• Halmstads webbplatser

Dricksvatten­­­­­anläggning

Allt vatten som är avsett för dryck, matlagning och beredning av livsmedel räknas som dricksvatten. Det är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för annan livsmedelsproduktion. Anläggningar som producerar dricksvatten för användning i kommersiell eller offentlig verksamhet ska anmälas till kommunen. Du ska även anmäla betydande förändringar i befintlig verksamhet.

Då ska du anmäla din dricksvattenanläggning

Vad är en dricksvattenanläggning?

En dricksvattenanläggning består vanligen av ett vattenverk där vattnet samlas upp, behandlas och förvaras. Det kan vara en brunn och en pump med efterföljande rening och reservoar samt en distributionsanläggning som transporterar vattnet till dem som ska använda det.

Om du producerar dricksvatten eller förser konsumenter med dricksvatten via ett ledningsnät är du ansvarig för att dricksvattnet håller hög kvalitet och är säkert. Det betyder att vattnet inte ska innehålla bakterier eller ämnen som är skadliga för hälsan. Dricksvatten måste vara kontrollerat och uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter Länk till annan webbplats..

Du ska anmäla din anläggning till kommunen om den uppfyller något av kraven:

 • försörjer 50 personer eller fler med vatten
 • levererar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn
 • ingår i en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Du ska även anmäla om du

 • förändrar
 • överlåter
 • upphör med anläggningen.

Kontakta gärna kommunen om du är osäker på om och när din anläggning behöver anmälas eller inte.

Exempel på verksamheter som ska anmälas

Verksamheter som ska anmälas om de försörjs med eget dricksvatten:

 • restaurang och kafé
 • campingplats
 • livsmedelstillverkning
 • uthyrning av bostäder inklusive fritidsboende i rum, stuga eller liknande.

Alternativ till egen anläggning

Om du använder en mindre mängd dricksvatten i din verksamhet kan ett alternativ till egen anläggning vara att använda dricksvatten från dunk, exempelvis med kommunalt dricksvatten.

Regler att följa

För att få ett dricksvatten med bra kvalitet är det viktigt att känna till och följa de regler som finns för produktion och distribution. De handlar främst om:

 • beredning – hur vattnet renas
 • drift och underhåll av anläggningen
 • program för provtagning av dricksvattnet
 • analys av vad som kan påverka kvaliteten på dricksvattnet negativt och av hur påverkan kan undvikas – så kallad faroanalys.

På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för små dricksvattenanläggningar.

Fördjupad vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås finns Livsmedelsverkets vägledande information. Länk till annan webbplats.

Du kan behöva göra fler anmälningar

Om du ska använda ditt dricksvatten i en livsmedelsverksamhet behöver du även anmäla din övriga livsmedelsverksamhet till kommunen.

Anmäl i tid

Senast tio arbetsdagar innan du ska börja använda ditt färdiga dricksvatten ska du skicka din anmälan till kommunen.

Tänk på att i god tid för din anmälan av verksamheten kontrollera vattnets kvalitet och se över din anläggning så att den säkert kan leverera ett fullgott dricksvatten.

Tänk på det här när du anmäler

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Fyll i de uppgifter som är aktuella för din anläggning. Tänk på att uppge vem som ska ansvara för driften av anläggningen och vem som ska ansvara för provtagningen.

Anmäl din dricksvattenanläggning

När anmälan har kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Om vi inte meddelar något annat får du starta verksamheten tio arbetsdagar efter att anmälan kommit in. Det är ditt ansvar som företagare se till att dricksvattenanläggningen producerar ett säkert och bra dricksvatten.

När anläggningen är registrerad bokar handläggaren en tid för besök hos dig.

Kommunen tar ut en avgift för att hantera för din anmälan.

När anläggningen tagits i bruk

Kontrollera ditt vatten

För att säkerställa att dricksvattnet håller en hög kvalitet ska du själv kontrollera din verksamhet. Det kallas egenkontroll och innebär att du ska se till att de krav som ställs på anläggningen följs.

En dokumenterad egenkontroll är ett bra sätt att hantera och organisera provtagningsrapporter, driftsinstruktioner, manualer och liknande. Hur omfattande din egenkontroll ska vara avgörs av verksamhetens storlek.

Beställ förslag på egenkontrollprogram

Vill du beställa ett förslag på egenkontrollprogram för en mindre dricksvattenanläggning? Kontakta kommunen, så får du filen via e-post. Ladda gärna ner den och skriv in dina uppgifter. Egenkontrollprogrammet tar upp punkter som provtagning och analys av faror.

Anmäl gärna till databasen Brunnar

Om din dricksvattenanläggning har en brunn kan du med fördel anmäla denna till databasen Brunnar (Brunnsarkivet). Denna finns hos Sveriges geologiska undersökning och visar uppgifter om landets vatten- och energibrunnar.

Vid anmälan får din brunn ett id-nummer. Anmälan innebär att räddningstjänsten lättare kan skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka. Dessutom kan andra som vill borra efter vatten, eller värme, i ditt område se och ta hänsyn till din brunn. Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område.

Anmäl din brunn

Om verksamheten ska avslutas eller få ny ägare

Om du ska avsluta din verksamhet eller överlåta din anläggning till någon annan, tänk på att meddela kommunen om detta.