Bostads­anpassning – ansök om bidrag

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad.

Om du behöver hjälp med att ta in offerter på kostnad för anpassning av bostaden, ange det i din ansökan.

Att bifoga till ansökan

Intyg som styrker din funktionsnedsättning

Du behöver bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker din funktionsnedsättning och som är kopplat till de problem du har i din bostad.

För att få hjälp med intyg kan du kontakta arbetsterapeut på den vårdcentral du tillhör eller kommunens arbetsterapeut om du är inskriven i hemsjukvården.

Fastighetsägarens skriftliga medgivande

Om du behöver hjälp med att kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättföreningen, ange det i din ansökan.

Om den som ansöker är minderårig

Är den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ett minderårigt barn, behövs båda vårdnadshavares underskrifter på ansökan även om de inte bor tillsammans.

Om ni är flera som står på kontraktet

Samtliga som står på kontraktet (nyttjanderättshavare) ska på ansökan lämna sitt medgivande att anpassningen får utföras.

Ansökan

Ansök via e-tjänst
Ansök via blankett

När du har skickat in din ansökan

Inom tre arbetsdagar från att din ansökan har kommit in, ska du få en bekräftelse med:

  • Kontaktuppgifter till din handläggare
  • Besked om du behöver komplettera med några handlingar.

När alla handlingar har kommit in, kan du förvänta dig ett skriftligt beslut inom följande tid:

  • Vid mindre åtgärder (exempelvis tröskelborttagning, stödhandtag och spisvakt): Fyra veckor.
  • Vid andra vanliga åtgärder (exempelvis dörrautomatik, ramp, hiss och duschplats): Åtta veckor.

Om din ansökan är komplett är kommunens målsättning att påbörja handläggningen inom tio arbetsdagar. Enligt förvaltningslagen har du rätt till ett beslut inom sex månader.

Så hanteras dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig i vårt ärendehanteringssystem i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.

Dina uppgifter kommer att sparas 10 år eller längre om du bor kvar i samma bostad. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut informationen om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kundcenter på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Kontakt

Har du frågor om din ansökan, ring kommunen eller e-posta bostadsanpassning@halmstad.se.