• Halmstads webbplatser

Cistern med brandfarlig vätska

Om du lagrar mer än 1 000 liter brandfarlig vätska, till exempel diesel eller villaolja, i en tank eller cistern måste du informera kommunen. Bor du i ett vattenskyddsområde ska du informera redan vid lagring av 150 liter. Du ska även informera när du tar en cistern ur bruk. Det finns även flera regler för placering och säkerhet som är viktiga att följa.

Informera om installation av cistern

Om du planerar att installera en cistern större än 1 kubikmeter (1 000 liter) för eldningsolja, diesel eller annan brandfarlig vätska, ska du informera kommunen senast fyra veckor i förväg.

Tänk också på att du, både som privatperson och företagare, kan behöva tillstånd från räddningstjänsten för att installera en cistern med brandfarliga vätska.

Cistern i ett vattenskyddsområde

Om cisternen ska placeras inom ett vattenskyddsområde, ska du anmäla redan från 150 liter brandfarlig vätska. Du kan se om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde på länsstyrelsens informationskarta Länk till annan webbplats..

Detta behöver du bifoga eller redogöra för när du informerar om installation

  • Situationsplan över cisternens tilltänkta placering på fastigheten
  • Planerad drift och kontroll av anläggningen
  • Skyddsåtgärder mot spill och läckage
Lämna information

Viktigt med säker lagring

Du som har en cistern eller tank med brandfarliga vätskor eller spillolja i din verksamhet eller ditt hem, ansvarar för att hantera och kontrollera den på rätt sätt, så att lagringen är säker.

Placering och säkerhet

Cisterner ovan jord ska vara placerade på ett stadigt, jämnt och tätt underlag, och de ska lätt kunna kontrolleras runt om. De ska också vara skyddade mot yttre påverkan som trafik, risk för uppvärmning, nedfallande föremål och sättningar i mark. Detta gäller både cisterner och tillhörande ledningar.

Cisterner som riskerar att bli påkörda, ska ha ett påkörningsskydd. Det kan till exempel vara ett räcke, en mur, ett betongblock eller en jordvall. Alla cisterner ska vara ha ett överfyllnadsskydd och en möjlighet att kunna mäta vätskenivån på ett pålitligt sätt.

Ibland krävs ett sekundärt skydd

I vissa fall krävs sekundärt skydd av cisternen, till exempel invallning eller dubbelmantling, som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från skada miljön. Det gäller exempelvis inom flera vattenskyddsområden.

Kommunen kan i vissa fall ge dispens från kravet på sekundärt skydd för cisterner inomhus.

Så sköter du din cistern

Kontrollera din cistern regelbundet

För att skydda miljön från läckage måste cisterner som är 1 m³ eller större kontrolleras regelbundet. Det är den som äger cisternen som ansvarar för att kontroller sker.

Alla kontroller ska utföras av företag som är ackrediterade av SWEDAC Länk till annan webbplats.. Efter att kontrollen är gjord ska du lämna en kopia på kontrollrapporten till kommunen.

Kontrollerna ska göras med 6 eller 12 års intervall beroende på om cisternen har korrosionsskydd eller inte.

Behöver du bygglov?

Du behöver söka bygglov för att uppföra eller ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för hälso-­ och miljöfarliga kemiska produkter och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Du behöver dock inte bygglov för en liten cistern eller en liten fast anläggning som endast är avsedd för en viss fastighets behov. För mer information om bygglovsprocessen se Bygglov steg för steg Länk till annan webbplats.

Informera när du tar en cistern ur bruk

När du inte längre ska använda en cistern ska du informera kommunen om detta.

Du ska också tömma och rengöra cisternen. Denna bör sedan tas bort eller fyllas med sand. Kontakta gärna kommunen om du är osäker på hur du ska göra. Det är viktigt att även påfyllningsrören tas bort så att den inte kan fyllas på av misstag.

Detta behöver du bifoga eller redogöra för

  • Situationsplan över cisternens placering på fastigheten
  • Intyg från person eller företag om att cisternen tömts och rengjorts
  • Åtgärder som vidtagits inför borttagningen
Lämna information

Avgift för hanteringen

Kommunen tar ut en avgift för hanteringen av din anmälan.

Lagstiftning

Bestämmelser för hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ovan och i mark finns i Naturvårdsverkets föreskrift: