Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Egenkontrollens omfattning

För verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller de krav som finns i Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Där står bland annat att uppgifter om ansvarsfördelning, rutiner, riskvärdering och kemiska produkter ska finnas med i egenkontrollen.

Dokumentationen är viktig!
Uppgifter och handlingar från egenkontrollen ska dokumenteras, det vill säga skrivas ner och sparas, så att de kan visas upp för bygg- och miljöförvaltningen vid tillsynsbesöken.

Nedan förklaras närmare vad som bör ingå i egenkontrollen för några olika verksamheter.

Hygienisk verksamhet

Ett egenkontrollprogram för en anmälningspliktig hygienisk verksamhet, till exempel tatuering, bör innehålla:
 
1. Uppgifter om vem som är ansvarig för vad i företaget. Exempel på ansvarsområden är städning, inköp, kemikaliehantering och rengöring av utrustning.

Om ni är flera verksamma i samma lokal är det bra om det finns uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan er.

2. Rutiner för exempelvis rengöring av instrument och andra verktyg, skötsel av apparatur för sterilisering och städning (metoder, tidpunkt med mera).

3. Bedömning av risker ur miljö- och hälsosynpunkt som är förknippade med verksamheten. Exempel på risker kan vara att kunderna får allergiska reaktioner mot de produkter som används, eller att smitta sprids på grund av dåligt rengjorda redskap.

4. En förteckning över kemiska produkter som används. Det kan till exempel vara färger och rengöringsmedel. Förteckningen ska innehålla produktens namn, vad den används till samt information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön. Dessa uppgifter ska den som sålt produkten kunna lämna ut.

Skolor och förskolor

Ett egenkontrollprogram för en förskola, skola, fritidshem eller liknande bör innehålla:

1.  En fastställd fördelning av ansvaret för frågor som regleras i miljöbalken. Arbetsuppgifterna ska vara delegerade så långt ut i organisationen som möjligt för att få ett väl fungerande förebyggande arbete.

2.   Rutiner för exempelvis
städning (metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning, uppföljning),
kontroll av ventilationen
hantering av avfall
hygien och smittskydd
hantering av kemikalier samt
skötsel och underhåll.
 
3.    Undersökning och bedömning av risker med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Här kan till exempel ingå mätningar av buller, radon, temperatur, fukt och luftföroreningar samt resultat av allergironder och liknande.
 
4.    Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Förteckningen ska innehålla produktens namn, vad den används till samt information om produktens hälso- och miljöfarlighet.