Fettavskiljare i livsmedelsverk­­samhet

Om din livsmedelsverksamhet släpper ut en större mängd fett i avloppet än vad ledningarna är dimensionerade för kan det uppstå stopp i avloppet. Med en fettavskiljare kan du avvärja den risken. Installationen ska anmälas till kommunen.

Varför behövs fettavskiljare?​

När vattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker vattentemperaturen. Det innebär att fett fastnar i rör och ledningar och till slut orsakar igensättning. Detta kan i sin tur leda till källaröversvämningar och att avloppsvatten släpps ut orenat i sjöar och vattendrag.

Exempel på livsmedelsverksamheter som behöver ha fettavskiljare

 • Bageri
 • Café och konditori
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Livsmedelsbutik
 • Hamburgerbar
 • Mottagningskök
 • Personalmatsal
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Salladsbar
 • Konditori
 • Storkök
 • Rökeri
 • Gatukök
 • Sushi

Större mängder fett får inte föras ut i ledningsnätet eftersom detta är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten av hushållskaraktär. Detta slås fast i Allmänna bestämmelser för användning av Halmstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA Länk till annan webbplats..

Gör bygganmälan till kommunen

Innan du installerar en fettavskiljare ska du göra en bygganmälan till kommunen. Använd kommunens e-tjänst och välj Ändring av eller i befintlig byggnad.

Gör en bygganmälan

Att tänka på vid installationen

 • Den fettavskiljare du väljer ska vara utformad enligt standarden SS-EN 1825-1, som kan beställas på www.sis.se Länk till annan webbplats..
 • Standarden ger även vägledning för dimensioneringen. Kontakta en leverantör, VVS-konsult eller rörinstallatör för att ta fram underlag för dimensioneringen och för att välja rätt storlek, typ och lämplig placering.
 • Fettavskiljaren bör placeras väl avskilt från utrymmen där livsmedel förvaras och hanteras.
 • Köksavlopp eller motsvarande, exempelvis vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar, ska anslutas till fettavskiljaren, men inte avlopp från toalett och hygienutrymmen.
 • Tänk också på att det ska vara möjligt att tömma avskiljaren utan att passera utrymmen där man hanterar livsmedel.

Underhåll av fettavskiljaren

Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har ett gemensamt ansvar för att anläggningen fungerar tillfredsställande. I standarden SS-EN 1825-2, som kan beställas från www.sis.se Länk till annan webbplats. finns vägledning om drift och underhåll.

Som verksamhetsutövare ska du i din egenkontroll av livsmedelsverksamheten visa att drift och underhåll sköts. Spara därför dokument från tömningarna av fettavskiljaren.

Tömning – möjlighet till ändrat intervall

Enligt Halmstads kommuns renhållningsföreskrifter ska du tömma din fettavskiljare så ofta att den alltid kan behålla sin avsedda funktion – minst fyra gånger per år.

Om du anser att tömningarna blir för många i förhållande till behovet i din verksamhet kan du få tillstånd till förlängt intervall, om vissa krav är uppfyllda. Vi bedömer bland annat fettavskiljarens storlek i förhållande till verksamhetens omfattning, exempelvis antalet tillagade portioner per dygn. Det är också viktigt att fettavskiljaren larmar när den behöver tömmas.

Kostnad för ändrat intervall

Ett beslut om ändrat intervall kostar 1 120 kronor och gäller i maximalt tre år.

Lämna din ansökan i god tid

Ansökan ska lämnas till miljönämnden senast en månad innan den avsedda ändringen ska börja gälla.

Ansök om ändrat intervall