• Halmstads webbplatser

Avfall och produkter från djur

Om din livsmedelsverksamhet hanterar avfall eller produkter som kommer från djur finns det flera regler som du ska följa. Syftet är att förebygga och minimera risker för människors och djurs hälsa och framför allt att skydda säkerheten i livsmedels- och foderkedjan. Kommunen gör tillsyn i din verksamhet för att kontrollera att reglerna följs.

Därför behöver du ha kontroll på dina animaliska biprodukter

Om avfall och produkter från djur – så kallade animaliska biprodukter (ABP) – används som livsmedel eller som foder till djur, kan både djur och människor bli sjuka.

Vad är en animalisk biprodukt?

En animalisk biprodukt (ABP) är inte avsett som livsmedel. Det kan vara en kropp eller en del av en kropp från ett djur, eller en produkt med innehåll från ett djur, exempelvis:

 • ull, fjädrar, äggskal och naturgödsel
 • animaliska livsmedel som passerat bäst-före-datum, återkallade produkter, rester från chark- eller fiskdisken eller matavfall
 • kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk.

Detta ska du göra som verksamhetsansvarig

Som verksamhetsansvarig är det ditt ansvar att alla animaliska biprodukter identifieras och hanteras på rätt sätt utifrån risken. Du ska se till att de under alla skeden av insamling, transport, hantering, lagring och bortskaffande, uppfyller de krav som gäller din verksamhet.

Sortering i tre kategorier utifrån risk

Animaliska biprodukter delas in i tre kategorier utifrån vilken risk de innebär för människors och djurs hälsa. Kategori 1 är den största risken och 3 den lägsta. Riskkategorin avgör hur din verksamhet ska ta hand om produkterna. De vanligaste hanteringssätten är att de animaliska biprodukterna förbränns eller blir biogas.

Kategori 1 – Animaliska biprodukter av specificerat riskmaterial

I butiker där kött styckas kan det förekomma animaliska biprodukter av specificerat riskmaterial, men det är ovanligt. Denna kategori ska alltid förstöras.

Specificerat riskmaterial kan vara delar av ryggraden på nötkreatur som är äldre än 30 månader och skalle, hjärna, ögon och ryggmärg från nötkreatur, får och getter som är äldre än 12 månader.

Kategori 2 – Livsmedel med smitta

Animaliska biprodukter kan innehålla höga halter av patogena mikroorganismer, exempelvis köttpartier som återkallas på grund av salmonella.

Kategori 3 – Livsmedel utan känd smitta

I denna kategori finns exempelvis:

 • före detta animaliskt livsmedel som passerat bäst före-datum eller sista förbrukningsdag eller som sorterats ut på grund av defekt förpackning
 • biprodukter från styckning av kött
 • spill från chark och delikatess
 • matavfall.

Avfall från kategori 3 skickas för rötning eller kompostering.

Kategori 3 – Särskilda regler för matavfall

Matavfall som ska förbrännas

Om din verksamhet skickar matavfall till förbränning gäller inte lagstiftningen för animaliska biprodukter. Regler om märkning och spårbarhet behöver inte följas och det krävs inte handelsdokument, uppmärkning av behållare eller register. I stället är det miljölagstiftningen som gäller.

Matavfall som ska komposteras eller bli biogas

Om matavfallet ska till en biogas- eller komposteringsanläggning krävs det heller inga handelsdokument eller någon särskild märkning av behållaren. Du behöver däremot föra ett register.

Matavfall får inte utfordras till:

 • produktionsdjur, förutom till pälsdjur (exempelvis mink)
 • till grisar eller fjäderfä.

Hantering för dig som har butik

Vilka regler din verksamhet ska följa avgörs av vilken mängd animaliska biprodukter som din verksamhet hanterar per vecka. Hanterar ni större mängder finns det en rad regler för förvaring, spårbarhet och transport och dokumentation.

Så här gör du om du har en butik

 • Identifiering
  Du och din personal ska ha kunskap om vad som räknas som animaliska biprodukter och hur dessa uppkommer.
 • Separering
  Ni ska ha rutiner som innebär att ni separerar animaliska biprodukter från livsmedel för att inte riskera att bli livsmedel igen av misstag, eller smitta livsmedel som ska säljas.
 • Märkning
  Du och din personal bör märka de animaliska biprodukterna utifrån vilken avfallskategori de tillhör. Då undviker ni att de inte skickas till fel anläggning eller felaktigt omvandlas till foder.
  Märkning är viktigt för att produkterna inte av misstag ska ses som livsmedel i butiken.
  Märkning rekommenderas men är inget lagkrav.
 • Förvaring
  Om ditt avfall ska förbrännas finns inga krav på att hålla det kylt. Övriga animaliska biprodukter ska förvaras kylt (inte över 7 grader). Om de ska användas till djurfoder ska de bearbetas inom 24 timmar, i annat fall ska de djupfrysas.
  Matavfall får inte ges till produktionsdjur.
 • Dokumentation
  Animaliska biprodukter ska kunna spåras. Det är därför viktigt med dokumentation. Som verksamhetsansvarig ska du veta varifrån produkterna har kommit ifrån och vart de har skickats.
 • Transport och handelsdokument
  För så gott som all transport av animaliska biprodukter krävs handelsdokument, förutom när det till exempel gäller returmjölk från butik till mejeri.
  Mottagaren ska vara godkänd att ta emot den kategori av animaliska biprodukter.

  Gör så här:
  • Upprätta handelsdokumenten i tre exemplar.
  • Se till att originalet följer med sändningen till slutmottagaren.
  • Behåll kopior av handelsdokumenten i er verksamhet.
  • Även transportören ska behålla kopior.
  • Behåll handelsdokumenten i två år.

Hantering för dig som har små mängder

Du kan hantera avfallet från din verksamhet med mindre krav på spårbarhet om det bedöms ha en mindre risk. Sådant avfall förekommer ofta hos dig som har en mindre verksamheter och du kan då följa reglerna för förenklad hantering.

Så här gör du om du hanterar små mängder

 • Mindre än 20 kilo per vecka av ”före detta livsmedel” kan du skicka till förbränning (ordinarie avfallshantering).
 • Mjölk och mjölkprodukter, där det enda felet är förpackningsdefekter eller att de har passerat bäst före-datum, kan du skicka tillbaka till mejeriet utan krav på märkning och spårbarhet.
 • Matavfall från personalutrymmen och eventuell restaurangverksamhet knuten till verksamheten kan du skicka med ordinarie avfallshantering.

Tillsyn av din verksamhet

Kommunen gör tillsyn för att kontrollera att din verksamhet följer reglerna för hantering av animaliska biprodukter. Vi gör det i första hand för att säkerställa att biprodukterna inte går tillbaka in i livsmedelskedjan och att de är korrekt märkta och spårbara genom handelsdokument och register.

Vi tar ut en avgift för tillsynen.