Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bygga, riva och förändra

När du bygger nytt, renoverar, installerar eller river en byggnad påverkar du omgivningen och miljön för en lång tid framöver. Därför finns det regler och lagar för hur du får bygga.

Välj bland kategorierna nedan för att få mer information om det du vill göra samt hur du anmäler eller söker lov eller besked.

Bryter du mot gällande regler och lagar kallas det olovligt byggande och här hittar du mer om detta.

Vänd dig till kommunens kontaktcenter om du saknar svar på en fråga. Kan du inte få svar direkt återkommer en handläggare till dig.

Bygga nytt

 • Uterum


  Uterum räknas som en tillbyggnad och går under samma regler.Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla ex byggnadsarea, byggnadshöjd, avstånd till tomtgränser, mm, men kan även reglera utseendefrågor. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst. Hittar du inte din fastighet, eller vill du hjälp att tyda detaljplanens bestämmelser, kan du kontakta oss för hjälp.Läs mer om tillbyggnaderFör en- och tvåbostadshus får man utan bygglov bygga till högst 15 m2 bruttoarea, så kallad attefallstillbyggnad. Man behöver då göra en anmälan och få ett startbesked innan man får börja bygga.Läs mer om attefallshus och andra bygglovbefriade åtgärder

 • Attefallshus, fristående


  Du får utan bygglov uppföra en komplementbyggnad, så kallad Attefallshus, med en byggnadsarea på maximalt 25 kvm på din tomt om du har ett småhus.Du behöver göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du kan börja bygga.Attefallshuset får ha en och en nockhöjd upp till 4 meter från marknivån. Byggnaden ska byggas i omedelbar närhet till bostadshuset och kan användas för permanent boende.Attefallshuset måste alltid hålla minst 4,5 m till tomtgräns, om inte grannen godkänner närmare. Om det är naturmark, park eller gata på andra sidan tomtgränsen, måste du hålla 4,5 meters avstånd.  
  Läs mer om vad som gäller för attefallsbyggnad och vad du behöver veta för att göra en anmälan för detta.Boverket har en handbok som hjälper dig att förstå reglerna kring de komplementbyggnader som även kallas attefallshuslänk till annan webbplats.

 • Staket, plank eller mur


  Inom Halmstads kommun krävs bygglov för staket/plank som är högre än 1,10 m, oavsett genomsiktlighet, och för mur som är högre än 0,40 m. Bygglov krävs för alla murar högre än 0,40 m, även för stödmurar. Det är vi sällan vi beviljar plank eller murar högre än 1,80 m.För en- och tvåbostadshus får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med ett plank eller mur som är högst 1,80 m hög och om du håller dig inom 3,6 m från bostadshuset samt 4,5 m från tomtgräns.Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov för att bygga plank eller mur i omedelbar närhet till bostadshuset, men om det är mindre än 4,5 m till tomtgräns måste du ha grannens godkännande.

  Finns det servitut, ledningsrätt eller liknade, får du inte bygga staket, plank eller mur där, även om det inte kräver bygglov.
  Läs mer om vad som gäller för staket, plank och mur

 • Pool


  Pool är normalt inte bygglovspliktigt men det kan krävas bygglov för mur eller plank om poolens kanter till exempel är högre över mark än vad som är tillåtet för mur.Om du ändrar markens höjdläge avsevärt i samband med byggnationen kan detta kräva marklov.Pooltak kan kräva bygglov om det blir ett utrymme som går att vistas i. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på just din byggnation.
  Du är skyldig att se till att din pool är säker så att exempelvis barn och djur i omgivningen inte riskerar att falla i. Detta kan göras med ett staket på minst 90 cm runt din pool som är svårt att klättra över, eller ett godkänt poolskydd.
  Läs mer om att bygga pool på Boverkets webblänk till annan webbplats 

 • Altan eller trädäck


  Från 1 juli 2019 införs ett undantag i plan- och bygglagen för vissa altaner till småhus som innebär att det inte längre krävs bygglov för dessa altaner. Läs mer på Boverkets webbplats om nya regler för altaner för att ta reda på om din planerade altan behöver bygglov eller inte.länk till annan webbplatsDu kan utan bygglov uppföra en låg altan, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 0,6 meter ovanför marken. En högre altan påverkar utseendet på huset och kräver därför bygglov. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov, liksom inglasning av altan.
 • Friggebod


