• Halmstads webbplatser

Avgifter och regler för livsmedels­kontroll

Kommunen kontrollerar att du som livsmedelsföretagare tar ditt ansvar för att följa livsmedelslagstiftningen. Det sker genom kontroller, som utförs med jämna intervall utifrån din riskklassning, oftast genom obokade besök.

Ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter från 2024

Den nya modellen avgör hur ofta kommunen gör kontroller i din verksamhet. Förändringen innebär att du som serverar, säljer eller tillverkar livsmedel kan få kontroller mer eller mindre ofta än förut.

Syftet är att öka kontrollen i verksamheter där riskerna är störst. Det innebär ökad kontroll tidigare i livsmedelskedjan – innan produkterna når konsumenterna – för att upptäcka och förebygga hälsorisker och brister i märkningen av livsmedel.

Livsmedelskontroll görs i alla led av livsmedelskedjan, hos alla typer av företag, även dem som förmedlar mat via internet. Kontrollen omfattar även dricksvatten, drycker, kosttillskott, prestationshöjande preparat och mikrobryggerier.

Läs mer om hur en livsmedelskontroll går till på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Så fungerar den nya riskklassningsmodellen

Den nya modellen för riskklassning räknar ut riskklassen och kontrollfrekvensen för din verksamhet. Kontrollfrekvens innebär det antal kontrolltillfällen som kommer att genomföras under en femårsperiod.

Riskklassningen kan ändras, exempelvis utifrån information som framkommer när kommunen gör kontrollbesök eller när du anmäler förändringar i verksamheten. När riskklassningen ändras skickar kommunen ut ett nytt beslut som ersätter det förra.

Riskklassningen görs utifrån:

 • Huvudsaklig inriktning för verksamheten.
 • Aktiviteter som ingår i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
 • Verksamhetens omfattning, till exempel antal årsarbetskrafter eller mängd utgående livsmedel.
 • Tredjepartscertifiering.

Alla verksamheter behöver lämna nya uppgifter

I det nya riskklassningssystemet får alla livsmedelsverksamheter en ny bedömning av sin riskklass. Senast under 2024 behöver därför uppgifterna om din livsmedelsverksamhet uppdateras.

Kommunen samlar in uppgifter i samband med kontrollbesök men du kan också lämna dem själv via vår e-tjänst.

Lämna uppgifter till ny riskklassningsmodell

Läs mer om den nya modellen på Livsmedelsverkets webbplats:

Avgift för den nya riskklassningen

Kommunen tar ut en avgift för arbetet med omklassning. Du betalar för en timmas arbete: 1 526 kronor (2024).

Du betalar livsmedelskontrollen efter vårt kontrollbesök.

Timtaxa för 2024

Du betalar för den tid som kontrollen i din verksamhet tar.

Timtaxan för 2024 är 1 526 kronor.

Om det behövs en uppföljande kontroll för att se om brister i din verksamhet har rättats till, betalar du också enligt timtaxan.

Taxan beslutas av kommunfullmäktige och räknas upp varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Detta ingår i kontrolltiden

Den avgift du betalar grundar sig på den tid som kontrollen tar. Exempelvis kan det ta förhållandevis lång tid att kontrollera märkning – både på plats och vid den efterföljande bedömningen. Vi kan ibland behöva följa upp och begära in fler uppgifter från ditt livsmedelsföretag.

I kontrolltiden kan det ingå:

 • inläsning
 • planering av kontrollen
 • kontroll på plats
 • granskning av inkomna uppgifter och handlingar
 • kontakt (mejl och telefon)
 • provtagning
 • bedömning
 • skriva kontrollrapport och beslut
 • provtagnings- och analyskostnader
 • arkivering och registervård.

Annat arbete som du också betalar timavgift för

 • Registrering av anläggningar och verksamheter.
 • Utredning av klagomål.
 • RASFF-meddelande (Rapid Alert System for Food and Feed Länk till annan webbplats.).
 • Avgift för import och exportkontroll och utfärdande av intyg.
 • Avgift för inköp under dold identitet.
 • Övrig handläggning och andra åtgärder som faller under offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen.