera avfallet är godkänd för detta. (Behövs inte om firman redan är känd av miljö- och hälsoskyddskontoret)
 • Uppgifter om marken som finns kring byggnaden, om den består helt av asfalterad yta eller om det finns gräsmatta, rabatter eller dylikt i närheten av byggnadens fasad?

Observera att den som äger byggnaden behöver skriva under blanketten för anmälan om PCB-sanering. När bygg- och miljöförvaltningen har fått in anmälan fattar vi ett beslut med föreläggande om skyddsåtgärder som ska följas när byggnaden saneras.

Beslutet riktas mot den som äger byggnaden. En avgift för handläggningen av ärendet kommer också att tas ut av den som äger byggnaden.

En komplett anmälan om PCB-sanering ska skickas in minst tre veckor innan saneringen är planerad att starta. Bygg- och miljöförvaltningen handlägger ärendet och begär kompletteringar om det behövs. Så fort föreläggandet är klart kan saneringen påbörjas.

Blankett för anmälan om sanering finns på www.sanerapcb.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift för tillsyn

Den som äger en byggnad som omfattas av kraven på inventering och sanering av PCB ansvarar själv för att en ordentlig inventering, och vid behov, även sanering görs. Bygg- och miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att gällande regler i PCB-förordningen och miljöbalken efterföljs. Detta arbete är inte skattefinansierat utan kostnaden ska täckas av den som äger byggnaden. Bygg- och miljöförvaltningen debiterar därför dig som ägare till byggnaden för nedlagd handläggningstid i ärendet.