  Du får uppföra en eller flera mindre komplementbyggnader, så kallad friggebod, på en tomt med ett småhus – utan bygglov eller anmälan. Friggebodarna får inte tillsammans ha en byggnadsarea över 15 kvm eller en nockhöjd över 3 meter från medelmarknivån. Byggnaderna får däremot strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelse.Du måste alltid hålla minst 4,5 m till tomtgräns, om inte grannen godkänner närmare. Om det är naturmark, park eller gata på andra sidan tomtgränsen måste du hålla 4,5 meters avstånd till gränsen.
  Är din fastighet belastad med servitut, ledningsrätt eller u-område får du inte bygga friggebod där. Bor du inom strandskyddat område kan du behöva en strandskyddsdispens även om du inte behöver bygglov.
 • Attefallstillbyggnad


  För en- och tvåbostadshus får du utan bygglov bygga till ditt bostadshus med en tillbyggnad i ett eller flera plan om högst 15 kvadratmeter sammanlagd bruttoarea.Du behöver göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked av oss innan du får börja bygga.Tillbyggnadens nock får inte vara högre än bostadshusets nock och tillbyggnaden måste alltid hålla minst 4,5 m till tomtgräns, om inte grannen godkänner närmare. Om det är naturmark, park eller gata på andra sidan tomtgränsen, måste du hålla 4,5 m från gränsen.Läs mer om vad som gäller för en attefallstillbyggnad. 

 • Garage eller carport


  Vill du bygga ett nytt garage eller en carport krävs det för det mesta bygglov.
  Om du vill bygga om en befintlig carport till garage räknas detta oftast som en fasadändring och detta kräver också bygglov.
  Här kan du läsa mer om bygglov för nybyggnation och de undantag som finns.

 • Ny byggnad


  Vill du bygga något helt nytt krävs för det mesta bygglov. Det finns vissa undantag för komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus eller om du vill bygga en mindre komplementbyggnad utanför planlagt område.
  Läs mer här om vad som gäller för nya byggnader, vad du behöver tänka på och förbereda innan du ansöker om bygglov för ny byggnad.

Förändra eller bygga till

 • Tillbyggnader


  Vill du bygga till din byggnad och öka volymen klassas det som en tillbyggnad. För byggnader inom detaljplanelagt område, tätort, krävs det allra minst en anmälan. Det finns vissa undantag för mindre tillbyggnader till en- och tvåbostadshus och för vissa fastigheter utanför planlagt område.
  > Det här gäller för tillbyggnader
 • Fasad


  Vill du ändra en byggnads yttre utseende, så kallad fasadändring, krävs det vanligtvis bygglov när fastigheten ligger inom ett område med detaljplan.Ansök om bygglov om du vill byta färg på fasaden, byta material på fasaden eller taket, ändra dörrar óch fönstersättning eller göra någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.Det finns dock vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Ligger byggnaden i ett område utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnadens yttre utseende.
  > Det här gäller för fasadändringar
  Läs mer på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Inreda ytterligare bostad i enbostadshus


  I ett enbostadshus får du utan bygglov inreda ytterligare en bostad. Bostaden ska uppfylla alla krav i lagar och föreskrifter som generellt gäller för bostäder.Du behöver göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked av oss innan du får börja bygga.
  Det här gäller för inredning av ytterligare bostad utan bygglov

 • Glasa in altan eller bygga uterum


  Att bygga till ett uterum på en byggnad räknas som en tillbyggnad. Att glasa in ett befintligt skärmtak eller altan räknas som en fasadändring. Båda dessa åtgärder kräver oftast bygglov. Det finns vissa undantag för mindre tillbyggnader till en- och tvåbostadshus och för vissa fastigheter utanför planlagt område. Om uterummet/altanen hamnar för nära annat hus kan det krävas brandskydd.
  Det här behöver du veta för att ansöka om bygglov för en tillbyggnad
  Det här gäller för fasadändringar

 • Markändringar och marklov


  Om man ändrar markens höjdläge avsevärt inom ett område med detaljplan krävs det marklov. Med en avsevärd ändring är praxis mer än 0,5 m. Detta gäller både om marken blir lägre eller högre. Även annan ändring än praxis kan kräva lov, om ändringen påverkar omgivningen påtagligt.
  Utanför detaljplanerat område krävs det inte marklov om detta inte krävs i en områdesbestämmelse.
  Läs mer om vad som gäller för markändringar och vad du behöver veta för att söka marklov.

