• Halmstads webbplatser

Livsmedelsverksam­het – egenkontroll och bransch­riktlinjer

När du driver en livsmedelsverksamhet ska du säkerställa att maten du hanterar är säker att äta och har rätt märkning och sammansättning. Det gör du genom egenkontroll.

Egenkontroll är det arbete där du med planering, rutiner och dokumentation regelbundet kontrollerar att verksamheten uppfyller lagkraven så att påverkan på kundernas hälsa blir så liten som möjligt.

Anpassa egenkontrollen efter riskerna i verksamheten

Egenkontrollen ska vara anpassad ​efter de risker som kan finnas i just din verksamhet. Det kan exempelvis handla om allergiframkallande ämnen eller bakterier som bildar gifter i maten. Ju större risker för människors hälsa, desto mer omfattande egenkontroll behövs.

Branschriktlinjer underlättar egenkontrollen

Det finns inte några krav på hur en egenkontroll ska se ut. Däremot kan du ta hjälp av nationella branschriktlinjer Länk till annan webbplats.. Det är branschernas egna beskrivningar av hur företagen ska göra för att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen.

Branschriktlinjer finns för många olika verksamheter och ämnesområden och innehåller råd om lämplig utbildning för olika personalkategorier, riskvärderingar, kritiska styrpunkter, övervakningsprocesser och mycket mer.

Branschriktlinjerna är granskade och godkända av Livsmedelsverket.

Gör ett egenkontrollprogram

För att få din kontroll av verksamheten att fungera i praktiken ska du skriva ner rutinerna i ett egenkontrollprogram. Det kan exempelvis röra sig om rutiner för personalens hygien, kontroll av kyl- och frystemperaturer, märkning, städning och rengöring, samt planer för utbildning och lokalunderhåll.

Egenkontrollen ska dokumenteras

Du bör också ha ett system för att dokumentera att verksamheten drivs enligt rutinerna och att eventuella brister åtgärdas. För journal, skriv ner resultaten och spara materialet! Dokumentationen kan göras digitalt eller på papper. Den är sedan ett viktigt underlag för ditt förbättringsarbete.

Vid kommunens kontrollbesök ska du kunna redogöra för hur du arbetar med egenkontrollen och motivera dess omfattning.

Beställ kommunens underlag för egenkontroll

Halmstads kommun har filer för egenkontroll som du kan beställa. Kontakta kommunen så får du dem via e-post.

Filer du kan beställa

Filerna består av Wordfiler som du kan ladda ner och skriva ut för att använda vid egenkontrollen.

Kontrollområden

 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning (även fordon)
 2. Råvaror och förpackningsmaterial
 3. Säker hantering, lagring och transport
 4. Hantering och förvaring av avfall
 5. Skadedjursbekämpning
 6. Rengöring och desinfektion
 7. Vattenkvalitet
 8. Temperatur
 9. Personlig hygien
 10. Utbildning
 11. HACCP-baserade förfaranden
 12. Information
 13. Spårbarhet
 14. Mikrobiologiska kriterier
 15. Övrigt

Journalblad

 1. Avvikelserapport och korrigerande åtgärder
 2. Personlig hygien
 3. Utbildningsplan
 4. Underhållsplan
 5. Rengöringsprogram
 6. Vecko-checklista
 7. Internrevision

Läs detaljerad information om egenkontroll Länk till annan webbplats. på Livsmedelsverkets webbplats

Egenkontroll för dricksvattenanläggning

Om du har en dricksvattenanläggning finns det krav på egenkontroll även av denna.