 • Ändra bärande konstruktion - Anmälningsärende


  Ska du ändra konstruktionen så att en byggnads bärande delar berörs, eller ändra planlösningen i en byggnad avsevärt, kräver detta en anmälan till byggnadskontoret.
  > Läs mer här om vad som gäller för anmälan för ändrad konstruktion för bärande delar eller ändrad planlösning.
  > Gör din anmälan här

 • Riva en byggnad eller byggnadsdel


  Om man ska riva en byggnad eller del av en byggnad kräver detta oftast rivningslov. En enkel regel är att om det krävs bygglov för att bygga något krävs det rivningslov för att riva det. Utanför detaljplanerat område krävs det inte rivningslov för att riva byggnader om det inte finns områdesbestämmelser som säger annat, men däremot krävs det en anmälan.Om byggnaden som ska rivas innehåller miljöfarligt material ska detta anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.Läs mer här om vad som gäller för rivning och vad du behöver veta för att ansöka om rivningslov.
 • Takkupa


  Har du ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov bygga en eller två takkupor men det finns begränsningar på hur stora ingrepp du får göra utan att söka bygglov.

  Takkuporna får sammanlagt inte uppta mer än hälften av takfallet och den får inte innebära ett ingrepp i bärande konstruktion, då krävs det bygglov.
  Du kan få bygga två takkupor utan bygglov men har du redan en takkupa får du maximalt bygga en till utan bygglov. Har du redan två eller flera takkupor behöver du alltid söka bygglov.Du behöver alltid göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked av oss innan du får börja bygga.Läs mer om takkupor 
 • Balkong


  För att bygga till en balkong kräver oftast bygglov i form av en fasadändring. Det kan i vissa fall även räknas som en tillbyggnad, beroende på yta och höjd över marken.Att glasa in en befintlig balkong räknas oftast som en fasadändring men kan även innebära en tillkommande bruttoarea.Att anlägga en altan på ett befintligt tak, exempelvis på garaget räknas oftast som fasadändring. Tänk på att din altan/balkong inte innebär besvär för din granne!Då säkerheten för ex hållfasthet och fallskydd är stor för en balkong eller altan ovan mark, kan det behövas en kontrollansvarig. Om balkongen hamnar för nära annat hus kan det krävas brandskydd.

Installera

 • Eldstad och rökkanal  - Anmälningsärende


  Vill du installera en ny eldstad/kamin och rökkanal eller sätta in en ny kassett i en befintlig eldstad behöver du anmäla detta till byggnadskontoret. Detta gäller även om du väsentligt ändrar en eldstad eller rökkanal, samt installerar en brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.
  Att installera en ny skorsten kan även vara bygglovspliktigt som fasadändring.
  Det  här gäller för anmälan för eldstad och liknande

 • Solceller eller solfångare


  Vill du sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad inom detaljplanerat område kräver det bygglov. Undantag finns för en- och tvåbostadshus, om solceller/solfångaren placeras på taket och följer takets lutning. Alla andra byggnader och all annan placering räknas som en fasadändring.
  Bygglov krävs alltid på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. Inom områden med kulturhistoriskt värde, till exempel inom riksintresse för kulturminnesvården, rekommenderar byggnadskontoret att solfångare placeras i taklutningen indragna från taksprången. Solceller/solfångarna bör inte placeras på särskilt värdefulla byggnader, det är lämpligare att placera dem på komplementbyggnader i mindre exponerade lägen.Du behöver inte bygglov för solfångare på bygglovsbefriade, ej anmälningspliktiga komplementbyggnader, så kallade friggebodar, eller på bygglovbefriade skärmtak, så länge inte utformningen påverkar villkoren för de bygglovbefriade åtgärderna.Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för solceller eller solfångare.

Verksamhet

 • Evenemang - byggnader, kiosk, tält, skylt och toalett


  Är evenemanget kortare än två veckor behöver du inte bygglov för små byggnader, kiosker, tält, toaletter och skyltar på platsen för evenemanget. Är evenemanget längre än två veckor behöver du söka bygglov.
  Vill du sätta upp skyltar eller vepor med reklam för evenemanget, kontakta byggnadskontoret. Kommunen har tio reklampelare i Halmstad där du får affischera fritt.
 • Uteservering


  Att anlägga en uteservering kräver bygglov. Ofta kan man söka periodiskt bygglov. Då får man tillstånd under en viss tid varje år i ett par års tid. En uteservering kräver även markupplåtelse från polisen. Detta ska vara klart innan bygglovsansökan lämnas in och ska bifogas ansökan.
  Här kan du läsa mer om Halmstads kommuns riktlinjer för uteserveringar och få tips om vad du behöver veta och göra innan du kan bygga en uteservering.

 • Skyltar


  När du ska sätta upp skyltar, vepor och ljusanordningar kräver det oftast bygglov inom detaljplanerat område och gäller det på en offentlig plats behöver du markupplåtelse som du söker tillstånd för hos polisen. Skyltar intill en väg kan kräva tillstånd av en väghållnings-myndighet eller från länsstyrelsen.
  I Halmstads kommuns skyltprogramPDF finns det mer information om vad som gäller för olika skyltar.Här kan du läsa mer om att ansöka om skyltlov.